Доступные
услуги

Для оформления заказа выберите из списка необходимую услугу

Monitorul Fiscal FISC.md №4(14)

Июль 2013

Печатная версия:

100.00 MДЛ

Ключевые слова:

Содержание журнала
icon Об отражении в Декларации VEN12 убытков, понесенных сельхозпроизводителем в связи с засухой, а также полученного страхового возмещения.
icon О вычете затрат, связанных с инвестированием
icon О порядке вычета процентных начислений по займу, полученному от учредителя
icon О вычете и отражении в Декларации VEN12 расходов, понесенных в связи с началом деятельности хозяйствующего субъекта
icon Agentul economic a încheiat un contract de arendă pe un termen lung a unui lot de teren, aferent construcţiei unei clădiri, cu administraţia publică locală. Cheltuielile suportate pentru arenda acestui teren se vor include în valoarea mijlocului fix creat sau acestea urmează de a fi raportate la cheltuielile perioadei de gestiune, conform prevederilor legislaţiei fiscale?
icon Об отражении расходов, связанных с арендованным земельным участком, в стоимости основного средства
icon Impozitarea venitului administratorului Consiliului de Administrare al unei societăţi, rezidentă al unui Stat Contractant
icon Налогообложение доходов администратора Административного совета общества – резидента одного из Договаривающихся государств
icon Este obligat contribuabilul care, nu a fost radiat din Registrul de stat, de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) pentru perioada anului fiscal?
icon Обязан ли налогоплательщик, который не был исключен из Государственного регистра, представить декларацию о подоходном налоге (Форма VEN12) за период налогового года?
icon Impozitarea serviciilor medicale contra plată
icon Налогообложение платных медицинских услуг
icon Privind calcularea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit
icon О начислении износа на основные средства, полученные на безвозмездной основе
icon Întreprinderea „A” nu este succesor de drepturi și nu a avut raporturi de muncă cu angajații, în folosul cărora, potrivit deciziei instanței de judecată, aceasta este obligată să plătească restanțele la plata salariilor.
icon Предприятие «А» не является правопреемником и не имело никаких трудовых взаимоотношений с работниками, в пользу которых, в соответствии с решением Судебной инстанции, предприятие обязано уплатить задолженность по заработной плате
icon Pentru serviciile prestate entităţii, în folosul titularului patentei de întreprinzător, au fost achitate plăţi, din care nu a fost reţinut impozit pe venit la sursa de plată. În scopuri fiscale, sumele achitate în folosul patentatului sunt deductibile?
icon За услуги, оказанные субъекту, в пользу обладателя предпринимательского патента были осуществлены выплаты, из которых не был удержан подоходный налог у источника выплаты. Для целей налогообложения, подлежат ли вычету суммы, направленные в пользу патентообладателя?
icon Cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni cu cota de participare a statului
icon Об определении налогового обязательства по подоходному налогу государственных предприятий и акционерных обществ с долевым участием государства
icon Cu privire la ajustarea în scopuri fiscale a mijloacelor speciale alocate de către organizațiile terțe pentru finanţarea proiectelor
icon О корректировке в налоговых целях специальных средств, выделенных сторонними организациями для финансирования проектов
icon Cum se determina baza valorică a terenului pentru construcții înstrăinat în anul 2012 și care a fost obținut de persoanele fizice, conform deciziei autorităților publice locale de atribuire a unui lot de teren pentru familiile nou formate?
icon Как определяется стоимостной базис земельного участка под строительство, отчужденного в 2012 году, который был получен физическими лицами на основании решения органа местной публичной власти о предоставлении земельного участка вновь созданным семьям?
icon Care este tratamentul fiscal aplicabil plăților acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuțiilor privind desfășurarea alegerilor prezidențiale, parlamentare și locale?
icon Какой налоговый режим применяется по отношению к выплатам, направленным в пользу членов избирательных бюро, статистиков, специалистов в области информатики и вспомогательного технического персонала за выполнение ими полномочий по проведению президентских, парламентских и местных выборов?
icon În anul 2003 o persoană fizică achiziționează un teren cu pășune și fînețe (10 ari), cu 2 mii lei/ ar. În perioada următoare achiziției înființează pe terenul respectiv o plantație intensivă de pomi fructiferi (meri), efectuînd o serie de cheltuieli în acest scop, circa 100 mii lei, pentru care are ca confirmare doar bonul fiscal emis de mașina de casă și control cu memorie fiscală (MCC).
icon В 2003 году физическое лицо приобрело земельный участок с пастбищем и сенокосом (10 аров) по цене 2 тысячи леев за ар. В последующий приобретению период лицо создало на данном участке интенсивную плантацию плодовых деревьев (яблони), понеся в этих целях ряд затрат в размере около 100 тыс. леев, по которым в качестве подтверждения имеется лишь кассовый чек контрольно-кассовой машины с фискальной памятью (ККМ).
icon Care este periodicitatea prezentării Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012?
icon Какова периодичность представления Декларации физического лица об имеющихся денежных средствах по состоянию на 01.01.2012?
icon Poate fi depusă Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 cu întîrziere, achitînd amenda pentru prezentarea tardivă?
icon Можно ли представить декларацию физического лица об имеющихся денежных средствах по состоянию на 01.01.2012 с опозданием, уплатив при этом штраф за несвоевременное представление?
icon Este posibil de a primi o copie a Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, depusă la fisc, pentru a fi utilizată în alte diverse scopuri?
icon Возможно ли получить копию декларации физического лица об имеющихся денежных средствах по состоянию на 01.01.2012, представленной налоговому органу с намерением ее использования для других различных целей?
icon Pentru cine se vor aplica metodele indirecte de estimare a venitului impozabil?
icon По отношению к кому применяются косвенные методы оценки налогооблагаемого дохода?
icon La ce servesc și pentru ce sunt necesare metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice?
icon Для чего служат и почему необходимы косвенные методы оценки налогооблагаемого дохода физических лиц?
icon Ce reprezintă analiza și selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării?
icon В чем состоит анализ и отбор лиц, подлежащих проверке?
icon Ce este venitul impozabil al persoanei fizice și care sînt sursele de venit impozabile?
icon Что считается налогооблагаемым доходом физического лица, и какие источники дохода облагаются налогом?
icon Cum se declară venitul obținut de persoana fizică în anul fiscal respectiv?
icon Каков порядок декларирования доходов, полученных физическим лицом в соответствующем налоговом году?
icon Persoana fizică a lucrat peste hotare și deține o sumă oarecare de bani. Cu banii respectivi a decis să procure un apartament sau o casă de locuit în Republica Moldova. Ce trebuie să declare la fisc la momentul procurării imobilului? Trebuie de depus Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?
icon Физическое лицо работало за границей и располагает определенной суммой денег. На вырученные деньги лицо решило приобрести квартиру или дом в Республике Молдова. Следует ли что-либо декларировать в налоговый орган в момент приобретения недвижимого имущества? Следует ли ему представить Декларацию физического лица об имеющихся денежных средствах?
icon Întreprinderea colectează mere de la gospodăriile agricole, care ulterior sunt păstrate în frigidere la o atmosferă controlată. Ţinînd cont că colectarea merelor a avut loc în perioada septembrie – octombrie 2012, merele au fost procurate cu T.V.A. la cota de 8%. În primăvara anului 2013 s-a început comercializarea acestor fructe prin reţelele comerciale din ţară. Reieşind din modificarea cotei T.V.A. de la 8% la 20% pentru produsele agricole, la ce cotă urmează să facem noi aceste livrări?
icon Предприятие собирает у сельских хозяйств яблоки, которые впоследствии хранятся в холодильниках с контролируемой атмосферой. Принимая во внимание тот факт, что яблоки были собраны в период сентябрь-октябрь 2012 года, при их приобретении был уплачен НДС по ставке 8%. Весной 2013 года началась реализация этих фруктов в торговых сетях страны. С учетом изменения ставки НДС на сельскохозяйственную продукцию с 8% до 20%, какая ставка применима к этим поставкам?
icon Întreprinderea plătitoare de T.V.A. a fost contractată pentru efectuarea livrărilor la realizarea proiectului inclus în Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, pentru care se aplică cota zero a T.V.A. Ce document urmează de a fi solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat pentru a confirma furnizorilor acesteia că, pentru livrările efectuate în adresa sa, la realizarea acestui proiect, urmează de a se aplica cota zero a T.V.A.?
icon Предприятием – плательщиком НДС был заключен контракт на осуществление поставок в рамках реализации проекта, включенного в Постановление Правительства № 246 от 08 апреля 2010 г., для которого применяется нулевая ставка НДС. Какие документы должны быть запрошены у Государственной налоговой службы в целях подтверждения своим поставщикам, что по поставкам, осуществленным от лица последних в рамках реализации данного проекта, применяется нулевая ставка НДС?
icon Organizaţia necomercială caritabilă, nonguvernamentală, apolitică, nonreligioasă, noncomercială şi nonprofit, îşi desfăşoară activitatea în baza Certificatului de înregistrare a Ministerului Justiţiei, precum şi a Certificatului de utilitate publică. Activitatea de bază a fundaţiei constă în ridicarea nivelului de trai şi de cultură a copiilor din orfelinate, suportul moral, material şi spiritual al copiilor aflaţi în criză, promovarea modului de viaţă sănătos.
icon Некоммерческая, неправительственная, благотворительная организация, не преследующая политические, религиозные, коммерческие цели, а также цели получения прибыли, осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства о регистрации, выданного Министерством юстиции и Сертификата организации общественной пользы.
icon Entitatea prestează servicii de asistenţă de brokeraj, care constau în identificarea potenţialilor clienţi şi alte servicii legate de încheierea contractelor de asigurare. Serviciile de asistenţă de brokeraj care sunt prestate unui broker de asigurare cad sub incidenţa prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12 lit. g) din Codul fiscal?
icon Субъект предоставляет услуги брокерской помощи, которые включают идентификацию потенциальных клиентов и другие услуги, связанные с заключением договоров страхования. Подпадают ли под действие положений лит. g) п. 12 ч. (1) ст. 103 Налогового кодекса услуги брокерской помощи, предоставленные страховому брокеру?
icon Întreprinderea a fost inclusă în lista agenţilor economici ce beneficiază de dreptul de a primi grîu alimentar din rezerva de stat. În baza contractului, aceasta este obligată ca ulterior, din roada anului 2013, să restituie volumele de grîu. Aferent volumelor ce se vor restitui Agenţiei Rezerve Materiale de Stat, va apărea obligaţia de calculare a T.V.A.? Ce document primar urmează a fi eliberat?
icon Предприятие было включено в список хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение продовольственной пшеницы из государственного резерва. Согласно условиям контракта, предприятие обязано впоследствии, из урожая 2013 года, вернуть объем полученной пшеницы. Возникает ли обязанность исчислять НДС по объему зерна, возмещенному Агентству материальных резервов? Какие первичные документы должны быть выданы?
icon Întreprinderea oferă servicii de locaţiune a unor spaţii altei entităţi. La sfîrşitul perioadei de facturare de către aceasta se eliberează factura fiscală. Potrivit modului de completare a facturii fiscale, în rîndul 17 din formularul facturii fiscale „Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul”, persoana responsabilă a cumpărătorului certifică prin semnătură şi ştampilă faptul beneficierii de servicii.
icon Предприятие предоставляет услуги имущественного найма помещений другому субъекту и, по завершении периода фактурирования, выдает налоговую накладную. Руководствуясь порядком заполнения налоговой накладной, в строке 17 формы налоговой накладной «Принял материальные ценности (услуги) покупатель» ответственное лицо покупателя заверяет подписью и печатью факт получения услуг.
icon Entitatea desfăşoară activitate în zona economică liberă, prestînd servicii altor agenţi economici la fel rezidenţi ai zonei. Potrivit legislaţiei fiscale, pentru aceste livrări nu ne apar careva obligaţii T.V.A. Cum urmează de a fi documentate livrările noastre? Fiind plătitori ai T.V.A., vom documenta aceste livrări cu factură fiscală indicînd cota zero a T.V.A.?
icon Субъект осуществляет свою деятельность в зоне свободного предпринимательства, оказывая услуги другим хозяйствующим субъектам, которые также являются резидентами свободной зоны. В соответствии с налоговым законодательством, по данным поставкам не возникает никаких обязательств, связанных с НДС. Каким образом должны документироваться наши поставки? Будучи плательщиком НДС, следует ли документировать эти поставки налоговой накладной, указывая нулевую ставку НДС?
Contribuabilul plătitor al T.V.A. este înregistrat şi în calitate de rezident al zonei economice libere. Pe lîngă livrările efectuate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi în restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, sunt efectuate livrări rezidenţilor zonei.
icon Налогоплательщик – плательщик НДС зарегистрирован и в качестве резидента зоны свободного предпринимательства. Помимо поставок, осуществляемых вне пределов таможенной территории Республики Молдова и в остальной таможенной территории Республики Молдова, им осуществляются поставки и резидентам зоны.
icon Există o datorie compromisă, care este confirmată prin hotărîrea judecătorească şi actele corespunzătoare ale executorului judecătoresc privind imposibilitatea executării hotărîrii instanţei de judecată. Pentru această livrare compania noastră a achitat T.V.A.
icon Существует безнадежный долг, подтвержденный решением суда, и соответствующие документы судебного исполнителя о невозможности исполнения решения судебной инстанции. Наша компания уплатила НДС по данной поставке.
icon De către întreprindere se casează un mijloc fix, în contextul de al înlocui cu unul mai performant. Aferent valorii de bilanţ a mijlocului fix care se casează apare obligaţia de calculare a T.V.A.? Cum se va reflecta în Declaraţia privind T.V.A. (forma TVA12) operaţiunea de casare a mijloacelor fixe?
icon Предприятием было списано основное средство в связи с заменой этого основного средства на другое с более высоким уровнем производительности. Относительно балансовой стоимости списанного основного средства, возникает ли обязательство исчисления НДС? Как следует отражать в декларации по НДС (форма TVA12) операцию списания основных средств?
icon Согласно Решению Муниципального совета Кишинэу № 3/1 от 28 марта 2013 года «Об установлении на территории муниципия Кишинэу местных сборов», опубликованному на сайте Примэрии мун. Кишинэу 10 апреля 2013 года, ставка сбора за рекламные устройства составляет 500 леев в год за каждый квадратный метр площади поверхности (поверхностей) рекламного устройства.
icon Решением Муниципального Совета Кишинэу № 3/1 от 28 марта 2013 года «Об установлении на территории муниципия Кишинэу местных сборов» наряду с другими местными сборами установлен и рыночный сбор. Ставка рыночного сбора, согласно решению, составляет 60 леев за 1 м2 для всех типов рынков, за исключением таких типов рынков, как авторынки, цветочные рынки и рынки «second hand».
icon Решением муниципального Совета Кишинэу № 3/2 от 29 марта 2013 года на территории муниципия Кишинэу установлен сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг. В списке розничных торговых единиц, для которых установлен соответствующий сбор, числятся и магазины (онлайн), годовая ставка сбора для которых составляет 4 000 леев.
icon В соответствии с ч. (3) ст. 297 НК РМ местные сборы вводятся, изменяются или аннулируются органом местного публичного управления при утверждении или внесении изменений в бюджет административно-территориальной единицы. Решением муниципального Совета Кишинэу № 3/2 от 29 марта 2013 года были установлены ставки сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг.
icon Являясь, в соответствии с Законом о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 года, обладателем предпринимательского патента на вид деятельности, указанный в позиции 2.10 Приложения к Закону «Пошив и ремонт обуви и реализация», имею ли право устраивать среди своих клиентов розыгрыш призов, которые будут состоять из товаров, услуг либо выражаться денежной суммой?
icon Решением муниципального Совета Кишинэу № 3/3 от 29 марта 2013 года установлен сбор за уличные объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг. Согласно п. 1 данного решения, соответствующий сбор устанавливается на территории муниципия Кишинэу со дня его обнародования.
icon Natalia Plămădeală: Privind restituirea către persoane fizice cetățeni a impozitului pe venit reținut în plus
icon Наталия Плэмэдялэ: О применении санкций, предусмотренных ст. 255 Налогового кодекса в случае закрытия подразделений, не действующих длительное время
icon Natalia Plămădeală: "Privind aplicarea sancțiunii determinate de art. 255 al Codului fiscal în cazul închiderii subdiviziunilor care nu funcționează de mult timp"
icon Валериу Северин: Аспекты, касающиеся обжалования налоговых постов
icon Valeriu Severin: „Aspecte privind contestarea posturilor fiscale”
icon Victoria Belous: Unele aspecte ale aplicării amenzilor contravenționale persoanelor juridice
icon Oleg Lupașco: Despre unele aspecte privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare pe mijloacele băneşti aflate în conturile bancare ale contribuabilului
icon Victoria Belous: Unele aspecte ale aplicării amenzilor contravenționale persoanelor juridice
icon Darea în locaţiune a bunurilor imobile de către persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător persoanelor de acelaşi tip – mecanisme, constatări, probleme şi soluţii
icon Алла Бужница: О порядке применения типовых форм в соответствии с Постановлением Правительства № 101 от 05.02.2013 об утверждении типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова
icon Ala Bujnița: „Despre modul de aplicare a formelor tipizate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova”
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon