Monitorul Fiscal FISC.md Nr.2

Iulie 2011

Etichete:

Cuprinsul revistei
icon O R D I N MF Nr. 54 din 23 mai 2011 privind modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial
icon П Р И К А З МФ № 54 с 23 мая 2011 Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы
icon Типовое положение о главных принципах создания и функционирования налоговых постов (Утвержден: Приказом ГГНИ № 295 от 26 апреля 2011 г).
icon Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/3-15-254/3029 din 20.05.2011. privind administrarea impozitului privat
icon Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-254/3029 от 20.05.2011 об администрирование приватного налога
icon Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/3-15-253/3028 din 20.05.2011 despre modificările şi completările sistemului de taxe şi impozite locale realizate prin Legea nr. 48 din 26.03.2011
icon Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-253/3028 от 20.05.2011 об изменениях и дополнениях, произведенных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» № 48 от 26.03.2011 года
icon Scrisoarea IFPS Nr 26–11/3–12–8739/3413 din 09.06.2011 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
icon Письмо ГГНИ № 26–11/3–12–8739/3413 от 09.06.2011 об изменении и дополнении Постановления Правительства № 474 от 28-го апреля 1998
icon Care este suma T.V.A. trecută în cont în cazul în care valorile materiale produse sau procurate sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile cât şi neimpozabile?
Какой адрес следует указывать в налоговой накладной при предоставлении услуг, в случае если адрес подразделения не соответствует юридическому?
Urmează a fi determinată prorata la momentul efectuării livrărilor scutite de T.V.A., pentru procurările care au fost efectuate în anul precedent, sau de pînă la înregistrarea în calitate de plătitor al T.V.A.?
Следует ли вычислять условный коэффициент на момент осуществления поставки, освобожденной от уплаты НДС, по покупкам, осуществленным в прошлом году или до момента регистрации в качестве плательщика НДС?
Se păstrează oare dreptul la trecerea în cont a T.V.A. aferentă bunurilor materiale destinate efectuării livrărilor impozabile, însă care au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase)?
icon Сохраняется ли право на зачет НДС по товарно-материальным ценностям, предназначенным для осуществления облагаемых поставок, но которые были уничтожены в результате происшествия (или были похищены)?
icon Apare necesitatea includerii în Declarația privind T.V.A. și în Anexa la Declarația privind T.V.A. a mărfurilor primite în baza facturii fiscale, dacă acestea nu sunt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător?
icon Нужно ли указывать в Декларации по НДС и в приложении к Декларации по НДС товары, полученные на основании налоговой накладной, которые не используются в предпринимательских целях?
icon Se permite deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor pentru asigurarea sănătății angajatului detașat peste hotare?
icon Разрешается ли вычет в налоговых целях расходов по страхованию здоровья работников, командированных за пределы территории Республики Молдова?
icon Se va reține la sursa de plată impozitul pe venit în cazul achiziționării de la persoanele fizice a unui activ de capital?
icon Удерживается ли подоходный налог у источника выплаты в случае приобретения у физических лиц капитальных активов?
icon Urmează a fi reținut impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 5% la achitarea venitului în folosul persoanei fizice de la achiziționarea plantelor medicinale?
icon Удерживается ли подоходный налог у источника выплаты в размере 5% в случае осуществления выплат в пользу физического лица от закупки лекарственных трав?
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon