Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Georgeta Covaliov-Rusu — deţinător certificat CAP, АССА DipIFR, preşedinte al Consiliului director ACAP RM
19
05 2022
1127

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Avansurile și prejudiciul material

Creanţele personalului cuprind avansurile acordate în contul salariului, precum și sumele acordate titurilor de avans și alte creanţe ale personalului.

 

În articolul ce urmează, intitulat ”Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme” sunt prezentate mai multe detalii privind avansurile și prejudiciul material.

 


Detalii

08
04 2022
1122

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Начисленные проценты, роялти и дивиденды

Наше издание продолжает публикацию серии статей под общим заголовком "Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах", которые высоко оценили наши читатели. Сегодня предлагаем вам  ознакомиться с деталами учета задолженности экономических субъектов по начисленным процентам, по роялти, дивидендам, а также о раскрытии соответствующей информации в балансе предприятия.

 


Detalii
28
02 2022
1480

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Dobânzile, revedențele, dividendele calculate

Veniturile entității sub formă de dobânzi reprezintă venituri din utilizarea numerarului sau a echivalentelor acestuia, precum şi din deţinerea obligașiunilor  şi a altor sume datorate entităţii.

În următorul articol, elaborat în formă de scheme, autorii Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu, oferă mai multe detalii despre particularitățile contabilității privind dobânzile, redevențele și dividendele calculate.


Detalii

11
02 2022
1189

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Частно-государственное партнерство

Частно-государственное ПАРТНЕРСТВО - договор, заключенный между государственным и частным партнерами на длительный период времени для осуществления деятельности ПУБЛИЧНОГО интереса (любая выгода, форма и ценность которой определяются решением государственного партнера, полученная в пользу государственного партнера, а также лиц, проживающих и/или работающих на территории РМ), основанный на способности каждого партнера распоряжаться соответствующим образом ресурсами, рисками и доходами. 


Detalii

14
01 2022
1208

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Parteneriatul public-privat

Entităţile care desfăşoară activitate în baza unor contracte de parteneriat public-privat au obligația să ţină contabilitatea separată a acestora conform legislației în vigoare, ţinând cont de cerinţele contractuale.

 

În continuare, în formă de scheme, vă propunem un articol despre contabilitatea creanțelor și datoriilor entității în cazul PPP, elaborat de Olga Donciu și Georgeta Covaliov-Rusu. 


Detalii

09
12 2021
1397

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах (Ценности, полученные в хозяйственное ведение, целевое финансирование и поступления)

Решение о передаче объектов публичной собственности  может быть   объединено с решениями о реорганизации  органов публичного управления  либо о создании, реорганизации или ликвидации бюджетных/публичных учреждений на самоуправлении  или государственных/ муниципальных предприятий. 


Detalii

12
11 2021
1540

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Bunurile primite în gestiune economică, finanţările şi încasările cu destinaţie specială

În evidenţa contabilă a persoanelor juridice în a căror gestiune economică se află bunuri ale domeniului public, evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine distinct, potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanţelor.

Datoriile privind bunurile primite în gestiunea economică apar în cazul primirii bunurilor de la alte entităţi (fondatori, organele administraţiei publice) în gestiunea temporară.

Mai multe detalii despre bunurile primite în gestiune economică găsiți în materialul ce urmează, redat în formă de scheme.


Detalii
13
10 2021
1448

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Страхование имущества и персонала, обязательное социальное и медицинское страхование

Дебиторская задолженность по возмещению убытков в соответствии с НСБУ «Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции» включает страховые возмещения, подлежащие выплате страховыми компаниями, возмещения, начисленные и признанные государственными органами, возмещения, признанные другими субъектами/лицами или установленные решениями судебных инстанций.


Detalii

08
09 2021
1451

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Asigurarea bunurilor și persoanelor, asigurările sociale și medicale obligatorii

Prin contract de asigurare, o parte (contractantul asigurării) se obligă să plătească celeilalte părți (asigurător) prima de asigurare, iar asigurătorul se obligă să plătească asiguratului, beneficiarului asigurării sau, după caz, terțului păgubit o prestație bănească (indemnizație ori despăgubire de asigurare) la producerea cazului asigurat în interiorul perioadei de asigurare.


Detalii

06
08 2021
1418

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Безнадежная дебиторская задолженность и оценочные резервы

В соответствии с учетными политиками безнадежная дебиторская задолженность может отражаться в учете:
1)ПРЯМЫМ методом, или
2) методом ОЦЕНОЧНЫХ РЕЗЕРВОВ (поправок).

 

Подробнее о безнадежной дебиторской задолженности и оценочных резервах читайте в следующей статье (в схемах).


Detalii