Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

15
09 2017
4097

Подписан приказ об утверждении типовой формы «Налоговая накладная»

Приказ № 118 об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» и инструкции по ее заполнению подписан министром финансов, Октавианом Армашу, 28 августа 2017 г.

Напоминаем, что с 28 октября текущего года все субъекты со статусом плательщика НДС, а также субъекты, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, в процессе осуществления финансово-экономической деятельности должны будут использовать новую форму строгой отчетности — Налоговую накладную.
Detalii
15
09 2017
12266

A fost semnat Ordinul privind aprobarea formularului Facturii fiscale

Ordinul privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală, precum și Instrucțiunea de completare a acesteia a a fost semnat de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.

Reamintim, că începând cu 28 octombrie curent,toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA, dar și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală".
Detalii
05
09 2017
274

1. (28.15.49) Care este modalitatea de ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile, pentru care prețul a fost stabilit în unități convenționale cu aplicarea cursului de schimb la data achitării, cînd achitarea are loc ulterior livrării în rate?

Conform art.97 alin.(l) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA).

Totodată, potrivit art.21 alin.(l) din Legea nr.62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile între rezidenţi se efectuează în monedă naţională.
Detalii
26
08 2017
908

Aplicarea sancțiunilor în cadrul controlului fiscal repetat pentru neeliberarea sau neînregistrarea facturii fiscale în RGEFF

Conform art. 234 alin. (5) din CF, persoanele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa, dacă acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea repetată a controlului fiscal în condițiile reglementate la art. 214 alin. (8), sunt absolvite de aplicarea amenzilor şi penalităților pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului repetat.

Astfel, pentru a fi absolvit de răspundere pentru încălcările depistate în cadrul controlului fiscal repetat este necesară întrunirea a două condiții:
Detalii
22
08 2017
162

Despre justificarea livrării de mărfuri la export persoanelor nerezidente

Dacă subiectul impozabil efectuează livrarea de mărfuri la export persoanelor nerezidente, prin ce document primar urmează să fie justificată operațiunea dată?

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.
Detalii
22
08 2017
612

Referitor la data eliberării facturii fiscale

Când este corect de eliberat factura fiscală, dacă marfa a fost achitată prin câteva plăți preventive?

Potrivit art. 117 alin. (1) din CF, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză.
Detalii
17
08 2017
139

5. (28.15.25) Urmează oare a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului de către agenţii economici ce nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize?

Art. 117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de documente primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010.
Detalii
16
08 2017
245

Prezentarea facturilor fiscale la transmiterea drepturilor de proprietate asupra bunurilor de către întreprindere către fondator

Reprezintă livrare impozabilă cu TVA transmiterea drepturilor de proprietate asupra bunurilor de către întreprindere către fondator în cazul pierderii acestuia a calității de fondator? Este necesar de eliberat factura fiscală?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) și art. 93 pct. 3) și 6) din CF,livrarea de mărfuri în cadrul activității de întreprinzător cu transmiterea drepturilor de proprietate asupra acestora constituie obiect al impunerii cu TVA.
Detalii