21
04 2016
2109

Am deschis o intreprindere individuală și vreau să arendez o încapere. Ce acte îmi trebuiesc și cum se calculează, după legislație, costul încaperii arendate? Ce regulament se ea ca bază?

În conformitate cu art. 875 din Codul civil, închirierea unui imobil se face prin contractul de locațiune, prin care o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar acesta se obligă să plătească chirie.

Astfel, subiecţii locaţiunii sunt locatorul şi locatarul. În calitate de locator poate activa orice persoană fizică sau juridică – subiecţi de drept, care dispun de un bun cu titlu de proprietate sau în baza altui titlu legal. Locatarul poate fi orice subiect de drept, care dispune de capacitatea de exerciţiu.

În conformitate cu art. 2 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, întreprinzător individual este persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul stabilit de lege.

Astfel, la semnarea contractului urmează să prezentați documentele ce confirmă înregistrarea de stat – extras din Registrul de Stat al întreprinzătorilor individuali, precum și un act de identificare (buletin de identitate). În cazul în care contractul de locațiune a unui bun imobil se încheie pe un termen mai mare de 3 ani, contractul urmează a fi înscris în registrul bunurilor imobile – art. 876 din Codul Civil.

De asemenea, comunicăm că, locaţiunea este un contract cu titlu oneros. Obligația de bază a locatarului este achitarea chiriei, care se stabileşte prin acordul comun ale părţilor.
Totodată, ca baza pentru stabilirea prețului chiriei, puteți să folosiți Anexa nr. 6 din Legea bugetului de stat în vigoare la momentul încheierii contractului de locațiune, în care este prevăzută modalitatea de determinare a cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică.

De asemenea, atragem atenția că, în conformitate cu art. 901 din Codul Fiscal, persoanele specificate la art. 90 (orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător) reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.