Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 2 (18)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
17
04 2014
3095

О начислении взносов обязательного медицинского и социального страхования из сумм материальной помощи, оказанной работникам

На протяжении года предприятие выплачивает своим работникам материальную помощь к Новому году, к Пасхе, к профессиональным праздникам и к очередному отпуску. Разъясните, пожалуйста, как правильно начислять взносы обязательного медицинского и социального страхования из вышеназванных сумм материальной помощи
Detalii
17
04 2014
3027

Cu privire la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor sociale din suma ajutorului material acordat angajaţilor

Pe parcursul anului entitatea acordă angajaţilor săi ajutoare materiale cu prilejul sărbătorii de Anului Nou, a Sfintelui Paşte, sărbătorii profesionale, precum şi la concediul anual. Explicaţi cum corect urmează de a calcula primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale din suma ajutoarelor materiale menţionate.

Potrivit art.6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002, baza de calcul pentru determinarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală o constituie salariul şi alte recompense.
Detalii
24
03 2014
2874

Entitatea, pînă la situația din 31 octombrie curent, a fost subiectul al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională (IVAO). La prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12) pentru perioada fiscală 2013, de către entitate urmează de a fi recalculat impozitul pe venit obținut din activitate investițională și financiară, obținut pînă la data de 31 octombrie 2013?

Potrivit prevederilor Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 174 din 25.12.1997, veniturile din activitatea operaţională se înregistrează la conturile contabile 611 „Venituri din vînzări” şi 612 „Alte venituri operaţionale”.
Detalii
21
03 2014
2771

Taxa pe valoarea adăugată în anul 2013

Aspecte generale

În Republica Moldova, taxa pe valoarea adăugată reprezintă un impozit general de stat şi a fost introdusă începînd cu 01 ianuarie 1992. Pe tot parcursul de existenţă, taxa pe valoarea adăugată a suferit o serie de modificări. În scopul stabilizării acest impozit a fost adoptat un nou conţinut al legislaţiei reflectat în CF al RM (Titlul III).

Potrivit prevederilor titlului III al CF Taxa pe valoarea adăugată (în continuare — T.V.A.) este un impozit de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova. T.V.A. datorată bugetului se achită de către subiecţii impozabili.
Detalii
21
03 2014
4389

Sistemul Informaţional Automatizat „e-Factura” - simplu, rapid şi sigur

De curînd a fost lansat un nou serviciu electronic pentru agenţii economici — SIA „e-Factura”. Acest serviciu a fost elaborat în contextul activităţilor de „e-Transformare a Guvernului Republicii Moldova” şi face parte din setul serviciilor electronice fiscale. Ideea de bază a proiectului s-a centrat pe modernizarea mecanismului existent de livrare şi evidenţă a facturilor şi facturilor fiscale, simplificînd pe această cale interacţiunea agenţilor economici cu Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
20
03 2014
3477

Людмила Лапицкая: Совместная деятельность: юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты

С юридической точки зрения, совместная деятельность экономических субъектов может быть оформлена следующими видами договоров:

  1. Договор, по условиям которого его стороны (участники) не объединяют свои вклады, но действуют сообща для достижения определенной цели. Этот договор не подразумевает получения прибыли;
  2. Договор, по условиям которого его стороны (участники) объединяют свои вклады и действуют сообща с целью получения прибыли или достижения иной цели. Такой договор о совместной деятельности еще называется договором простого товарищества.

Detalii
20
03 2014
2570

Veaceslav Ciobanu: Facilitatea fiscală este venit? Aspecte contabile legate de reflectarea facilităţilor fiscale

Mulţi contabili continuă să-şi pună această întrebare. Din acest motiv, este oportun să se facă mai multă lumină asupra problemei enunţate în titlu. Pe parcursul a mai mult de 10 ani abordarea legată de această întrebare, prezentă în unele scrisori explicative emise de IFS, pe paginile publicaţiilor periodice, pe paginile manualelor de contabilitate, după părerea mea, este incorectă.
Detalii
19
03 2014
3061

Natalia Plămădeală: Cu privire la modalitățile de stingere a obligațiilor fiscale prin executare de casă

Stingerea obligațiilor fiscale reprezintă un segment vast atît în activitatea contribuabililor, cît și în activitatea organelor fiscale, cele din urmă abordîndu-le prin prisma executării atribuțiilor sale de bază – asigurarea deplină și la termen a colectării veniturilor la bugetul public național.

În conformitate cu art. 172 din CF, stingerea obligaţiei fiscale se face prin: achitare, anulare, prescripţie, scădere, compensare sau executare silită.
Detalii