Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 5 (15)2013

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
16
09 2013
3868

Как следует отражать в приложении TVA LIVR к Декларации по НДС объемы поставок, осуществленных с соблюдением положений ч. (3) ст. 117 без выдачи налоговой накладной?

На основании ч. (1) ст. 118 НК, каждый субъект налогообложения обязан вести учет всего объема поставляемых товаров, услуг и приобретаемых товарномате-риальных ценностей и услуг. В розничной торговле, в сфере обслуживания субъекты налогообложения обязаны вести ежедневный учет всех поставляемых товаров, оказываемых услуг, оплачиваемых наличными.
Detalii
16
09 2013
2748

Cum urmează de a se reflecta în anexa TVA LIVR a Declarației privind T.V.A. a volumele de livrări, efectuate cu respectarea cerințelor stabilite de art. 117 alin. (3), fără eliberarea facturii fiscale.

În temeiul art. 118 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil este obligat să ţină evidenţa întregului volum de mărfuri, servicii livrate şi a valorilor materiale, serviciilor procurate. În comerţul cu amănuntul, în sfera prestării serviciilor, subiecţii impozabili sînt obligaţi să ţină zilnic evidenţa tuturor mărfurilor livrate, serviciilor prestate achitate în numerar.
Detalii
16
09 2013
3444

Крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное в качестве плательщика НДС, продает физическим лицам на рынке выращенную на собственной земле сельскохозяйственную продукцию. Учитывая, что крестьянские семьи не обязаны использовать контрольно-кассовые машины, на основании Приложения к Постановлению Правительства № 474 от 28.04.1998 г., должно ли хозяйство предоставлять налоговую накладную каждому покупателю – физическому лицу?

На основании ч. (3) ст. 117 НК, для розничной торговли и поставки услуг в специально отведенных местах с оплатой наличными и/или банковской карточкой выписка налоговой накладной не требуется (за исключением случаев, когда этого требует покупатель) при соблюдении следующих условий:
Detalii
16
09 2013
4198

Gospodăria țărănească înregistrată în calitate de plătitor al T.V.A. îşi realizează produsele agricole, crescute pe terenurile proprii, pe teritoriul pieții persoanelor fizice. Ţinînd cont că, gospodăria țărănească nu are obligația de utilizare a maşinii de casă şi control, în temeiul anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998, are aceasta obligația de a elibera factura fiscală fiecărui cumpărător - persoană fizică?

În conformitate cu art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar şi/sau cu card bancar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate următoarele condiţii:
Detalii
16
09 2013
3039

Об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество

Хозяйствующий субъект заключил с Агентством «Молдсильва» два контракта аренды земель лесного фонда: один – в целях ведения лесного хозяйства, другой – в целях рекреации. На протяжении 5 лет данные земли не использовались ни в целях рекреации, ни в целях ведения лесного хозяйства. Исходя из изложенного, есть ли у хозяйствующего субъекта право на освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество за названные земельные участки в соответствии с положениями лит. b) ч. (4) ст. 283 НК?
Detalii
16
09 2013
2871

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în baza prevederilor Titlului IX din Codul fiscal, se calculează de sine stătător, în funcție de obiectul impunerii și cotele de impozitare stabilite în anexa 1 la acest titlu.

În cazul în care autovehiculul este mixt, adică este destinat transportului de pasageri și de mărfuri în compartimente separate, cota taxei se calculează prin sumarea cotei taxei corespunzătoare autovehiculului destinat transportului de pasageri şi a cotei taxei corespunzătoare autovehiculului destinat transportului de mărfuri, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

Apare întrebarea care cote anume urmează a fi aplicate în acest caz, cele specificate la punctele 2 și 6 din anexa 1 la Titlul IX din Codul fiscal sau cotele specificate la punctele 6 și 7?

Detalii
16
09 2013
2839

Исходя из положений раздела IX НК, исчисление сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, осуществляется субъектом налогообложения самостоятельно, в зависимости от объекта налогообложения и ставки сбора, установленной в приложении 1 к разделу.

Если автомобиль является грузопассажирским, то есть по своей конструкции предназначен для перевозки пассажиров и грузов в разных отделениях, ставка сбора исчисляется путём суммирования ставки сбора, соответствующей автомобилю, предназначенному для перевозки пассажиров, и ставки сбора, соответствующей автомобилю, предназначенному для перевозки грузов, исходя из категории автомобиля и его технических характеристик, указанных в свидетельстве о регистрации. Какие именно ставки в этом случае следует применять: ставки, указанные в пунктах 2 и 6 приложения 1 к разделу IX НК, или ставки, указанные в пунктах 6 и 7?
Detalii
16
09 2013
2480

Solicităm explicații privind calcularea și achitarea pentru trimestrul II al anului 2013 a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasate în raza municipiului Chișinău.

Chioșc din mun. Chișinău (nu este amplasat pe teritoriul pieței):
 • reieșind din cota taxei stabilite prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/2 din 29 martie 2013;
 • reieșind din cota taxei stabilite prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/3 din 29 martie 2013;

 • se vor aplica ambele taxe, conform Deciziilor nr. 3/2 și Nr. 3/3 din 29 martie 2013?

2. Frigider cu înghețată și apă pe teritoriul municipiului Chișinău (nu este amplasat pe teritoriul pieței):
 • reieșind din cota taxei stabilită în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/2 din 29 martie 2013;
 • reieșind din cota taxei stabilită în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/3 din 29 martie 2013;
 • se vor aplica ambele taxe, conform Deciziilor 3/2 și 3/3 din 29 martie 2013?

Detalii
16
09 2013
3310

Просим дать разъяснение по исчислению и уплате за 2-й квартал 2013 года сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг, расположенные на территории муниципия Кишинэу.

Киоск в муниципии Кишинэу (не расположенный на территории рынка):
 • исходя из ставки сбора, указанной в Решении муниципального Совета Кишинэу № 3/2 от 29 марта 2013 года;
 • исходя из ставки сбора, указанной в Решении муниципального Совета Кишинэу № 3/3 от 29 марта 2013 года;

 • применить оба сбора по Решениям 3/2 и 3/3 от 29 марта 2013 года?

2. Холодильник с мороженым и водой на территории муниципия Кишинэу (не расположенный на территории рынка):
 • исходя из ставки сбора, указанной в Решении муниципального Совета Кишинэу № 3/2 от 29 марта 2013 года;
 • исходя из ставки сбора, указанной в Решении муниципального Совета Кишинэу № 3/3 от 29 марта 2013 года;
 • применить оба сбора по Решениям 3/2 и 3/3 от 29 марта 2013 года?

Detalii
16
09 2013
2626

Cu privire la perioada pentru care apare obligația aferentă taxei pentru dispozitivele publicitare

Reieșind din dispozițiile art. 293, alin. (5) din Codul Fiscal, ín cazul obiectelor impunerii stipulate în art. 291, lit. q), taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează din ziua indicată în autorizaţia eliberată de către autoritatea administraţiei publice locale şi pînă în ziua în care autorizaţia a fost suspendată, anulată, retrasă în modul stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acesteia.
Detalii