Catalogul tematic
Тематический каталог

Royalty


Articolul 12. Noţiuni
Redevenţă – plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

20
10 2017
208

О декларировании юридическим лицом сумм в виде роялти и уплате подоходного налога

Юридическое лицо «ТРАССС», сферой деятельности которого является издание детских книг, заключило договор передачи авторских прав на свои произведения с писателем – автором детских сказок. Договором предусмотрена выплата авторского вознаграждения за каждую опубликованную сказку. Обязано ли физическое лицо задекларировать доход, полученный в виде авторского вознаграждения, принимая во внимание тот факт, что юридическое лицо удержало при выплате подоходный налог? Какие шаги следует предпринять юридическому лицу по декларированию сумм в виде роялти, а также по уплате подоходного налога? В случае если по каким-либо причинам удержание подоходного налога было произведено неправильно и этот факт был обнаружен налоговым органом после установленного законодательством срока его декларирования, у кого возникнет обязанность по уплате данного подоходного налога?
Detalii
19
10 2017
141

О недекларировании автором дохода в виде роялти

Автор литературных и научных произведений получает доход только из одного источника, а именно – от передачи права использования своих литературных и научных произведений. Надлежит ли ему декларировать полученные доходы?

В соответствии с п. 1) ст. 12 НК, понятие роялти (периодические платежи) определено как платежи любого вида, получаемые в качестве возмещения за использование или передачу права использования любого авторского права и/или смежных прав, в том числе на произведение литературы, искусства или науки, включая кинофильмы и фильмы или записи для телевидения или радиовещания, любого патента на изобретение, товарного знака, чертежа или модели, плана, компьютерной программы, секретной формулы или процесса, за использование или передачу права использования информации, касающейся промышленного, коммерческого или научного опыта.
Detalii
24
08 2017
461

1. (29.2.1.14) Cum se impozitează venitul persoanei fizice cetățean străin/apatrid rezident al Republicii Moldova obținut din surse aflate în afara Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit.d) și art.14 alin.(1) lit. d) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit este venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepția venitului din investiții şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obținut de persoanele fizice rezidente cetățeni străini şi apatrizi care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii
24
05 2017
225

3. (29.1.6.14) Cum se reflectă în Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14) suma venitului sub formă de royalty achitat persoanei fizice, precum și suma impozitului reținut?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul Fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin și achită labuget un impozit în mărime de 12 % din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
Detalii
13
01 2017
6295

Cu privire la prezentarea Notei de informare ce vizează salariul și alte plăți achitate de către angajator angajaților săi, altor persoane fizice terțe în anul 2016

La 25 ianuarie 2017 expiră termenul de prezentare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS 14) şi a Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR 14).
Detalii
20
12 2016
600

Об освобождении некоммерческой организации от уплаты налога на доход

Некоммерческая организация осуществляет деятельность в строгом соответствии с целями, предусмотренными уставом, и в рамках осуществления этой деятельности выплачивает физическому лицу роялти за использование авторского права на произведение литературы для его дальнейшего опубликования. Может ли организация по-прежнему пользоваться освобождением от уплаты налога на доход в данных обстоятельствах?
Detalii
24
11 2016
709

Cu privire la modul de completare a Declarației privind TVA în cazul importului unor produse pentru care se achită redevențe

Compania „X” importă și realizează produse, inclusiv produse pentru care achităm royalty (redevențe) – drept de utilizare a unei mărci înregistrate. Royalty (redevențele) se include în valoare în vamă. Astfel, la fiecare import de produse supuse redevențelor, declarația vamală conține informații suplimentare în celula 12 privind valoarea redevențelor.
Detalii
24
11 2016
716

Prevederi cu privire la royalty în proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru 2017

Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2017 vine cu câteva concretizări ce țin de royalty. Conform legislației în vigoare, royalty (redevenţă) reprezintă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe
Detalii
13
10 2016
483

Aspecte ce țin de prezentarea certificatului de rezidență după data achitării venitului nerezidentului

Contribuabilul rezident al Republicii Moldova a efectuat reținerea impozitului din plățile direcționate spre achitare unui nerezident din România sub formă de royalty (redevențe) în mărime de 10%, pentru folosirea dreptului de autor a mărcii de comerț, ținînd cont de prevederile Convenției pentru evitarea dublei impuneri. Certificatul de rezidență a fost prezentat de către nerezident după data achitării venitului acestuia. Care vor fi consecințele fiscale în cazul dat?
Detalii