Știri

Achizițiile în sectorul energetic, al apei, transporturilor și serviciilor poștale

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proiectul legii privind achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale care transpune parțial în legislația națională Directivele Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele date și celor ce țin de pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice. În condițiile aprobării proiectului, prevederile legii se vor aplica contractelor de achiziție sectoriale a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, va fi egală sau mai mare decât următoarele praguri: a) pentru contractele de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții - 800 mii lei; b) pentru contractele de lucrări - 2 mil. lei; c) pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr.2 la legea elaborată – 1 mil. lei. Autorii au prevăzut că, în sensul proiectului dat, achiziția sectorială înseamnă achiziționarea, prin intermediul unui contract de bunuri, lucrări sau servicii, de către una sau mai multe entități contractante de la operatori economici aleși de către aceste entități contractante, cu condiția că bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate pentru desfășurarea unei activități din sectoarele indicate în proiect. Domeniul de aplicare a legii nu va include serviciile de interes general fără caracter economic. În proiect este specificat că contractele de achiziții a căror valoare estimată (fără taxa pe valoarea adăugată) nu depășește pragurile menționate supra vor fi reglementate de Guvern. Documentul propus consultării prevede un șir de excepții de aplicare a normelor proiectului de lege. Astfel, acestea nu vor putea fi aplicate în cazul contractelor sectoriale atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terţi; contractelor și concursurilor de soluții atribuite sau organizate în alte scopuri decât pentru desfășurarea unei activități prevăzute sau pentru desfășurarea unei astfel de activități într-o țară terță; contractor atribuite sau organizate conform unor norme internaționale; în achizițiile care au ca obiect procurarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, a terenurilor, a construcţiilor existente, a altor bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestor bunuri; a serviciilor de arbitraj şi/sau de conciliere etc. Excepție vor face și achizițiile de servicii juridice, cum ar fi cele de certificare şi autentificare a documentelor care trebuie să fie furnizate de notari; emisiunea, cumpărarea, vânzarea sau transferul de titluri ori de alte instrumente financiare, în special operaţiunile de acumulare de bani sau de capital ale autorităţilor contractante; împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu referitoare la emisiunea, vânzarea, achiziţionarea sau transferul de valori mobiliare sau de alte instrumente financiare; contracte de muncă; servicii publice de transport feroviar de călători. În același timp, legea nu se va aplică contractelor sectoriale atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniul apărării şi securităţii naţionale. Se propune ca proiectul legii să intre în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării. Contractele de achiziţii sectoriale în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a legii vor fi definitivate în baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

719 vizualizări

Data publicării:

17 Octombrie /2019 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon