Catalogul tematic
Тематический каталог

Locul livrării serviciilor


Articolul 111. Locul livrării serviciilor
(1) Locul livrării serviciilor se consideră:
a) locul aflării bunurilor imobile – dacă serviciile sînt legate nemijlocit de aceste bunuri;
b) calea pe care se efectuează transportul, luîndu-se în considerare distanţa parcursă – la prestarea serviciilor de transport;
c) locul prestării efective a serviciilor:
— legate de bunurile mobile tangibile;
— prestate în domeniul culturii, artei, ştiinţei, învăţămîntului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate;
— legate de activităţi auxiliare de transport, aşa ca încărcarea, descărcarea, strămutarea;…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A111

19
06 2017
714

Referitor la eliberarea facturii fiscale pentru o livrare impozabilă pe teritoriul țării

O companie rezidentă a Republicii Moldova intenționează să procure bunuri mobile de la o companie nerezidentă care deține cu titlu de proprietate bunuri mobile păstrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Luând în considerare faptul că plata se face în adresa nerezidentului
, iar bunurile deținute de acesta cu titlu de proprietate sunt stocate pe teritoriul Republicii Moldova, poate nerezidentul să elibereze o nouă factură fiscală pe livrarea aceasta?
Detalii
11
05 2017
592

Noi întreprinderi din industria ușoară beneficiare de cota 0 a TVA

Lista întreprinderilor din industria uşoară şi a tipurilor de servicii prestate de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, se majorează cu 15 agenți economici, potrivit completărilor Ministerului Economiei din 28 aprilie 2017 în anexa la ordinul nr. 46 din 04.05. 2010.
Detalii
03
06 2014
2319

Предприятие из Республики Молдова предоставляет компании из Российской Федерации услуги в виде работ по строительству акведука в местности, расположенной на левой стороне Днестра. Какой режим НДС применяется в отношении услуг, предоставленных российской компании?

В целях определения налогового режима применения НДС в отношении услуг, оказанных резидентом Республики Молдова нерезиденту, следует установить место поставки с учетом предписаний п. 15) ст. 93 НК, согласно которым место осуществления поставок определяется в соответствии с правилами, установленными в ст. 111 Кодекса.
Detalii
03
06 2014
1631

Întreprinderea din Republica Moldova prestează servicii unei companii din Federaţia Rusă. Serviciile constau în lucrări de construcţie a unui apeduct aflat într-o localitate din partea stîngă a Nistrului. Care va fi regimul fiscal aferent T.V.A. pentru serviciile prestate companiei ruse?

Pentru determinarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. pentru serviciile prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident, urmează a fi stabilit locul livrării, ţinînd cont de prevederile art. 93 pct. 15) din CF, potrivit cărora locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art. 111 din Codul menţionat.
Detalii
20
05 2013
2778

Лилиана Агаркова: "Место поставки услуг"

Если вы находитесь на судне, которое постоянно протекает, правильнее направить усилия на поиск нового судна, а не на заделку дыр. Уоррен Баффетт

За последние восемь лет в 142 странах мира проведено 296 налоговых реформ.

Совершенствование положений Налогового Кодекса в Молдове происходит систематически, однако последняя полномасштабная налоговая реформа проводилась в 1996 – 2003 годах.

Определение места поставки услуг для применения НДС является одним из наиболее сложных и неоднозначных объектов для трактовки и правильного применения. Подтверждением этого являются изменения, которые вносились в Директивы ЕС.

III раздел Налогового кодекса был разработан с учетом базовых и основополагающих принципов косвенного налогообложения, принятых в Директивах Европейского Сообщества. Молдова реализовала требования Первой Директивы Совета, заменив существующий до 1992 года налог с оборота на НДС, затем перешла на принцип взимания НДС с места производства на место назначения.
Detalii
20
05 2013
2823

Întreprinderea „AAA” SRL rezidentă a Republicii Moldova a semnat un contract de prestări servicii cu un rezident al Zonei Economice Libere. Prestarea serviciilor a avut loc pe teritoriul R. Moldova, prin publicitate în ziarul „Makler”, fapt confirmat prin facturile fiscale.

Urmează sau nu SRL „AAA” să calculeze și să achite T.V.A. de la serviciile de publicitate prestate rezidentului zonei economice libere?

Conform art. 104 lit. f) Cod fiscal, la cota zero se impozitează mărfurile, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia.

Potrivit art. 95 lit. a) al Codului fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.
Detalii
31
05 2013
1880

Veaceslav Ciobanu: Locul livrării serviciilor privind impozitarea cu T.V.A.: semne de întrebare

Neclarităţile şi incertitudinile, care se conţin în Codul fiscal, constituie numai una din principalele probleme cu care se confruntă contribuabilii din ţara noastră. În mare parte, această concluzie poate fi atribuită şi normelor legii, ce ţin de determinarea locului livrării serviciilor pentru a fi impozitate cu T.V.A.
Detalii
21
01 2013
1563

Compania rezidentă, plătitoare a T.V.A., a importat servicii de consultanţă de la un resident al Germaniei. Factura pentru serviciile prestate de nerezident este din luna noiembrie a anului 2012. Achitarea pentru serviciile date încă nu a fost efectuată, fiind preconizată pentru lunа decembrie. În care boxe a Declaraţiei privind T.V.A. pentru luna noiembrie se va reflecta valoarea serviciilor importate?

În confornitate cu art. 101 alin. (4) şi art. 109 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, utilizate la desfăşurarea activităţii de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.
Detalii
20
05 2013
1698

În baza contractului de colaborare cu compania nerezidentă, rezidentul Republicii Moldova se obligă să asigure servicii de intermediere la semnarea contractelor cu potențialii clienți ai nerezidentului de pe teritoriul Republicii.

Aceste servicii de intermediere constau în a prezenta oferta de preț a comitentului — nerezident, a studia piața de desfacere pentru a identifica cerințele, exigențele şi tendințele potențialilor clienți. Pentru asigurarea încheierii viitoarelor contracte, după caz, de compania rezidentă sunt prezentate şi informații, consultații în domeniul economic, juridic, ingineresc, ținînd cont de rigorile impuse de legislația națională.

Ce cotă a T.V.A. se aplică aferent serviciilor prestate de compania rezidentă în cadrul acestui contract?


Aplicarea regimului fiscal aferent T.V.A. pentru serviciile prestate unui nerezident derivă din specificul, natura și esenţa operaţiunii economice. În cadrul unui contract complex, ce vizează prestarea mai multor servicii, este necesară diferenţierea acestora și examinarea în particular.
Detalii
15
09 2011
2398

Как будет определяться место поставки услуг при аренде площади за пределами Республики Молдова в связи с участием в выставке?

В соответствии со ст. 111 ч. (1) лит. а) Налогового кодекса, для услуг, связанных с недвижимым имуществом, местом поставки признается место нахождения данного имущества.

Следовательно, исходя из положений ст. 111 и ст. 93 п. 9) Налогового кодекса, при аренде площади для участия в выставке за пределами Республики Молдова не возникает импорт услуг и, соответственно, не возникают обязательства по НДС для резидента Республики Молдова, приобретшего данные услуги.