Catalogul tematic
Тематический каталог

Notarul public

este un funcționar public învestit cu atribuția de a autentifica acte juridice, de a autentifica înscrisuri, de a legaliza semnături, de a elibera copii legalizate, certificate de moștenitor etc.
17
07 2017
414

Профучастникам сферы правосудия: изменен приказ ГНС

В пятницу, 15 июля, опубликованы изменения в Положение о порядке выдачи типовых форм первичных документов строгой отчетности, утвержденного Государственной налоговой инспекцией Приказом № 13 от 04.04.2017. Из списка бланков строгой отчетности, которые могли быть затребованы нотариусами, адвокатами, судебными исполнителями и т.д., исключены фактуры и приложения к ним.
Detalii
16
06 2017
153

Aspecte juridice fiscale ale contractului de donație

Contractul de donație este, ca şi oricare alt act juridic, un contract ce dă naştere la diferite drepturi şi obligații în sarcina ambelor părți contractante. Caracteristic pentru contractul de donație este că cel ce donează, adică donatorul, îşi micşorează din propria-i dorință patrimoniul, în favoarea donatarului. Acest lucru se realizează benevol, iar donatorul nu poate cere în schimb anumite prestații sau obligații de tip pecuniar, fapt care delimitează totalmente contractul de donație de celelalte contracte.
Detalii
11
03 2017
1449

Despre înregistrarea contractului de arendă

Notarul public intenționează să ia oficiul în arendă de la o persoană fizică, si, conform prevederilor Codului fiscal, urmează sa inregistreze contractul încheiat, timp de 3 zile, la organul fiscal în raza căruia este deservit. Oficiul se află în Chișinău și notarul își desfășoară activitatea tot în Chișinău, iar persoana fizică locuiește la Edineț. Unde trebuie să fie înregistrat contractul, la Edinet sau în Chișinau?
Detalii
11
03 2017
379

О регистрации договора аренды

Публичный нотариус намеревается взять в аренду офис у физического лица и, согласно положениям Налогового кодекса, в 3-дневный срок следует зарегистрировать данный контракт в налоговом органе по месту обслуживания. Офис находится в мун. Кишинэу, как и нотариус, а арендодатель проживает в г.Единец. Где следует регистрировать контракт – в Кишинэу или в Единец?
Detalii
30
09 2016
473

Privind reținerea impozitului pe venit din sumele executate silit

Situație de caz: În ianuarie 2016, cetățeanul Rotaru Alexandru a transmis în locațiune un imobil întreprinderii „Solvi” SRL. Conform contractului de locațiune, întreprinderea s-a obligat să achite lunar cetățeanul Rotaru plata în sumă de 4 mii lei. Luînd în considerare faptul că întreprinderea nu-şi onora obligațiile de plată, persoana fizică s-a adresat în instanță pentru obligarea întreprinderii de a achita suma restantă pentru 3 luni. După obținerea hotărîrii instanței, persoana fizică s-a adresat executorului judecătoresc pentru asigurarea executării silite a hotărîrii prin care întreprinderea trebuia să-i achite 12 mii lei. Executorul judecătoresc, prin încheiere, a încasat silit suma de 12 mii lei de pe contul bancar al întreprinderii şi a transmis-o persoanei fizice.
Detalii
07
09 2016
1662

Atenţie avocaţi, executori judecătoreşti şi notari

Aspecte fiscale ale noilor norme introduse de Guvern privind tarifele pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi

La 26 august 2016 a întrat în vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 979 din 17 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi (în continuare – Hotărîre) (MO nr. 277-287/1071 din 26.08.2016).
Detalii
27
04 2016
1024

Cu privire la reținerea impozitului pe venit, conform art. 901 alin. (3) din CF, din plățile efectuate de către un notar

Notarul ia în locațiune de la o persoană fizică imobil pentru a fi utilizat ca oficiu. Va fi obligat notarul să rețină impozitul pe venit, conform art. 901 alin. (3) din CF, din plățile îndreptate în folosul persoanei fizice pentru locațiunea imobilului?

Vizavi de obligația notarului de a reține impozitul pe venit din plățile îndreptate persoanei fizice — cetățean pentru locațiunea imobilului informăm că, potrivit art. 901 alin. (3) din CF
Detalii
26
04 2016
640

Despre reflectarea rezultatelor unor tranzacții în Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc (Forma CNOTAREX15)

Urmează oare notarul, care înstrăinează autoturismul procurat anterior și utilizat în activitatea sa, să reflecte rezultatele acestei tranzacții în Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc (Forma CNOTAREX15)?

În baza prevederilor art. 32 alin. (7) din Legea cu privire la notariat nr. 1453-XV din 08.11.2002, impozitarea notarilor se efectuează în conformitate cu prevederile legislației fiscale.
Detalii
08
12 2015
1003

În baza căror documente confirmative se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate aferente serviciilor prestate de către avocați, notari, executori judecătorești?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
Detalii