Practica fiscală

Aspecte fiscale aferente subdiviziunilor amplasate în Transnistria

Entitatea „X” rezidentă a RM a deschis o subdiviziune pe regiunea transnistreană în scopul desfășurării activității de producere. Este obligată entitatea înregistrată în RM să includă în veniturile sale veniturile obținute de subdiviziunea în cauză? Unde urmează a fi achitat impozitul pe venit aferent veniturilor înregistrate nemijlocit de către subdiviziunea din Transnistria? Cum se va efectua repartizarea impozitului pe venit pe subdiviziuni?

 

Conform art.3 alin.(2) din Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria) nr.173/2005, Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova şi, în limita împuternicirilor stabilite de Constituţie şi alte legi ale RM, soluţionează problemele date în competenţa ei.        

 

Potrivit art.5 pct.29) din Codul fiscal, subdiviziune reprezintă unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.

 

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(5) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017, situaţiile financiare includ indicatorii privind activitatea tuturor filialelor, reprezentanţelor şi a subdiviziunilor interne ale entităţii.

 

Totodată, pct. 10 din Anexa nr.2 la HG nr.693/2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, prevede că, pentru determinarea venitului impozabil, rezultatul financiar obţinut de către subiecţii care practică activitate de întreprinzător, determinat în conformitate cu cerinţele SNC, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118/2013 sau ale Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, se corectează (majorează, micşorează) cu sumele aferente unor tipuri de venituri şi cheltuieli, care, ţinând cont de prevederile Codului fiscal, se stabilesc conform regulilor aprobate de acesta.

 

Prin urmare, veniturile obţinute de subdiviziune conform datelor din evidenţa financiară a acesteia urmează a fi incluse în venitul brut al entității și impozitate conform prevederilor CF.

 

Concomitent, este de menționat că potrivit art.24 alin.(4) din CF, prin derogare de la art.30, se permite deducerea sumelor achitate ca impozite şi taxe de către subdiviziunile situate în unităţile administrativ-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public naţional. În partea ce vizează achitarea impozitului pe venit, potrivit prevederilor art.7 alin.(6) din CF, subdiviziunile amplasate în UAT, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public naţional, plătesc impozitele şi taxele la bugetul local unde se află reşedinţa de bază a întreprinderii, instituţiei /  organizaţiei.

 

Totodată, conform art.84 alin.(3) din CF, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au subdiviziuni în afara UAT în care se află sediul central (adresa juridică) transferă la buget de la sediul subdiviziunilor partea impozitului pe venit calculată proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii pentru anul precedent ori partea impozitului pe venit calculată proporţional venitului obţinut de subdiviziune conform datelor din evidenţa financiară a acesteia pe anul precedent.

 

Cât privește întrebarea privind repartizarea impozitului pe venit pe subdiviziuni, este de menționat că potrivit Modului de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici, aprobat prin Ordinul MF nr.153/2017, contribuabilii care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central, urmează să completeze Anexa 10D la Declarația VEN12.

 

La declararea şi evaluarea impozitului pe venit de către contribuabili urmează a se ţine cont de prevederile art.84 din CF, conform căruia repartizarea impozitului pe venit aferent fiecărei subdiviziuni se efectuează:

- proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai filialei şi/sau subdiviziunii pentru perioada precedentă; ori

- proporţional venitului obţinut de filială şi/sau subdiviziune, conform datelor din contabilitatea financiară a acesteia pe perioada precedentă.

Anexa 10D se completează doar în cazurile completării rândului 170 "Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în SIA „Contul curent al contribuabilului” din Declaraţie. Totalul coloanei 4 din anexa 10D trebuie să coincidă cu indicatorul reflectat în rândul 170 din Declaraţie.

 

În cazul în care contribuabilul a constatat pierderi fiscale, completând rândul 100 "Suma pierderilor fiscale" din Declaraţie, nu apare necesitatea de a completa anexa 10D.

 

Totodată, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei fiscale deschide o subdiviziune şi repartizarea impozitului se efectuează proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai filialei şi/sau subdiviziunii pentru perioada precedentă, la completarea anexei 10D pentru subdiviziunea respectivă în rândul 4 se va indica zero, deoarece indicatorul de la care este necesar a calcula repartizarea impozitului pe venit lipseşte. De asemenea, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei fiscale lichidează o subdiviziune, acesta va indica la codul subdiviziunii respective suma impozitului pe venit aferent trimestrelor în care subdiviziunea a activat pe parcurs. Pentru trimestrul în care este lichidată subdiviziunea nu se va calcula impozitul pe venit şi respectiv nu se va transfera suma impozitului la bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective.

author icon

Iulia Țurcan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

976 vizualizări

Data publicării:

29 Noiembrie /2023 08:02

Catalogul tematic

Evidenţa fiscală | Transnistria

Etichete:

Transnistria | control fiscal | subdiviziune

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon