Știri

Angajamentele multianuale: modalitatea de solicitare și lista bunurilor, lucrărilor și serviciilor eligibile

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale, elaborat întru executarea art.66 alin. (31) din Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale și stabilește cadrul normativ privind modalitatea și domeniile de aplicare, pentru care se permite asumarea angajamentelor multianuale.

 

Conform Regulamentului, angajamente multianuale semnifică suma viitoarei obligațiuni de plată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor contractului(lor) pentru achizițiile de bunuri, lucrări și servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, în limitele cheltuielilor prognozate în acest scop pe anii respectivi.

 

Proiectul stabilește expres lista bunurilor, lucrărilor/serviciilor eligibile pentru aplicarea prezentului regulament: elaborarea documentelor normative în construcții; elaborarea proiectelor tehnice și executarea lucrărilor de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor; achiziții publice, efectuate în condițiile art. 7 al Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă pentru consultări publice, asumarea angajamentelor multianuale va fi precedată de mai multe acțiuni. Mai întâi de toate, autoritatea publică centrală, reieșind din necesitățile de asumare a angajamentelor multianuale, va înainta către Ministerul Finanțelor o solicitare argumentată cu anexarea documentelor și calculelor justificative, în limita cheltuielilor prevăzute de Cadrul bugetar pe termen mediu pentru perioada respective.

 

Solicitarea se va depune în termen de până la 3 luni de la data intrării în vigoare a HG privind aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu, iar în aceasta se vor  indica obligatoriu elementele Clasificației bugetare, (Org1,Org2, F1F3,P1P2, K2), unde vor fi prognozate cheltuieli în acest scop. La rândul său, Ministerul Finanțelor va examina solicitările și va elabora lista autorităților publice centrale pentru care se va permite asumarea angajamentelor multianuale.

 

Se propune ca termenul maxim al angajamentelor multianuale asumate să fie de 3 ani bugetari și nu va putea fi extins în nici un caz. Contractele de achiziții publice nu se vor transfera de la un angajament multianual asumat la altul, iar suma totală a contractelor nu va depășește limita pentru care se permite asumarea angajamentelor.

 

Conform proiectului, nu se va permite asumarea angajamentelor multianuale de către autorități într-o perioadă în care se știe că bunurile/lucrările/serviciile nu vor putea fi achiziționate/executate/prestate până la finele anului trei. Angajamentele multianuale asumate și neutilizate până la finele termenului menționat vor fi anulate de drept.

 

În cadrul procesului de monitorizare a angajamentelor, autoritatea publică centrală va asigura monitorizarea nivelului de realizare a acestora; utilizarea alocațiilor bugetare în concordanță cu principiul performanței, în mod econom, eficient și eficace; ținerea evidenței contabile conform normelor metodologice aprobate prin OMF nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, și reflectarea corectă a cheltuielilor.

 

În nota de informative la proiect se subliniază că la etapa actuală scopul proiectului este de a reglementa necesitatea stringentă în asumarea angajamentelor multianuale, pentru următoarele autorități: Agenția „Apele Moldovei”, pentru realizarea lucrărilor de reparație a barajelor, digurilor de protecție, executarea cărora durează o perioadă de timp, din cauza condițiilor climatice și complexității obiectului, a lungimii sectoarelor de diguri proiectate și complexității lucrărilor, practic este imposibil executarea și recepția acestora pe parcursul unui an bugetar; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pentru achiziționarea și elaborarea/actualizarea documentelor normative în construcții, unde persistă blocaje care constau în nerecunoașterea și neînregistrarea contractelor multianuale, care nu au permis în ultimii 5 ani valorificarea surselor financiare alocate; Ministerul Apărării, pentru procesul de dezvoltare și întărire a capabilităților militare, procesul de achiziționare similar fiind de lungă durată.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului vor fi acceptate până la 17 iulie anul curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

871 vizualizări

Data publicării:

11 Iulie /2023 07:59

Catalogul tematic

Politica bugetar-fiscală

Etichete:

angajamente | politica bugetar fiscala

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon