Доступные
услуги

Для оформления заказа выберите из списка необходимую услугу

Monitorul Fiscal FISC.md №5(15)

Сентябрь 2013

Печатная версия:

100.00 MДЛ

Ключевые слова:

Содержание журнала
icon O R D I N IFPS Nr. 290 din 21 martie 2013 privind modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art. 118 1 al Codului fiscal
icon П Р И К А З ГГНИ № 290 от 21 марта 2013 О порядке представления информации о налоговых накладных, подлежащих регистрации в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, которые не были зарегистрированы или зарегистрированы с нарушением срока, установленного ст. 118 1 Налогового кодекса
icon Scrisoare IFPS Nr 26-11/2-12-606/4856 din 12.06.2013 Referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la încasările în numerar
icon Письмо ГГНИ № 26-11/2-12-606/4856 от 12.06.2013 О применении ассоциациями собственников жилья контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при осуществлении наличных расчетов
icon O R D I N IFPS Nr. 290 din 21 martie 2013 Cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 70 din 31.03.2004
icon П Р И К А З ГГНИ № 290 от 21 марта 2013 O внесении изменений и дополнений в Приложение №1 к Положению, утвержденному приказом ГГНИ №70 от 31.03.2004
icon Constituie oare sursă de venit impozabil suma adaosului în mărime de 9% de la suma contractuală, care a fost obținută de entitate de la o societate cu răspundere limitată, ca urmare a neexecutării condițiilor contractuale?
icon Является ли налогооблагаемым источником дохода сумма надбавки в размере 9% от суммы контракта, которая была получена субъектом от общества с неограниченной ответственностью вследствие невыполнения условий договора?
icon S.R.L. „WWW” obține servicii juridice de la Cabinetul avocatului „X”. Din suma îndreptată în folosul acestuia entitatea reține, conform art. 90 din Codul fiscal, în prealabil un impozit în mărime de 7%.
icon Обществу с ограниченной ответственностью «WWW» предоставляются юридические услуги адвокатским кабинетом «X». Из суммы, направленной в пользу кабинета, субъект предварительно удерживает, на основании ст. 90 НК, подоходный налог в размере 7%
icon Cu privire la obiectul impunerii în cazul comercializării mărfurilor prin contractul de comision
icon Об объекте налогообложения в случае реализации товаров в рамках договора комиссии
icon Invalidul din copilărie „Х” este fratele surorii „У”, care se află în relații de căsătorie cu „Z”. Fratele invalid locuiește împreună cu ei și se află la întreținerea totală atît a surorii sale, cît și a soțului acesteia.
icon Инвалид с детства «Х» приходится братом для сестры «У», находящейся в супружеских отношениях с «Z». Брат-инвалид проживает вместе с ними и находится на полном иждивении как своей сестры, так и ее супруга.
icon Persoana fizică are sub tutela sa doi invalizi care se află în relații de rudenie reciprocă. Are oare dreptul tutorele de a beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute în mărime de 9 120 lei, în cazul în care primește îndemnizația pentru întreținerea acestora?
icon Физическое лицо оформило опекунство на двух инвалидов, находящихся в родственных отношениях друг с другом. Вправе ли опекун воспользоваться освобождением на иждивенцев в размере 9 120 леев, если на их содержание выплачивается пособие?
icon În anul 2013 întreprinderea a efectuat, conform prevederilor art. 90 din Codul fiscal, reținerea la sursa de plată a impozitului pe venit din veniturile achitate pensionarului în mărime de 11 mii lei.
icon Предприятие в 2013 году произвело удержание подоходного налога у источника выплаты, в соответствии с положениями ст. 90 НК, с направленных пенсионеру доходов в размере 11 000 леев.
icon Apare oare dubla impunere la distribuirea dividendelor în timpul anului în curs?
icon Не возникает ли двойное налогообложение при распределении дивидендов в течение текущего года?
icon Întreprinderea efectuează servicii de alimentare cu energia electrică, precum şi servicii de proiectare în cadrul realizării unui proiect, care este reflectat prin Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010. Va fi scutit de impozitare în cazul dat venitul obținut de către entitate?
icon Предприятие предоставляет услуги по снабжению электроэнергией и услуги по проектированию в рамках реализации проекта, включенного в Постановление Правительства № 246 от 08 апреля 2010 г. Освобождается ли в данном случае от налогообложения доход, полученный субъектом?
icon Agentul economic a început activitatea sa pe parcursul anului 2012 şi pînă la finele anului nu a devenit plătitor de T.V.A. Respectiv, pînă la 31 martie 2013 a fost prezentată Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională (Forma IVAO). Apare întrebarea dacă, pe parcursul anului 2013, agentul economic, subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, are obligația de a transfera la buget impozitul pe venit în rate?
icon Хозяйствующий субъект начал свою деятельность в 2012 году и до конца года не стал плательщиком НДС. Соответственно, до 31 марта 2013 года им был представлен Отчет по налогу на доход от операционной деятельности (Форма IVAO). Возникает вопрос, обязан ли в течение 2013 года хозяйствующий субъект – субъект сектора малых и средних предприятий перечислять в бюджет подоходный налог в рассрочку?
icon Întreprinzătorul individual, neînregistrat ca plătitor de T.V.A., al cărui număr mediu anual de salariați, pe parcursul întregii perioade fiscale, nu a depăşit 3 unități, a prezentat organului fiscal pentru activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2012. Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională (Forma IVAO), cu achitarea impozitului pe venit în mărime de 3 % din venitul operațional.
icon Индивидуальный предприниматель, не зарегистрированный в качестве плательщика НДС, среднегодовая численность работников которого на протяжении налогового периода не превысила трех единиц, представил в налоговый орган Отчет по налогу на доход от операционной деятельности (Форма IVAO) касательно деятельности, осуществленной в течение 2012 г., уплатив подоходный налог по ставке 3% от операционной деятельности.
icon Sunt obligați agenții economici de a depune la Serviciul Fiscal de Stat o cerere pentru a beneficia de facilitate fiscală la impozitul pe venit, în cazul în care activitatea de bază corespunde activităților prevăzute în anexa nr. 7 la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal. În care anexă din Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), contribuabilul va indica facilitatea fiscală la impozitul pe venit?
icon Обязаны ли хозяйствующие субъекты подавать заявление в Государственную налоговую службу для того, чтобы воспользоваться налоговой льготой при уплате подоходного налога в случае, если основной вид их деятельности соответствует видам, предусмотренным в приложении №7 Закона о введении в действие разделов I и II НК? В каком приложении Декларации о подоходном налоге (Форма VEN12) следует налогоплательщику отражать налоговую льготу по подоходному налогу?
icon Se consideră sursă de venit impozabilă venitul obținut sub formă de dobîndă, achitat persoanelor fizice rezidente, precum şi persoanelor fizice nerezidente, aferent depozitelor bancare amplasate pe teritoriul Republicii Moldova?
icon Считается ли облагаемым источником дохода доход, полученный в виде процентных начислений, выплаченный физическим лицам – резидентам, а также физическим лицам – нерезидентам по банковским депозитам, размещенным на территории Республики Молдова?
icon Suma dividendelor achitate de către entitate persoanelor fizice rezidente sub formă de dividende în anul 2013, aferent profitului nerepartizat obținut în anul 2011, se declară Serviciului Fiscal de Stat sau nu în baza Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit?
icon Следует ли декларировать в Декларации физического лица о подоходном налоге сумму дивидендов, выплаченных субъектом физическим лицам в виде дивидендов в 2013 году по нераспределенной прибыли, полученной в 2011 году?
icon Am luat împrumut (credit) de la bancă pentru a-mi îmbunătăți condițiile de trai. Cum se impozitează împrumutul de la bancă?
icon Я взял заем (кредит) в банке для улучшения своих жилищных условий. Каков порядок налогообложения банковского займа?
icon Care este modalitatea declarării venitului investițional obținut peste hotare?
icon Каков порядок декларирования инвестиционного дохода, полученного за рубежом?
icon Cum se vor aplica metodele indirecte de estimare a venitului la momentul dării în exploatare a casei de locuit individuale?
icon Каким образом применяются косвенные методы оценки доходов при сдаче в эксплуатацию частного жилого дома?
icon Ce trebuie de declarat la momentul vînzării unui apartament (a unui bun imobil)?
icon Что следует декларировать на момент продажи квартиры (недвижимого имущества)?
icon Dacă doresc să deschid o afacere, trebuie să investesc ceva bani în această afacere. În caz dacă nu am luat credit bancar, dar am investit banii pe care i-am strîns de mai mulți ani, nu voi fi întrebat de fisc de unde am luat banii?
icon Если я хочу открыть свое дело, я должен вложить кое-какие деньги в этот бизнес. В случае, если я не прибегнул к банковскому займу, а вложил денежные средства, накопленные в течение нескольких лет, не спросят ли меня в налоговой инспекции, откуда у меня эти деньги?
icon Mama mea lucrează în Italia, are contract de lucru, achită impozite. Îmi trimite bani pentru a întreține apartamentul și pentru a avea bani pentru necesități curente, deoarece eu nu am loc de lucru permanent. Am oare obligația să declar acești bani ca venit și ce impozite trebuie să plătesc la stat?
icon Моя мать работает в Италии по трудовому договору, платит налоги. Она высылает мне деньги на содержание квартиры и на текущие нужды, поскольку у меня нет постоянного места работы. Возникает ли у меня обязательство декларировать эти денежные средства в качестве дохода, и какие налоги надлежит уплачивать государству?
icon Cum este selectată persoana fizică pentru control prin metode indirecte? Ce șanse am eu, personal, ca cetățean al Republicii Moldova, avînd ca venit numai salariul, de a fi controlat prin metode indirecte?
icon Каким образом происходит отбор физических лиц для проведения проверки с применением косвенных методов? Каковы шансы того, что, являясь гражданином Республики Молдова и получая доход лишь в виде заработной платы, я буду подвергнут проверке с применением косвенных методов?
icon Care este diferența dintre controlul fiscal prin metode indirecte de cel efectuat prin metode directe? În ce caz se vor aplica amenzi mai mari?
icon В чем разница между налоговой проверкой, осуществленной с применением косвенных методов, и проверкой с использованием прямых методов? В каком из этих случаев применяемые штрафные санкции выше?
icon Informează oare organele de control cetățenii despre inițierea controlului fiscal?
icon Информируют ли проверяющие органы граждан об инициировании налогового контроля?
icon Unde se pot obține informații sau consultanții referitor la metodele indirecte de estimare a venitului și cît costă serviciile de consultanță?
icon Где можно получить информацию или консультацию о косвенных методах оценки доходов, и сколько стоят такие консалтинговые услуги?
icon Are drept să solicite şi să primească restituirea sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reținute în plus persoana care administrează succesiunea proprietarului decedat?
Вправе ли требовать и получать возмещение суммы излишне уплаченного/удержанного подоходного налога лицо, администрирующее наследство умершего собственника?
icon Are dreptul o persoană fizică, în numele altei persoanei fizice, care îşi schimbă locul permanent de trai, să stingă obligația fiscală a celei din urmă?
icon Имеет ли право одно физическое лицо от имени другого физического лица, сменившего постоянное место жительства, погасить налоговые обязательства последнего?
icon Cum poate fi confirmată documentar baza valorică a activelor de capital (acțiuni) procurate, începînd cu 1 ianuarie 1998?
icon Как можно документально подтвердить стоимостный базис приобретенных капитальных активов (акций), начиная с 1 января 1998 г.?
icon Urmează sau nu a fi efectuare rețineri din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc, care ia în locațiune un imobil de la o persoană fizică?
Следует ли осуществлять удержание из доходов, направленных в пользу судебного исполнителя, который арендует (имущественный наем) недвижимое имущество у физического лица?
icon Urmează sau nu a fi efectuare rețineri din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc, care ia în locațiune un imobil de la o persoană juridică?
icon Следует ли осуществлять удержание из доходов, направленных в пользу судебного исполнителя, который арендует недвижимое имущество у юридического лица?
icon Este posibilă deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor, confirmate documentar prin acte emise de entitățile ce se află pe teritoriul Moldovei, dar nu au legătură cu sistemul ei bugetar?
icon Допускается ли вычет в налоговых целях расходов, документально подтвержденных актами, выданными субъектами, находящимися на территории Молдовы, которые, однако, не имеют отношений с ее бюджетной системой?
icon Se va impozita venitul obținut de către persoanele fizice, de la realizarea producției de zootehnie în formă naturală (brînză de oi)?
icon Облагаются ли налогом доходы, полученные физическими лицами от реализации продукции животноводства в натуральном виде (овечья брынза)?
icon Gospodăria țărănească înregistrată în calitate de plătitor al T.V.A. îşi realizează produsele agricole, crescute pe terenurile proprii, pe teritoriul pieții persoanelor fizice. Ţinînd cont că, gospodăria țărănească nu are obligația de utilizare a maşinii de casă şi control, în temeiul anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998, are aceasta obligația de a elibera factura fiscală fiecărui cumpărător - persoană fizică?
Крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное в качестве плательщика НДС, продает физическим лицам на рынке выращенную на собственной земле сельскохозяйственную продукцию. Учитывая, что крестьянские семьи не обязаны использовать контрольно-кассовые машины, на основании Приложения к Постановлению Правительства № 474 от 28.04.1998 г., должно ли хозяйство предоставлять налоговую накладную каждому покупателю – физическому лицу?
icon Cum urmează de a se reflecta în anexa TVA LIVR a Declarației privind T.V.A. a volumele de livrări, efectuate cu respectarea cerințelor stabilite de art. 117 alin. (3), fără eliberarea facturii fiscale.
icon Как следует отражать в приложении TVA LIVR к Декларации по НДС объемы поставок, осуществленных с соблюдением положений ч. (3) ст. 117 без выдачи налоговой накладной?
icon Întreprinderea municipală din localitate prestează servicii de „amenajare a teritoriului în localitate”, conform contractului încheiat cu Primăria (în calitate de beneficiar) şi entitate (în calitate de prestator). Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 16 din Codul fiscal, serviciile prestate sunt scutite de T.V.A.?
icon Местное муниципальное предприятие оказывает услуги по «благоустройству территорий в городе», согласно договору между администрацией города (в качестве бенефициара) и предприятием (в качестве поставщика). Освобождаются ли от НДС данные услуги, согласно п. 16 ч. (1) ст. 103 НК?
icon Entitatea efectuează livrări pentru realizarea unui proiect de asistență tehnică. Ţinînd cont că aferent acestor livrări nu survin careva obligații privind T.V.A., pentru acestea aplicîndu-se cota zero a T.V.A., apare obligația de atribuire la cheltuieli a sumei T.V.A. aferente procurărilor de mărfuri şi servicii utilizate pentru efectuarea acestor livrări, care anterior a fost atribuită la decontări cu bugetul?
icon Предприятие осуществляет поставки в рамках проекта технической помощи. Учитывая, что по данным поставкам не возникают обязательства, так как по ним применяется нулевая ставка, возникает ли обязательство по отнесению на расходы суммы НДС, относящейся к приобретенным товарам и услугам, используемым для осуществления данных поставок, которые ранее были отнесены к зачету?
icon Se permite trecerea în cont a sumelor T.V.A., calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă?
icon Разрешается ли отнесение на зачет сумм НДС, дополнительно начисленных таможенными органами, по товарам, импортированным в предыдущих периодах?
icon În care boxă a Declarației privind T.V.A. se indică sumele T.V.A., calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă?
icon В какой графе Декларации по НДС следует отражать суммы НДС, дополнительно начисленные таможенными органами по товарам, импортируемым в предыдущих периодах?
icon Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în baza prevederilor Titlului IX din Codul fiscal, se calculează de sine stătător, în funcție de obiectul impunerii și cotele de impozitare stabilite în anexa 1 la acest titlu.
icon Исходя из положений раздела IX НК, исчисление сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, осуществляется субъектом налогообложения самостоятельно, в зависимости от объекта налогообложения и ставки сбора, установленной в приложении 1 к разделу.
icon Solicităm explicații privind calcularea și achitarea pentru trimestrul II al anului 2013 a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasate în raza municipiului Chișinău.
icon Просим дать разъяснение по исчислению и уплате за 2-й квартал 2013 года сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг, расположенные на территории муниципия Кишинэу.
icon Cu privire la perioada pentru care apare obligația aferentă taxei pentru dispozitivele publicitare
icon Исходя из положений ч. (5) ст. 293 НК, в случае объекта налогообложения, указанного в лит. q) ст. 291 НК, сбор за рекламные устройства исчисляется со дня, указанного органом местного публичного управления в выданном им разрешении (Autorizație), до дня, когда разрешение приостановлено, аннулировано, отозвано в установленном органом местного публичного управления порядке, или до дня, когда истек срок его действия.
icon Potrivit art. 284 din Codul fiscal, în caz de deces al proprietarului bunurilor imobiliare, confirmat prin certificat de deces, autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde persoanelor fizice şi juridice scutiri sau amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv.
icon Налог на недвижимое имущество, в соответствии с положениями НК, это местный налог, представляющий собой обязательный платёж в бюджет административно-территориальной единицы по месту расположения объектов налогообложения.
icon Despre necesitatea deţinerii autorizaţiilor de funcţionare pentru unele genuri de activitate
icon В связи с необходимостью наличия разрешения на деятельность для некоторых видов деятельности, которые, в соответствии с Законом №93-XIV от 15 июля 1998 г. о предпринимательском патенте, могут быть осуществлены на основе предпринимательского патента, просим разъяснить, какие из них, в случае осуществления подобной деятельности, нуждаются в получении соответствующего разрешения от органов местного публичного управления (производство товаров, выполнение работ и/или предоставление услуг)?
icon Agentul economic „X” îşi desfăşoară activitatea în domeniul sectorului energetic al ţării şi, totodată, în domeniul construcţiilor, fiind specializat în producerea betonului şi a articolelor din beton armat (blocuri de beton, plăci cu goluri multiple pentru planşeele clădirilor, piloni pentru liniile de energie electrică şi pentru viţa de vie, etc.).
icon Хозяйствующий субъект «X» осуществляет деятельность в энергетической отрасли и, помимо этого, в строительном секторе, специализируясь в производстве бетона и железобетонных изделий (бетонные блоки, пустотные плиты для межэтажных перекрытий зданий, столбы для линий электропередачи и виноградников и т.д.).
icon Agentul economic „X” deţine un spaţiu utilizat pentru depozitarea mărfurilor din momentul importului şi pînă la vînzarea acestora cumpărătorului. Spaţiul respectiv este utilizat exclusiv pentru depozitarea mărfurilor importate şi, reieşind din acest fapt agentul economic nu dispune de autorizaţia de funcţionare pentru acesta?
icon Хозяйствующий субъект «Х» располагает помещением, которое используется для складирования товаров с момента импорта и до их реализации покупателю. Данное помещение используется исключительно для хранения импортируемых товаров и, исходя из этого, хозяйствующий субъект не имеет для него разрешения на деятельность.
icon Agentul economic „X” deţine o hală care este amplasată pe teritoriul pieţei „Y”, care, de asemenea aparţine acestuia. În cazul pieţei, agentul economic calculează şi achită taxa de piaţă din suprafaţa totală a terenului pieţei şi a imobilelor amplasate pe aceasta (inclusiv pentru hală).
icon Хозяйствующий субъект «Х» владеет крытым рынком, расположенным на территории рынка «У», который также принадлежит ему. Относительно рынка, хозяйствующий субъект исчисляет и уплачивает рыночный сбор, исходя из общей площади земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на территории рынка (в том числе за крытый рынок).
icon Agentul economic „X” deţine un site specializat, prin intermediul căruia plasează informaţii despre mărfuri/servicii care se comercializează de către alţi agenţi economici, cu aplicarea unor reduceri.
icon Хозяйствующий субъект «Х» размещает, посредством своего специализированного сайта, информацию о товарах/услугах, реализуемых другими хозяйствующими субъектами с предоставлением определенных скидок. При осуществлении данной деятельности хозяйствующий субъект «Х» предоставляет за вознаграждение (комиссион/ваучер) посреднические услуги между коммерсантами, выдвигающими данные предложения, и физическими лицами.
icon Об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon