Achiziții publice

Achizițiile publice în contextul volatilității prețurilor

Ținând cont de dificultățile apărute la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor, Ministerul Finanțelor, prin comunicatul nr. 13-09/94 din 14 aprilie 2022 publicat în continuare, vine cu explicații și recomandări atât în adresa autorităților contractante, cât și operatorilor economici.
 
Luând în considerare sesizările primite de la autoritățile contractante și operatorii economici privind problemele apărute în domeniul achizițiilor publice ce țin de imposibilitatea executării contractelor de achiziții publice ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, precum și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul din Ucraina, Ministerul Finanțelor, în calitate de autoritate care promovează politica în domeniu, vine cu următoarele recomandări:

 

1. În cazul în care executarea obligațiilor contractuale asumate printr-un contract de achiziție publică devine, din cauza unei schimbări excepționale a circumstanțelor, atât de oneroasă (din cauza majorării costurilor la produse/servicii/lucrări), încât ar fi vădit inechitabil de a o menține în sarcina operatorului economic (furnizor/prestator/executor):

 

a) analiza posibilității rezoluțiunii contractului de achiziție publică de către părți, la solicitarea operatorului economic, în conformitate cu pct. 8.1 din contractul-model (Anexa nr. 24 la Ordinul nr.115/2021 al Ministerului Finanțelor), fără a solicita includerea acestuia în lista de interdicție și fără a i se reține garanția de bună execuție, dacă aceasta a fost concepută;

 

b) operatorul economic, la solicitarea de rezoluțiune prevăzută la lit. a), va demonstra prin documente justificative (de exemplu: factură, invoice, raport contabil, act de verificare a stocului intern, certificat de la BNS privind rata inflației și IPC, etc.) că executarea contractului a devenit extrem de oneroasă pentru a o mai putea menține în sarcina sa;

 

 

c) ca urmare a rezoluțiunii contractului, pentru volumul nelivrat, autoritatea contractantă urmează să inițieze imediat o nouă procedură de achiziție publică, asigurând calcularea valorii estimate a viitorului contract conform art. 4 alin. (1) al Legii nr. 131/2015, ținând cont de prognoza ratei inflației și orice alte riscuri care pot avea impact pe perioada de executare a contractului;

 

d) în cazul în care bunurile/serviciile/lucrările sunt necesare imediat, autoritatea contractantă, pe perioada desfășurării procedurii descrise la lit. c), va putea încheia un contract în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

 

 

e) autoritatea contractantă, pentru cazul prevăzut la lit. d), va stabili durata/volumul contractului pe o perioadă nu mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

 

f) pentru produsele/serviciile alimentare, autoritatea contractantă poate încheia contracte cu un termen de valabilitate de până la trei luni.

 

 

2. În cazul în care operatorul economic este în imposibilitate de a executa contractele de achiziții publice de bunuri și servicii ca urmare a afectării lanțului de aprovizionare provocat de războiul din Ucraina, se recomandă:

 

a) micșorarea, de către autoritatea contractantă, a valorii contractului, prin excluderea loturilor/pozițiilor care nu pot fi importate (pct. 7.4 din contractul-model, Anexa 24 al Documentației Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin OMF nr. 115/2021);

 

b) în acest caz, pentru bunurile importate din Ucraina, operatorul economic va justifica imposibilitatea executării contractului prin prezentarea avizului de atestare a impedimentului justificator, publicat de către Camera de Comerț și Industrie din Ucraina pe pagina web oficială;

 

 c) pentru loturile/pozițiile excluse, autoritatea contractantă va iniția imediat o nouă procedură de achiziție, reieșind din soldul (volumul nelivrat) contractului inițial și încadrarea acestei proceduri potrivit pragurilor prevăzute de art. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

 

d) în cazul în care bunurile excluse sunt necesare imediat, autoritatea contractantă pe perioada desfășurării procedurii descrise la lit. c), poate încheia un contract în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

 

 

e) autoritatea contractantă, pentru cazul prevăzut la lit. d), va stabili durata/volumul contractului pe o perioadă nu mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

 

3. În cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, încheiate pe un termen mai mic de un an, autorității contractante i se recomandă calcularea valorii estimate a viitorului contract, conform art. 4 alin. (1) al Legii nr. 131/2015, ținând cont de prognoza ratei inflației pe perioada de executare a contractului.

 

4. În cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, cu executare continuă încheiate pe un termen mai mare de un an, ajustarea periodică a valorii contractului se va realiza în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1458 vizualizări

Data publicării:

18 Aprilie /2022 08:45

Catalogul tematic

Noutăți | Achiziţie publică

Etichete:

achizii publice | rezilierea contractelor | ministerul finantelor | autoritate publica | operatori economici

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon