20
05 2013
4795

Întreprinderea „AAA” SRL rezidentă a Republicii Moldova a semnat un contract de prestări servicii cu un rezident al Zonei Economice Libere. Prestarea serviciilor a avut loc pe teritoriul R. Moldova, prin publicitate în ziarul „Makler”, fapt confirmat prin facturile fiscale.

Urmează sau nu SRL „AAA” să calculeze și să achite T.V.A. de la serviciile de publicitate prestate rezidentului zonei economice libere? Conform art. 104 lit. f) Cod fiscal, la cota zero se impozitează mărfurile, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia. Potrivit art. 95 lit. a) al Codului fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. Conform art. 111 alin. (1) lit. e) Cod fiscal, locul livrării serviciilor de publicitate se consideră sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie în decizia emisă a stabilit că prima instanţa just a ajuns la concluzia de respingere a acţiunii SRL „AAA” în privinţa anulării deciziei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în partea încasării la buget de la SRL „AAA” T.V.A. diminuată în sumă de 9 697 lei, majorării de întîrziere pentru neachitarea în termen a T.V.A. în sumă de 139 lei şi amenzii pentru diminuarea T.V.A. în sumă de 2 901 lei. După cum s-a menţionat, conform art. 104 lit. f) Cod fiscal, la cota zero se impozitează mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia. Din materialele cauzei rezultă că, SRL „AAA” a prestat servicii de publicitate rezidenţilor Zonei Economice Libere – SRL „VVV” şi SRL „CV”, pe teritoriul R. Moldova, prin publicitare în ziarul „Makler”, fapt confirmat prin facturile fiscale. Astfel, serviciile au fost livrate nu nemijlocit în Zona Economică Liberă, care ar constitui temei de impozitare la cota zero, dar pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, aplicarea prevederilor art. 104 Cod fiscal în cazul dat fiind imposibilă şi incorectă. Astfel, prestarea serviciilor a avut loc pe teritoriul R. Moldova, dar nu pe teritoriul zonei economice libere, fapt ce contravine art. 104 lit. f) al Codului fiscal, şi anume calcularea de către SRL „AAA” a T.V.A. la cota zero. Prin urmare, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie conchide că argumentul recurentului precum că prima instanţa eronat a considerat că locul prestării serviciilor este teritoriul în afara zonei econnomice libere ce rezultă din art. 111 Cod fiscal, este declarativ, deoarece art. 104 lit. f) Cod fiscal, prevede expres locurile în care la cota zero se impozitează serviciile prestate. Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul, că hotărîrea primei instanţe este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de recurent, în esenţa lor, sunt similare argumentelor invocate în prima instanţa, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzie de a respinge recursul declarat de către SRL „AAA” şi de a menţine hotărîrea primei instanţe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.