Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

19
03 2012
1415

П Р И К А З ГГНИ № 949 от 01.12.2011 об утверждении списка экономических агентов, которым в 2012 году предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге с защитными знаками

Об утверждении списка экономических агентов, которым в 2012 году предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге с защитными знаками

Во исполнение приказа Министерства Финансов № 115 от 06.09.2011 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова № 194-196/656 от 05 сентября 2010 г.), утвержденного во исполнение п. 3 части 4 Постановления Правительства № 294 от 17 марта 1998 г. «O выпoлнeнии Укaзa Пpeзидeнтa Pecпублики Moлдoвa № 406-II oт 23 дeкaбpя 1997 г.» (Официальный монитор Республики Молдова № 30-33 от 9 апреля 1998 г.),
Detalii
19
03 2012
1671

O R D I N IFPS Nr. 949 din 01.12.2011 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

Cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 09 septembrie 2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală“ (Monitorul Oficial nr. 194-196/656 din 05.10.2010), adoptat întru executarea punctului 3 alin.4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-33 din 9 aprilie 1998),
Detalii
13
06 2013
3078

Întreprindere activează în domeniul prestării serviciilor de construcții şi este înregistrată în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A.

În luna septembrie a fost întocmit actul de îndeplinire a lucrărilor în sumă de 115 895 lei şi emisă factura fiscală în adresa cumpărătorului serviciilor.
Conform clauzelor contractuale, este stabilită achitarea a doar 90% din volumul serviciilor prestate, restul de 10% urmînd a fi achitate la semnarea procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor.

Entitatea beneficiar solicită de a fi eliberată o factura fiscală la valoarea de 90% din volumul serviciilor prestate şi alta pentru 10% (11 589,5 lei) după semnarea procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor. Cît sunt de întemeiate solicitările cumpărătorului? Care valoare urmează a fi reflectată în factura fiscală eliberată de prestator? Care valoare urmează a fi reflectată în Declarația privind T.V.A.?


În conformitate cu prevederile art. 117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108 din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul menţionat.

Valoarea impozabilă a livrării impozabile, potrivit art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, o constituie valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată.
Detalii
11
06 2013
1465

Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1/2457)25/32 din 20.04.2012 privind aplicarea T.V.A. la livrarea producţiei agricole

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia Marilor Contribuabili


Privind aplicarea T.V.A. la livrarea producţiei agricole

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în temeiul art. 133 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, prin prisma modificărilor operate în art. 96 şi 97 ale Codului fiscal prin Legea nr. 54 din 22 martie 2012 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-75 din 13 aprilie 2012, art. 233), comunică următoarele.

I. În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 54 din 22 martie 2012, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată se impozitează la cota de 8% a T.V.A…
Detalii
18
03 2013
2391

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanțarea sistemului de documente normative în construcții nr. 1436 din 17 decembrie 2008, investitorii sau beneficiarii construcțiilor întocmesc, separat pentru fiecare obiect, informația privind achitarea defalcărilor pentru finanțarea Sistemului de documente normative în construcții (SDNC).

Din Nota, care se conține în anexa nr. 1 la Regulament, reiese că defalcările date sunt impuse taxei pe valoarea adăugată, care urmează de transferat pe contul respectiv, conform clasificației bugetare.

Drept urmare a calculării defalcărilor menționate urmează să calculăm T.V.A.? În cazul stabilirii obligației de calculare a T.V.A. urmează de a se emite factura fiscală pe suma calculată a defalcărilor impuse cu T.V.A.?


În conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu T.V.A. îl constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

Potrivit prevederilor pct. 5) şi 6) din Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanţarea sistemului de documente normative în construcţii, nr. 1436 din 17.12.2008 (Monitorul Oficial 233-236/1453, 26.12.2008), sumele mijloacelor defalcate pentru finanţarea SDNC se includ în costul producţiei (lucrărilor, serviciilor). La întocmirea devizului local, pe obiect sau general al construcţiei, organizaţiile de proiectare şi construcţii-montaj includ, pînă la calcularea taxei pe valoarea adăugată, defalcările pentru finanţarea SDNC, cu indicarea sumei calculate.
Detalii
15
09 2011
1582

Este necesar de a elibera factura fiscală la transmiterea producţiei de la o subdiviziune la o altă subdiviziune în cadrul uneia şi aceleiaşi întreprinderi?

Conform art. 117 alin (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal.

Potrivit art. 93 alin. (3) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor.

Prin urmare, reieşind din considerentul că, la transportarea mărfurilor dintr-o subdiviziune în alta, în cadrul aceleiaşi întreprinderi, nu are loc transmiterea dreptului de proprietate, obligaţia de a elibera factura fiscală nu survine.

Astfel, potrivit pct. 2 din Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 47 din 31.03.2010, la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, entitatea va emite documentul primar cu regim special – factura
15
09 2011
2117

Urmează oare de a fi perfectată factura fiscală în adresa subantreprenorului, la transmiterea materialelor de construcţie pentru prestarea serviciilor de construcţie a imobilului?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu T.V.A. constituie livrarea de mărfuri şi servicii efectuată de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.

Livrarea de mărfuri, potrivit art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială.

Astfel, ţinînd cont de faptul că, de către antreprenor se transmit materialele de construcţie subantreprenorului în vederea executării lucrărilor, fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, nu apare obiect al impunerii cu T.V.A., urmînd a fi perfectat documentul primar cu regim special – factura.
15
09 2011
1406

Следует ли выписывать налоговую накладную в адрес субподрядчика при передаче строительных материалов для осуществления строительства объекта недвижимости?

В соответствии со ст. 95 ч. (1) Налогового кодекса, объектом обложения НДС является поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова.

Поставкой товаров, согласно положениям ст. 93 п. 3) Налогового кодекса, является передача права собственности на товары посредством их реализации, обмена, передачи без оплаты, передачи с частичной оплатой.

Следовательно, учитывая тот факт, что при передаче строительных материалов субподрядчику для осуществления строительных работ без передачи прав собственности на них, отсутствует объект обложения НДС, выписывается документ строгой отчетности – накладная.