Monitorul Fiscal FISC.md Nr.4

Noiembrie 2011

Etichete:

Cuprinsul revistei
icon Anastasia Certan: Principalele măsuri de politică fiscală pentru anul 2012, aspecte de administrare fiscală şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale
icon HOTĂRÎRE DE GUVERN nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei
icon ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 998 от 20.08.2003 о деятельности службы по сбору местных налогов и сборов в составе примэрии
icon O R D I N nr. 770 din 14.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus
icon П Р И К А З ГГНИ № 770 от 14.09.2011 об утверждении Положения о возмещении физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога
O R D I N MF nr. 128 din 24.10.2011 cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010
icon П Р И К А З № 128 от 24.10.2011 об утверждении изменений к приказу Министерства финансов № 115 от 6 сентября 2010.
icon ORDIN IFPS nr. 871 din 28.10.2011 privind imprimarea de sinestătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special „Factura fiscală”
icon Scrisoare MF Nr. 14/3-07/238 din 23.09.2011 privind aspectele fiscale ce ţin de plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă
icon Письмо МФ № 14/3-07/238 от 23.09.2011 о налоговых аспектах, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности
icon Scrisoare Nr. 26-08/1-10-644/5664/15 din 05.10.2011 privind remiterea comunicatului informativ al Ministerului Finanţelor
icon Письмо № 26-08/1-10-644/5664/15 от 05.10.2011 О направлении информационного сообщения Министерства финансов
icon Scrisoare IFPS Nr. (26-08/2-02/1/5775)32 din 12.10.2011 cu privire la trecerea în cont a T.V.A. pe faptul livrării sau scoaterii mărfurilor din Zona Economică Liberă
icon Письмо № (26-08/2-02/1/5775)32 от 12.10.2011 о зачете НДС по поставкам или вывозу товаров из зоны свободного предпринимательства
Pentru a-şi asigura activitatea pe care o efectuează, întreprinderea „Kaufma” S.R.L. în luna curentă s-a adresat organului fiscal, în scris, prin care a solicitat comunicarea informaţiei despre prezentarea dărilor de seamă fiscale de către contribuabilul „Rakelcom” S.R.L. şi achitarea plăţilor la buget pentru perioada anului 2011, precum şi faptul dacă factura fiscală cu seria LW şi nr. 0729008 a fost eliberată agentului economic „Rakelcom” S.R.L.
icon Ce reprezintă un proces-verbal cu privire la contravenţie?
icon Cîte procese-verbale cu privire la contravenţii vor fi întocmite de agentul constatator în cazul cînd vor fi constatate în acelaşi timp mai multe contravenţii săvîrşite de aceeaşi persoană?
icon Care sînt acţiunile contravenientului sau victimei în cazul cînd el sau ea nu este de acord cu faptele indicate în procesul-verbal cu privire la contravenţie, întocmit de către agentul constatator?
icon Dacă contravenientul a depus o contestaţie împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie, el este obligat să execute sancţiunile prevăzute în procesul-verbal cu privire la contravenţie?
icon În cazul în care persoana faţă de care a fost pronunţată hotărîrea cu privire la contravenţie nu este de acord cu hotărîrea respectivă, ea poate depune o contestaţie împotriva acesteia? Dacă da, atunci în ce mod?
icon În cazul în care a fost omis termenul de 15 zile de contestare a hotărîrii cu privire la contravenţie, persoana împotriva căreia a fost pronunţată hotărîrea poate fi repusă în termen sau nu?
icon Există situaţii în care agentul constatator nu întocmeşte procese-verbale cu privire la contravenţii în cazul constatării unui act contravenţional sau nu?
icon În conformitate cu art. 446 alin. (1) lit. a) din Codul contravenţional, contravenientul recunoaşte că este vinovat de săvîrşirea contravenţiei şi acceptă să plătească pe loc sancţiunea amenzii contra chitanţă. Ce reprezintă această chitanţă şi care sînt elementele distinctive ale acesteia?
SITUAŢIE DE CAZ: Un agent economic în luna curentă a fost supus controlului fiscal la faţa locului, prin metoda verificării operative de către organul fiscal.
icon Следует ли экономическому агенту при аннулировании статуса плательщика НДС начислять НДС по активам, находящимся в собственности предприятия с 1993 года?
icon Как следует применять НДС в отношении изнашиваемых основных средств при аннулировании регистрации плательщика НДС?
icon Apare oare obligaţia de prezentare a facturii fiscale şi care sunt consecinţele privind T.V.A. la prestarea de către un rezident al Republicii Moldova a serviciilor de dare în locaţiune unui nerezident a unui bun imobil cu destinaţie de producţie (nelocativă) situat pe teritoriul republicii, precum şi în cazul în care imobilul este situat în afara teritoriului vamal? Care vor fi consecinţele privind T.V.A. în astfel de cazuri?
icon Se ia oare în consideraţie, la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor T.V.A.,valoarea livrărilor ce nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A.?
Cu privire la dreptul de trecere în cont a T.V.A. în cazul suportării cheltuielilor de un administrator fiduciar
Cu privire la dreptul de trecere în cont a T.V.A. în cazul suportării cheltuielilor de un administrator fiduciar
icon În luna curentă, în adresa companiei noastre, care este subiect al impunerii cu acciz, a parvenit un retur de producție vinicolă de la cumpărător, care de asemenea este subiect al impunerii cu acciz, livrată acestuia pe parcursul anului 2011. Cine dintre subiecţii impunerii cu acciz, furnizorul ori cumpărătorul, are obligaţia de reflectare în Declaraţia privind accizele returul de marfă?
icon В этом месяце в адрес нашей компании, которая является субъектом обложения акцизом, от покупателя, который также является субъектом обложения акцизом, был осуществлен возврат виноматериала, реализованного ему на протяжении 2011 года. Кто из субъектов обложения акцизом, поставщик или покупатель, имеет в этом случае обязательство по отражению в Декларации об акцизах возврата подакцизной продукции?
icon Agentul economic, plătitor al T.V.A., care nu este subiect al impunerii cu accize, efectuează o livrare de marfă accizată. La completarea facturii fiscale urmează oare a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului?
icon Экономический агент, плательщик НДС, не зарегистрированный в качестве плательщика акциза, осуществляет поставку подакцизной продукции. Следует ли ему при выписке налоговой накладной указывать сумму акциза в графе 10.9 налоговой накладной при поставке подакцизных товаров?
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon