monitorul fiscal FISC.md Nr.4(32)

August 2016

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Cuprinsul revistei
icon О регистрации налоговой накладной в ГЭРНН
icon Privind restituirea formularelor facturilor fiscale tipărite centralizat și procurate de entitate, neutilizate
icon Об отражении налоговых накладных, полученных и выданных в рамках операций рефактурирования, в Приложении № 1 «Список полученных налоговых накладных» и Приложении № 2 «Список выданных налоговых накладных» к Декларации по НДС
icon О применении положений п. 16) ч. (1) ст. 103 НК для коммунальных услуг, предоставляемых в студенческих общежитиях
icon О расчете порога для обязательной регистрации в качестве плательщика НДС
icon Privind impozitarea cu T.V.A. serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă a populației, precum și a agenților economici
icon Despre regim de T.V.A. pentru serviciile de consultanță, acordate de o companie rezidență a Germaniei, beneficiarului din Moldova
icon Об обложении НДС денежных средств, собранных спортивной организацией в виде спонсорской помощи
icon Despre utilizarea MCC cu memorie fiscală de către o asociație obştească a părinților (AOP)
icon Об использовании ККМ с фискальной памятью общественным объединением родителей
icon Despre utilizarea MCC cu memorie fiscală de către o сomunitate religioasă (biserica)
icon Об использовании религиозной общиной (церковью) ККМ с фискальной памятью
icon Despre utilizarea MCC cu memorie fiscală de către o grădiniță de copii
icon О представлении получателю платежей информации о виде выплаченного дохода, его размере, сумме предоставленных освобождений, вычетов, а также о сумме удержанного налога
icon О необходимости печатать ежедневный отчет закрытия для специализированного магазина розничной торговли
icon Cu privire la înregistrarea facturii fiscale în RGEFF
icon Aplicarea prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 16) din CF pentru serviciile comunale prestate în căminele studențești
icon Cu privire la înregistrare ca subiect al impunerii cu T.V.A.
icon О выдаче первичного документа строгой отчетности по услугам, оказанным на основании контрактов по инвестированию собственных средств в строительство дополнительных этажей и пристроек к существующему жилому зданию
icon Cu privire la emiterea documentului primar de strictă evidență pe serviciile prestate în baza contractelor privind investirea mijloacelor proprii în construirea anexelor supraetajate și aliniate la blocul locativ existent
icon Despre obligația de calculare a T.V.A. la diferența dintre valoarea de livrare și valoarea vamală
icon Cu privire la prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova în valoare de pînă la 600 000 lei prin intermediul reprezentanțelor permanente, rezidenților Republicii Moldova ce procură aceste servicii
icon Privind marcarea cu timbru de acciz tutunului pentru pipă cu apă
icon О применении акцизной марки к табаку для водяной трубки
icon Unele aspecte privind înființarea și funcționarea parcurilor pentru tehnologia informației
icon Об особенностях применения налоговой льготы, предусмотренной ч. (21) ст. 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса
icon Referitor la cota impozitului reținut din plățile efectuate de către cabinetul avocatului în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
icon О ставке налога, удерживаемого из выплат адвокатского кабинета в пользу физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность
icon Сu privire la mărimea obiectului impozabil în cazul prestării serviciilor de expediție de către agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
icon Об определении объекта налогообложения при предоставлении экспедиторских услуг субъектом сектора малых и средних предприятий
icon Despre regimul fiscal pentru plățile sub formă de royalty achitate persoanei fizice de către o entitate
icon О налоговом режиме для роялти, выплачиваемых предприятием физическому лицу
icon Cu privire la datoria compromisă
icon О безнадежном долге
icon Despre calcularea creșterii de capital în cazul partajării averii între foștii soți în urma divorțului
icon Despre regimul de impozitare pentru agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de T.V.A. și obțin venit din livrări scutite de T.V.A.
icon О налоговом режиме для хозяйствующих субъектов, не зарегистрированных в качестве плательщиков НДС и осуществляющих поставки, освобожденные от НДС
icon Cu privire la modalitatea de deducere a cheltuielilor legate de reparaţia unui imobil, conform contractului de locaţiune
icon О порядке вычета расходов, связанных с ремонтом основных средств согласно договору имущественного найма
icon Despre declarația cu privire la proprietate
icon Despre prezentarea organului fiscal a unor informații confirmative sau infirmative
icon Despre unele particularități aferente verificării fiscale a persoanei fizice
icon О некоторых аспектах, связанных с проведением налоговой проверки физического лица
icon Am primit scrisoare de la inspectoratul fiscal prin care sunt înștiințat că a început verificarea fiscală. Ce trebuie să întreprind?
icon Я получил письмо из налоговой инспекции с уведомлением о начале налоговой проверки. Что мне следует предпринять?
icon Ce reprezintă verificarea fiscală prealabilă?
icon Что представляет собой предварительная налоговая проверка?
icon Persoana fizică poate să facă cunoștință cu raportul de verificare fiscală prealabilă?
icon Может ли физическое лицо ознакомиться с отчетом о предварительной налоговой проверке?
icon În procesul controlului fiscal se va lua în considerare disponibilul de mijloace bănești declarate la situația din 01.01.2012?
icon Учитываются ли в процессе налогового контроля имеющиеся денежные средства, задекларированные по состоянию на 01.01.2012?
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon