Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

27
10 2017
560

Despre termenul de eliberare a facturii fiscale în cazul când plata pentru serviciul acordat a fost primită în avans

Întreprinderea dispune de cantină, unde zilnic livrează prânzuri angajaților altor companii, adică prestează servicii de alimentație. Când se va întocmi și elibera factura fiscală dacă plata pentru serviciul acordat a fost primită în avans?

La efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, potrivit art. 117 alin. (1) din CF, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108 din CF.
Detalii
23
10 2017
266

Referitor la deducerea cheltuielilor suportate pentru reparația unei clădiri

Agentul economic SRL „Încredere în viitor” a decis să susțină societatea invalizilor din Bălți prin donarea materialelor de construcție și achitarea lucrărilor de reparație a unuia din centrele în care aceștia își petrec o mare parte din timpul lor de muncă. Va fi în drept agentul economic să atribuie la deduceri cheltuielile suportate pentru reparația acestei clădiri? În ce mărime va avea dreptul agentul economic să atribuie la deduceri, precum și care documente urmează să confirme cheltuielile suportate?

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din CF, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.
Detalii
23
10 2017
521

Referitor la eliberarea mărfurilor cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și întocmirea facturii fiscale la aceasta

Care ar fi procedura eliberării mărfurilor cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vânzărilor? Se întocmește factura fiscală la eliberarea acestor mărfuri?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) din CF, livrarea de mărfuri și servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vânzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vânzări obținut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează aceasta livrare nu constituie obiect al impunerii.
Detalii
18
10 2017
1465

П Р И К А З об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» и Инструкции по еe заполнению № 118 от 28 августа 2017 года

Во исполнение положений ч. (2) ст. 11 Закона о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 г. (по¬вторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 г., № 27-34, ст. 61), с последующими изменениями и дополнениями, и подп. 11) п. 9 Положения об организации и функционировании Министерства финансов, утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова № 696 от 30 августа 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017 г., № 329-801, ст. 801), и в соответствии с положениями Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.), с последующими изменениями и дополнениями, и п. 3 Постановления Правительства № 294 от 17 марта 1998 г. о выполнении Указа Президента Республики Молдова № 406-II от 23 декабря 1997 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998 г., № 30- 33, ст. 288), с последующими изменениями и дополнениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Detalii
18
10 2017
1662

Începând cu 28 octombrie curent, factura fiscală se va completa....

Stimați contibuabili, în legatură cu intrarea in vigoarea a ordinului OMF 118 din 28.08.17 privind unificarea facturii din 28.10.2017, vă aducem la cunoștință cum se vor completa facturile de către platitorii și neplatitorii de TVA.

În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 (în vigoare 28.10.2017) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-143 art. 317 din 28.04.2017), începînd cu 28 octombrie 2017 (data intrării în vigoare a modificărilor) din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special aprobat conform anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 a fost exclus formularul ,,Factura” și ,,Anexă la factură” și prevederile referitoare la acest formular.
Detalii
17
10 2017
149

Referitor la transmiterea băncii a unui mijloc fix gajat

Societatea cu răspundere limitată „Y” a contractat un credit, pe care nu l-a restituit. În conformitate cu hotărârea judecății, „Y” SRL este obligată să transmită băncii un mijloc fix gajat. Cum urmează a fi transmis mijlocul fix gajat?

Potrivit Legii cu privire la gaj nr. 44-XV din 30 iulie 2001, gajul este o garanție reală în al cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat având prioritate față de alți creditori, inclusiv față de stat, la satisfacerea creanței garantate.

Bunul gajat se transmite în posesiunea creditorului gajist benevol ori silit. În cazul în care transmiterea se execută silit, nu este obligatoriu ca cererea creditorului gajist privind transmiterea silită să fie adusă la cunoștința celui care trebuie să transmită bunul gajat. Este obligatorie însă aducerea la cunoștința acestuia a hotărârii judecătorești privind transmiterea silită.
Detalii
17
10 2017
1638

O R D I N Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr. 118 din 28 august 2017

În temeiul art. 11 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art. 61) și punctului 9 subpct. 11) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 329-801, art. 801) şi în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1136-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007) și punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare,
Detalii
13
10 2017
349

Despre neaplicarea sancțiunii în cadrul unui control repetat pentru neeliberarea facturilor fiscale

Se aplică sau nu sancţiune dacă în cadrul controlului fiscal repetat s-a depistat neeliberarea unor facturi fiscale?

În confomitate cu art. 234 alin. (5) din CF, persoanele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa, dacă acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea repetată a controlului fiscal în condiţiile reglementate la art. 214 alin. (8), sunt absolvite de aplicarea amenzilor şi penalităţilor pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului repetat.
Detalii
15
09 2017
5319

Подписан приказ об утверждении типовой формы «Налоговая накладная»

Приказ № 118 об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» и инструкции по ее заполнению подписан министром финансов, Октавианом Армашу, 28 августа 2017 г.

Напоминаем, что с 28 октября текущего года все субъекты со статусом плательщика НДС, а также субъекты, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, в процессе осуществления финансово-экономической деятельности должны будут использовать новую форму строгой отчетности — Налоговую накладную.
Detalii
15
09 2017
13196

A fost semnat Ordinul privind aprobarea formularului Facturii fiscale

Ordinul privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală, precum și Instrucțiunea de completare a acesteia a a fost semnat de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.

Reamintim, că începând cu 28 octombrie curent,toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA, dar și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală".
Detalii