Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 3 (3)2011

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
17
06 2013
2051

Atenție: Proiect al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Articolul I – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează.

1. La articolul 133 alineatul (1) litera h1) cuvintele „prevederilor art. 225” se substituie cu textul „metodelor și surselor indirecte”.

2. Articolul 133 alineatul (2) se completează cu litera d1 cu următorul cuprins:
„d1) emite decizii asupra cazului de încălcare fiscală stabilit în urma aplicării metodelor și surselor indirecte;”.
Detalii
17
06 2013
2820

Scrisoarea IFPS Nr. 26–11/3–13–9154/4858 din 15.08.2011 Privind prevenirea neutilizării a maşinilor de casă şi control

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale

În ultima perioadă s-au înteţit adresările cetăţenelor și diferitor organizaţii obștești cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, exprimate prin neeliberarea de către comercianţi la vînzarea-cumpărarea bunurilor (lucrărilor, serviciilor) în numerar a bonurilor de casă, emise de mașinile de casă și control cu memorie fiscală, precum prevăd actele legislativ-normative în vigoare.
Detalii
17
06 2013
2783

Scrisoarea IFPS Nr 26–11/3–12–8739/3413 din 09.06.2011 Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998

Inspectoratele fiscale de stat teritorialeInspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză în lucru modificările operate în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Сu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 368 din 23 mai 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27 mai 2011, nr. 87-90, p. II, art. 428) în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 au fost operate modificări, cele mai importante reglementări fiind următoarele:
Detalii
17
06 2013
2846

Scrisoarea IFPS Nr. 26–11/3–12– 8205/800 din 15.02.2011 privind aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală în activitatea caselor de amanet

IFS teritoriale
Direcţia marilor contribuabili


Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală de către contribuabilii, care desfășoară activităţi de amanetare, comunică următoarele.

Funcţionarea caselor de amanet (lombardurilor) este o activitate licenţiată, reglementată de Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995.
La recepţionarea obiectelor spre păstrare, lombardul eliberează chitanţe nominative de depozit, care au putere de contract, încheiat între părţi.
Detalii
17
06 2013
1973

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/2-02/1 din iunie 2011 Cu privire la aplicarea T.V.A. la restituirea grîului alimentar eliberat din rezervele materiale de stat potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 113 din 02.03. 2011

IFS teritoriale
Direcţia administrarea contribuabililor mariCu privire la aplicarea T.V.A. la restituirea grîului alimentar eliberat din rezervele materiale de stat potrivit Hotărîrii Guvernului nr.113 din 02.03. 2011

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 113 din 2 martie 2011 cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat (Monitorul Oficial nr. 31-36/140 din 04.03.2011), Agenţia Rezerve Materiale este autorizată să elibereze din rezervele materiale de stat grîu alimentar întreprinderilor de panificaţie, iar beneficiarii finali vor efectua restituirea grîului alimentar pînă la 01.09.2011.
Detalii
17
06 2013
3324

Письмо МФ № 26-08/1-10-481/4382 от 21.07.2011 О порядке выплаты пособий по временной нетрудоспособности, вызванной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой, согласно положениям п. б) части (2) ст. 4 Закона № 289-XV от 22.07.2004

О порядке выплаты пособий по временной нетрудоспособности, вызванной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой, согласно положениям п. б) части (2) ст. 4 Закона № 289-XV от 22.07.2004

Министерство финансов, для правильной оценки налоговых обязательств, доводит до сведения и руководства в работе следующее.

В соответствии с положениями п. b) части (2) ст. 4 Закона о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289-XV от 22.07.2004, в редакции Закона № 56 от 09.06.2011, вступившей в силу 01.07.2011, второй календарный день временной нетрудоспособности оплачивается из средств работодателя.
Detalii
17
06 2013
2187

Scrisoarea MF Nr. 26-08/1-10-481/4382 din 21.07.2011 Aspectele fiscale privind plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, efectuate în baza lit. b) alin. (2) art. 4 din Legea nr. 289-XV din 22.06.2004

Aspectele fiscale privind plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, efectuate în baza lit. b) alin. (2) art. 4 din Legea nr. 289-XV din 22.06.2004
Ministerul Finanţelor, în scopul aprecierii corecte a legislaţiei fiscale, pentru cunoștinţă și călăuză în lucru comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile lit. b) alin. (2) art. 4 din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.07.2004, în redacţia Legii nr. 56 din 09.06.2011, care a intrat în vigoare din 01.07.2011, a doua zi calendaristică de incapacitate de muncă se platește din mijloacele financiare ale angajatorului.
Detalii
17
06 2013
1807

П Р И К А З МФ № 172/245/216 от 28.12.2010 об утверждении Положения о порядке установки, использования, технического и метрологического обслуживания счетчиков с фискальной памятью и проведения оперативной проверки на предприятиях, производящих этиловый спирт, дистилляты и крепкие алкогольные напитки

В соответствии со статьей 18 «Требования к технологическому оборудованию, используемому для производства этилового спирта и крепких спиртных напитков», Закона Республики Молдова № 1100-XIV от 30 июня 2000 года о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции, а также с разделом IV «Акцизы» Налогового кодекса, Закон Республики Молдова № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, и Положением о порядке регистрации, пломбировки и распломбировки основного технологического оборудования для производства этилового спирта и крепких спиртных напитков, утвержденным Приказом Агропромышленного агентства «Moldova – Vin» № 72 от 22 июля 2005 года, согласованным с Главной государственной налоговой инспекцией при Министерстве финансов и Службой стандартизации и метрологии, и другими законами и нормативными актами,
Detalii
17
06 2013
2179

O R D I N MF 172/245/216 din 28 decembrie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari

În conformitate cu art.18 „Cerinţe faţă de utilajul tehnologic utilizat la fabricarea alcoolului etilic și a băuturilor alcoolice tari” din Legea Republicii Moldova nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulaţia alcoolului etilic și a producţiei alcoolice, Titlul IV „Accizele” din Codul fiscal, Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Regulamentul cu privire la modul de înregistrare, sigilare și desigilare a utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic și a băuturilor alcoolice tari, aprobat prin ordinul nr. 72 din 22 iulie 2005 de către Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin”, coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor și Serviciul Standardizare și Metrologie și alte acte legislative și normative, se emite următorul
Detalii
17
06 2013
4079

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 9 от 19.01.2010 об утверждении типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова

Во исполнение положений части (5) ст. 793 и пункта i) ст. 136 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., специальный выпуск), Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить:
Типовой формуляр – Форму 1-DTA-09 «Сертификат о резидентстве в соответствии с Конвенцией (Соглашением) об избежании двойного налогообложения», согласно приложению № 1;

Типовой формуляр – Форму 2-DTA-09 «Заявление о выдаче сертификата о подтверждении подоходного налога, уплаченного в Республике Молдова согласно Конвенции (Соглашению) об избежании двойного налогообложения», согласно приложению № 2;

Типовой формуляр – Форму 3-DTA-09 «Заявление о выдаче сертификата о подтверждении подоходного налога, уплаченного в Республике Молдова в отсутствие международного договора», согласно приложению № 3;

Типовой формуляр – Форму 4-DTA-09 «Сертификат о подтверждении подоходного налога, уплаченного в Республике Молдова согласно Конвенции (Соглашению) об избежании двойного налогообложения», согласно приложению № 4;
Detalii