Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 5 (15)2013

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
13
09 2013
2099

Как можно документально подтвердить стоимостный базис приобретенных капитальных активов (акций), начиная с 1 января 1998 г.?

Документальное подтверждение стоимостного базиса приобретенных капитальных активов (акций), начиная с 1 января 1998 г., осуществляется только на базе юридических актов, на основании которых они перешли в собственность налогоплательщика, с учетом исключений, предусмотренных законодательством.

Определение рыночной стоимости капитальных активов (акций), находившихся во владении налогоплательщика на 1 января 1998 г., которая, с учетом предписаний ч. (3) ст. 38 НК, может служить в качестве скорректированного базиса в случае, если их стоимость, согласно документам, на основе которых они перешли в собственность, меньше их рыночной стоимости на эту дату или рыночной стоимости идентичных объектов, осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по оценке ценных бумаг, выданную компетентным органом (Национальная комиссия по финансовому рынку).

Подтвердительным документом, удостоверяющим рыночную стоимость ценных бумаг, признается отчет об оценке или свидетельство об оценке, выданные профессиональным участником рынка ценных бумаг. Свидетельство об оценке имеет такую же юридическую силу, как и отчет об оценке.

Выписка из реестра владельцев ценных бумаг не рассматривается как подтвердительный документ в целях подтверждения скорректированного стоимостного базиса капитального актива (акций), находившегося во владении налогоплательщика на 1 января 1998 года.
13
09 2013
1980

Имеет ли право одно физическое лицо от имени другого физического лица, сменившего постоянное место жительства, погасить налоговые обязательства последнего?

Если лицо, уезжающее за границу на постоянное место жительства, передает (по доверенности) во владение и/или пользование другому лицу принадлежавшее ему имущество, то в случае продажи данного имущества доход от этой сделки может
Detalii
13
09 2013
2253

Are dreptul o persoană fizică, în numele altei persoanei fizice, care îşi schimbă locul permanent de trai, să stingă obligația fiscală a celei din urmă?

În cazul cînd persoana care pleacă în străinătate la locul permanent de trai transmite (prin procură) în posesie şi/sau folosinţă bunurile deţinute unei alte persoane, atunci, în cazul vînzării acestor bunuri, venitul obţinut de pe urma acestei tranzacţii poate fi declarat şi, respectiv,
Detalii
13
09 2013
2123

Вправе ли требовать и получать возмещение суммы излишне уплаченного/удержанного подоходного налога лицо, администрирующее наследство умершего собственника?

В соответствии с положениями ст. 1444 Гражданского кодекса и с учетом предписаний ст. 43 НК, в состав наследственного имущества входят как имущественные права (наследственный актив), так и имущественные обязанности (наследственный пассив), которые наследодатель имел к моменту смерти.
Detalii
13
09 2013
2043

Are drept să solicite şi să primească restituirea sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reținute în plus persoana care administrează succesiunea proprietarului decedat?

Conform prevederilor art. 1444 al Codului civil, ţinîndu-se cont şi de prevederile art. 43 al Codului fiscal, patrimoniul succesoral include atît drepturile patrimoniale (activul succesoral), cît şi obligaţiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea la momentul decesului.
Detalii
13
09 2013
3203

Наталия Плэмэдялэ: Особенности администрирования исправленных налоговых отчетов

При администрировании исправленных налоговых отчетов Государственная налоговая служба руководствуется в своей деятельности следующими законодательными нормами, методологическими документами и инструкциями: статьи 188 и 228 НК, Приказ ГГНИ №133 от 15 июля 2005 г. о некоторых особенностях администрирования статей 187 и 188 раздела V НК (Официальный монитор № 135-138 от 14 октября 2005 г.), Приказ ГГНИ №217 от 4 апреля 2012 г. о дополнительных мерах по исполнению статей 187 и 188 НК (Официальный монитор №88-91 от 11 мая 2012 г.), Приказ ГГНИ №290 от 21 марта 2013 г. о внесении изменений и дополнений в приложение №1 к Положению, утвержденному Приказом ГГНИ №70 от 31 марта 2004 г. (Официальный Монитор № 64-68 от 29 марта 2013 г.), Циркуляр ГГНИ № 26-06/2-11-946/3125 от 21 мая 2012 г. об администрировании исправленных налоговых отчетов (Официальный монитор №104-108 от 1 июня 2012 г.).
Detalii
13
09 2013
2384

Вероника Врагалева и Юлия Черникова: Механизм автоматизированного возмещения сумм излишне уплаченного/удержанного подоходного налога

Возмещение физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога осуществляется в соответствии со ст. 175 и 176 Раздела V НК, с положениями Раздела II НК и с учетом предписаний Положения о возмещении физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога, утвержденного Приказом ГГНИ № 770 от 14 сентября 2011 г.
Detalii
13
09 2013
3088

Valeriu Severin: Aspecte privind efectuarea controalelor fiscale la faţa locului prin metoda verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari şi la agenţii economici comercianţi ai băuturilor alcoolice tari pasibile marcării cu timbre de acciz

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, supravegherea, controlul şi administrarea în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se efectuează de către organele abilitate1, în conformitate cu prevederile legii.
Detalii