Catalogul tematic
Тематический каталог
Formulare standart
05
10 2016
147

О правильности уплаты отчислений государственным предприятием

30 июня текущего года государственное предприятие, юридическим адресом которого является ул. Титулеску, относящаяся к сектору Ботаника мун. Кишинэу, представило отчет DISM-16, в приложении к которому был указан код КАТЕМ с учетом адреса учредителя, который относится к сектору Буюкань мун. Кишинэу (код 0120). Обязательство по отчислениям было оплачено на сгенерированный счет IBAN с учетом адреса учредителя. Впоследствии предприятие проинформировали по телефону, что отчет был представлен неправильно и уплата произведена ненадлежащим образом, а также попросили представить исправленный отчет с указанием кода КАТЕМ, который соответствует юридическому адресу предприятия – код 0110. Каким образом надлежит исправить отчет DISM-16, если это потребуется?
Detalii
17
09 2014
1405

Cu privire la simplificarea procedurii de asigurare a entităților cu formulare tipizate de documente primare cu regim special

Analiza practicii internaționale denotă faptul, că utilizarea documentelor primare cu regim special în calitate de formular imprimat pe hîrtie cu însemne de protecție, reprezintă mai degrabă o excepție decît o regulă generală.

Astfel, în Republica Slovacă, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Norvegia, Kazahstan, Suedia, Marea Britanie, Polonia, Austria, Germania, Italia, Cehia, Lituania, Latvia, România se utilizează formulare (invoice-uri) imprimate de către entități, fiind stabilite anumite cerințe privind informația care urmează a fi reflectată în acestea, fără a stabili cerințe în partea ce ține de semnele de protecție pentru hîrtie.
Detalii
07
07 2014
1613

În atenția contribuabililor! Precizare cu privire la tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

”La data de 20 iunie 2014 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.461 din 16 iunie 2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, care vizează unele aspecte ce se referă la documentele primare cu regim special.

Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, este posibilă de efectuat pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului.
Detalii
25
04 2014
3591

Agenții economici vor primi dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special

La inițiativa conducerii SFS, Executivul va acorda, în viitorul imediat, agenților economici dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special, precum actul de achiziţie a mărfurilor, factura de expediţie şi anexa la factura de expediţie, foaia de parcurs etc., a declarat astăzi Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu contribuabilii din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău.
Vizualizează 3 fotografii →
16
09 2013
2228

Допускается ли вычет в налоговых целях расходов, документально подтвержденных актами, выданными субъектами, находящимися на территории Молдовы, которые, однако, не имеют отношений с ее бюджетной системой?

Согласно ч. (1) и (2) ст. 19 Закона №113-XVI от 27 апреля 2007 г. о бухгалтерском учете, экономические факты учитываются на основе первичных и сводных документов. Первичные документы составляются в момент осуществления операции, а если это невозможно, то непосредственно после ее осуществления или после совершения события.

Обязательные элементы, которые должны содержаться в первичном документе, перечислены в ч. (6) ст. 19 вышеупомянутого закона.
Detalii
13
09 2013
1109

Este posibilă deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor, confirmate documentar prin acte emise de entitățile ce se află pe teritoriul Moldovei, dar nu au legătură cu sistemul ei bugetar?

Conform art. 19 alin. (1) şi (2) al Legii Contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului.

Elementele obligatorii ale unui document primar sunt specificate în alin. (6) al art. 19 al legii menţionate.

Astfel, documentele eliberate de către entităţile de pe teritoriul Republicii Moldova, urmează să corespundă prevederilor actelor normative specificate mai sus.
Detalii
30
07 2013
1336

Ala Bujnița: „Despre modul de aplicare a formelor tipizate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova”

În conformitate cu prevederile art. 793 din Codul fiscal, forma certificatelor care atestă reşidenţa şi impozitele achitate de către nerezidenţi în Republica Moldova, precum şi lista documentelor, în baza cărora se eliberează acestea, se stabilesc de Guvern.
Detalii
24
07 2013
2439

Алла Бужница: О порядке применения типовых форм в соответствии с Постановлением Правительства № 101 от 05.02.2013 об утверждении типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова

В соответствии с положениями статьи 793 Налогового кодекса, форма сертификатов, подтверждающих резидентство и уплату подоходного налога нерезидентами в Республике Молдова, а также список документов, на основании которых они выдаются, устанавливаются Правительством.

В целях усовершенствования процесса администрирования подоходного налога, удержанного с доходов нерезидентов, полученных на территории Республики Молдова, Постановлением Правительства № 101 от 05.02.2013 ( Официальный монитор № 31-35/150 от 15.02.2013) (далее – Постановление) были утверждены новые типовые формы, подтверждающие резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова.
Detalii
04
07 2013
1320

Panorama modificărilor în procedura de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (exceptînd factura fiscală)

Pornind de la necesităţile continue de perfecţionare a procedurilor de administrare fiscală şi întru executarea angajamentelor asumate de Serviciul Fiscal de Stat privind revederea procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (exceptînd factura fiscală), prin Ordinul Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 780 din 18.06.2013, au fost operate o serie de modificări în procedura menţionată, fiind, totodată, anulat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 141 din 05.02.2013 „Privind modul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptînd facturile fiscale)”.
Detalii