Catalogul tematic
Тематический каталог

Royalty


Articolul 12. Noţiuni
Redevenţă – plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

01
02 2018
222

Royalty sau prestare servicii?

Persoana fizică a redactat materiale didactice. Persoana juridică achiziționează dreptul de autor asupra acestor materiale didactice integral, se va considera ca royalty? Care sunt condiţiile de impozitare?
Detalii
20
10 2017
356

О декларировании юридическим лицом сумм в виде роялти и уплате подоходного налога

Юридическое лицо «ТРАССС», сферой деятельности которого является издание детских книг, заключило договор передачи авторских прав на свои произведения с писателем – автором детских сказок. Договором предусмотрена выплата авторского вознаграждения за каждую опубликованную сказку. Обязано ли физическое лицо задекларировать доход, полученный в виде авторского вознаграждения, принимая во внимание тот факт, что юридическое лицо удержало при выплате подоходный налог? Какие шаги следует предпринять юридическому лицу по декларированию сумм в виде роялти, а также по уплате подоходного налога? В случае если по каким-либо причинам удержание подоходного налога было произведено неправильно и этот факт был обнаружен налоговым органом после установленного законодательством срока его декларирования, у кого возникнет обязанность по уплате данного подоходного налога?
Detalii
19
10 2017
245

О недекларировании автором дохода в виде роялти

Автор литературных и научных произведений получает доход только из одного источника, а именно – от передачи права использования своих литературных и научных произведений. Надлежит ли ему декларировать полученные доходы?

В соответствии с п. 1) ст. 12 НК, понятие роялти (периодические платежи) определено как платежи любого вида, получаемые в качестве возмещения за использование или передачу права использования любого авторского права и/или смежных прав, в том числе на произведение литературы, искусства или науки, включая кинофильмы и фильмы или записи для телевидения или радиовещания, любого патента на изобретение, товарного знака, чертежа или модели, плана, компьютерной программы, секретной формулы или процесса, за использование или передачу права использования информации, касающейся промышленного, коммерческого или научного опыта.
Detalii
24
08 2017
582

1. (29.2.1.14) Cum se impozitează venitul persoanei fizice cetățean străin/apatrid rezident al Republicii Moldova obținut din surse aflate în afara Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit.d) și art.14 alin.(1) lit. d) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit este venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepția venitului din investiții şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obținut de persoanele fizice rezidente cetățeni străini şi apatrizi care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii
24
05 2017
354

3. (29.1.6.14) Cum se reflectă în Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14) suma venitului sub formă de royalty achitat persoanei fizice, precum și suma impozitului reținut?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul Fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin și achită labuget un impozit în mărime de 12 % din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
Detalii
13
01 2017
6458

Cu privire la prezentarea Notei de informare ce vizează salariul și alte plăți achitate de către angajator angajaților săi, altor persoane fizice terțe în anul 2016

La 25 ianuarie 2017 expiră termenul de prezentare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS 14) şi a Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR 14).
Detalii
20
12 2016
692

Об освобождении некоммерческой организации от уплаты налога на доход

Некоммерческая организация осуществляет деятельность в строгом соответствии с целями, предусмотренными уставом, и в рамках осуществления этой деятельности выплачивает физическому лицу роялти за использование авторского права на произведение литературы для его дальнейшего опубликования. Может ли организация по-прежнему пользоваться освобождением от уплаты налога на доход в данных обстоятельствах?
Detalii