Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 2 (24)2015

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
12
03 2015
2541

Предприятие, не являясь плательщиком НДС, ввезло товар на таможенную территорию Республики Молдова, уплатив начисленный НДС на таможне, без отнесения его на зачет. В настоящее время предприятие является плательщиком НДС, обнаружило недостачу указанного товара сверх норм естественной убыли. Нужно ли начислять (возвращать) НДС на недостачу товара в случае списания товара, НДС по которому не брался в зачет?

В соответствии с положениями ст. 102 (4) НК, уплаченная или подлежащая уплате сумма НДС на приобретаемые товарно-материальные ценности, услуги, не использованные для осуществления предпринимательской деятельности, на приобретаемые товарно-материальные ценности
Detalii
12
03 2015
2062

Întreprinderea, nefiind plătitoare de T.V.A., a introdus mărfuri pe teritoriul vamal al RM, achitînd T.V.A. calculată în vamă, dar fără trecere în cont. Actualmente, întreprinderea este plătitor de T.V.A. și a depistat lipsuri supranormativ a mărfurilor indicate. Urmează oare de calculat (restituit) T.V.A. pentru lipsurile de marfă în cazul casării mărfurilor, T.V.A. aferentă cărora nu a fost trecută în cont?

În baza prevederilor art. 102 alin. (4) din CF, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activității de întreprinzător, pe valorile materiale procurate care în procesul activității de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislației
Detalii
12
03 2015
2507

Предприятие импортирует товар, уплачивая в адрес Таможенной службы все платежи, связанные с импортом товаров и с учетом транспортировки. При этом общая сумма, облагаемая НДС, отличается от стоимости по инвойсу. Как правильно заполнить Декларацию по НДС?

В соответствии с лит. b) ч. (6) ст. 102 НК, субъект налогообложения имеет право на зачет уплаченного или подлежащего уплате НДС на приобретаемые товарно-материальные ценности, услуги при наличии документа, подтверждающего уплату НДС на импортируемые товары, выданного таможенными органами.
Detalii
12
03 2015
1903

Întreprinderea importă mărfuri, achitînd Serviciului Vamal toate plățile aferente importului de mărfuri, luînd în considerare și transportarea. Totodată, suma totală impozabilă cu T.V.A. diferă de valoarea din invoice. Care este modalitatea corectă de completare a Declarației privind T.V.A.?

Reieșind din prevederile art. 102 alin. (6) lit. b) din CF, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea T.V.A. la mărfurile importate.
Detalii
12
03 2015
2170

Являются ли освобожденными от НДС, в соответствии с положениями ст. 103 НК, услуги по водоснабжению садоводческого товарищества?

Согласно п. 4) и п. 6) ст. 93 НК, облагаемая поставка – это деятельность по оказанию материальных и нематериальных потребительских и производственных услуг, за исключением поставок, освобожденных от обложения НДС.
Detalii
12
03 2015
2069

Для расширения рынка сбыта и продвижения продукции за рубежом компания заключает договоры с иностранными компаниями о предоставлении услуг по поиску покупателей продукции, рекламе и продвижению ее продукции на новых рынках. Должна ли компания оплачивать НДС на импорт услуг?

В соответствии с п. 9) ст. 93 НК, импортом услуг является оказание услуг юридическими и физическими лицами – нерезидентами Республики Молдова юридическим и физическим лицам – резидентам или нерезидентам Республики Молдова, для которых местом поставки считается Республика Молдова.
Detalii
12
03 2015
2216

În vederea extinderii pieței de desfacere și promovării producției sale peste hotare, compania încheie contracte cu companii străine privind prestarea serviciilor de căutare a cumpărătorilor producției, reclamă și promovarea producției sale pe piețe noi. Trebuie oare compania să achite T.V.A. la importul serviciilor?

În conformitate cu art. 93 pct. 9) din CF, importul de servicii este definit ca prestare de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.
Detalii
12
03 2015
2037

Предприятие осуществляет производственный процесс, в котором часть вырабатываемой продукции используется в качестве материалов для его обеспечения. Требуется ли на продукцию, используемую в качестве материалов, начислять НДС?

Необходимость применения НДС определяется наличием объекта обложения. Объекты обложения НДС установлены ст. 95 НК.
Detalii