Întrebări și răspunsuri

34.1.9 Cum poate fi înregistrată întreprinderea în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală?

Articolul 1441 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, stipulează că furnizorii de mașini de casă și de control/imprimante fiscale și centrele de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control (în continuare – CAT MCC/IF) sunt în drept să inițieze activitatea doar după înregistrarea la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și obținerea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control /imprimantele fiscale (în continuare – certificat CAT MCC/IF).

    În conformitate cu Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (anexa nr. 1, compartimentul II, pct. 10), Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control /imprimantele fiscale (certificat CAT MCC/IF) este un act permisiv care se încadrează în categoria autorizațiilor.
  
În particular, modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a certificatului CAT MCC/IF, în partea în care nu este reglementat de Codul fiscal, este stabilit prin Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22 iulie 2011.
   
Menționăm că ordinea de obținere a statutului de CAT MCC/IF și a certificatului CAT MCC/IF (se eliberează gratis, pe un termen de 3 ani) constă în depunerea de către solicitant la Serviciul Fiscal de Stat a cererii și următoarelor acte:
  a) copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimaţiei) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondenţă, inclusiv e-mail, telefon, fax);
  b) copiile autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor şi înştiinţărilor de recepţionare respective;
  c) copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de maşini de casă şi de control /imprimante fiscale în care, în mod expres, sînt enumerate modelele de maşini de casă şi de control /imprimantele fiscale care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanţii de certificat CAT MCC/IF);
  d) preavizul furnizorului concret de maşini de casă şi de control /imprimante fiscale despre acordul de a elibera sigiliile de protecţie pentru maşinile de casă şi de control /imprimantele fiscale (sigiliile furnizorului);
  e) lista angajaţilor specialişti (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimaţiei) care efectuează instalarea, repararea şi deservirea tehnică a maşinilor de casă şi de control /imprimantelor fiscale de casă și de control.
  
SFS examinează documentele depuse și, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestora, eliberează certificatul CAT MCC/IF sau refuză motivat eliberarea acestuia. Despre refuzul înregistrării în calitate de CAT MCC/IF, SFS informează solicitantul, în scris, în termen ce nu depășește 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, indicând temeiurile refuzului.
   
După înlăturarea cauzelor ce au servit drept temei pentru refuzul înregistrării în calitate de CAT MCC/IF, solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit.
   
Informația privind eliberarea certificatelor CAT MCC/IF se plasează pe portalul unic al serviciilor publice (www.date.gov.md) și pe pagina web oficială a SFS (www.sfs.md).
 
  În cazul în care se solicită operarea modificărilor în certificatul CAT MCC/IF sau în anexe, la cerere se anexează certificatul CAT MCC/IF cu anexele eliberate anterior. Certificatul CAT MCC/IF reperfectat se eliberează pe același formular sau, după caz, pe un formular nou, ținându-se cont de modificările indicate în cerere. Modificările se operează în termen de 10 zile lucrătoare.
 
Temeiuri pentru reperfectarea certificatului CAT MCC/IF sunt: schimbarea denumirii solicitantului, modificarea altor date reflectate în acesta, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre certificatul CAT MCC/IF, obiectul certificatului și solicitant.
   
La apariția temeiurilor pentru reperfectarea certificatului CAT MCC/IF, solicitantul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la SFS, conform procedurii stabilite, o cerere de reperfectare a certificatului CAT MCC/IF, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.
   
Termenul de valabilitate a certificatului CAT MCC/IF reperfectat nu poate depăși termenul de valabilitate indicat în certificatul CAT MCC/IF care se reperfectează.
  
  În perioada examinării cererii de reperfectare a certificatului CAT MCC/IF, solicitantul își poate continua activitatea în baza declarației pe propria răspundere, depusă la SFS concomitent cu cererea de reperfectare.
   
Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a certificatului CAT MCC/IF este depistarea de către SFS a unor date neveridice în informația prezentată sau declarată de solicitant.
   
Dacă solicitantul intenționează să desfășoare activitatea indicată în certificatul CAT MCC/IF după expirarea termenului de valabilitate, acesta va repeta procedura prevăzută pentru eliberarea certificatului depunând o cerere la SFS cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate de 3 ani.
  
După expirarea termenului stabilit pentru emiterea certificatului CAT MCC/IF și în lipsa unui refuz scris din partea SFS de eliberare a acestuia, actul solicitat se consideră acordat prin aprobare tacită.
   
Titularul nu este în drept să transmită unei alte persoane, pentru desfășurarea activității certificatul CAT MCC/IF sau copia de pe el.
    SFS retrage certificatul CAT MCC/IF la solicitarea titularului sau la stabilirea încălcărilor legislației ce țin de activitatea în domeniul instalării, reparației, deservirii tehnice a mașinilor de casă și de control /imprimantelor fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat.
 
[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărârii Guvernului nr. 141 din 27.02.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 94-99 art. 191 15.03.2019, în vigoare 15.04.2019].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

450 vizualizări

Data publicării:

13 Ianuarie /2022 07:45

Domeniu:

Maşini de casă şi control

Etichete:

ECC | SFS

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon