Catalogul tematic
Тематический каталог
Formulare standart
15
09 2017
4097

Подписан приказ об утверждении типовой формы «Налоговая накладная»

Приказ № 118 об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» и инструкции по ее заполнению подписан министром финансов, Октавианом Армашу, 28 августа 2017 г.

Напоминаем, что с 28 октября текущего года все субъекты со статусом плательщика НДС, а также субъекты, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, в процессе осуществления финансово-экономической деятельности должны будут использовать новую форму строгой отчетности — Налоговую накладную.
Detalii
16
06 2017
2134

Unificarea raportării financiare este o acţiune logică

Ieri, 15 iunie, a avut loc şedinţa grupului de lucru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, care a examinat realizarea Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 966 din 09.08.2016. Tema pusă în discuţie a fost simplificarea procesului de raportare financiară şi statistică, prin elaborarea şi lansarea unei platforme unice de raportare.
Detalii
05
10 2016
280

О правильности уплаты отчислений государственным предприятием

30 июня текущего года государственное предприятие, юридическим адресом которого является ул. Титулеску, относящаяся к сектору Ботаника мун. Кишинэу, представило отчет DISM-16, в приложении к которому был указан код КАТЕМ с учетом адреса учредителя, который относится к сектору Буюкань мун. Кишинэу (код 0120). Обязательство по отчислениям было оплачено на сгенерированный счет IBAN с учетом адреса учредителя. Впоследствии предприятие проинформировали по телефону, что отчет был представлен неправильно и уплата произведена ненадлежащим образом, а также попросили представить исправленный отчет с указанием кода КАТЕМ, который соответствует юридическому адресу предприятия – код 0110. Каким образом надлежит исправить отчет DISM-16, если это потребуется?
Detalii
17
09 2014
1560

Cu privire la simplificarea procedurii de asigurare a entităților cu formulare tipizate de documente primare cu regim special

Analiza practicii internaționale denotă faptul, că utilizarea documentelor primare cu regim special în calitate de formular imprimat pe hîrtie cu însemne de protecție, reprezintă mai degrabă o excepție decît o regulă generală.

Astfel, în Republica Slovacă, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Norvegia, Kazahstan, Suedia, Marea Britanie, Polonia, Austria, Germania, Italia, Cehia, Lituania, Latvia, România se utilizează formulare (invoice-uri) imprimate de către entități, fiind stabilite anumite cerințe privind informația care urmează a fi reflectată în acestea, fără a stabili cerințe în partea ce ține de semnele de protecție pentru hîrtie.
Detalii
07
07 2014
1709

În atenția contribuabililor! Precizare cu privire la tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

”La data de 20 iunie 2014 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.461 din 16 iunie 2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, care vizează unele aspecte ce se referă la documentele primare cu regim special.

Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, este posibilă de efectuat pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului.
Detalii
25
04 2014
3719

Agenții economici vor primi dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special

La inițiativa conducerii SFS, Executivul va acorda, în viitorul imediat, agenților economici dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special, precum actul de achiziţie a mărfurilor, factura de expediţie şi anexa la factura de expediţie, foaia de parcurs etc., a declarat astăzi Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu contribuabilii din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău.
Vizualizează 3 fotografii →
16
09 2013
2418

Допускается ли вычет в налоговых целях расходов, документально подтвержденных актами, выданными субъектами, находящимися на территории Молдовы, которые, однако, не имеют отношений с ее бюджетной системой?

Согласно ч. (1) и (2) ст. 19 Закона №113-XVI от 27 апреля 2007 г. о бухгалтерском учете, экономические факты учитываются на основе первичных и сводных документов. Первичные документы составляются в момент осуществления операции, а если это невозможно, то непосредственно после ее осуществления или после совершения события.

Обязательные элементы, которые должны содержаться в первичном документе, перечислены в ч. (6) ст. 19 вышеупомянутого закона.
Detalii
13
09 2013
1310

Este posibilă deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor, confirmate documentar prin acte emise de entitățile ce se află pe teritoriul Moldovei, dar nu au legătură cu sistemul ei bugetar?

Conform art. 19 alin. (1) şi (2) al Legii Contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului.

Elementele obligatorii ale unui document primar sunt specificate în alin. (6) al art. 19 al legii menţionate.

Astfel, documentele eliberate de către entităţile de pe teritoriul Republicii Moldova, urmează să corespundă prevederilor actelor normative specificate mai sus.
Detalii
30
07 2013
1532

Ala Bujnița: „Despre modul de aplicare a formelor tipizate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova”

În conformitate cu prevederile art. 793 din Codul fiscal, forma certificatelor care atestă reşidenţa şi impozitele achitate de către nerezidenţi în Republica Moldova, precum şi lista documentelor, în baza cărora se eliberează acestea, se stabilesc de Guvern.
Detalii