05
10 2020
783

Acordul-cadru, modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice

Autoritățile contractante vor putea utiliza, în cadrul contractelor de achiziții publice, un acord-cadru ca o modalitate specială de atribuire a contractelor. Acordul poate fi utilizat după aplicarea unei proceduri de achiziție publică și va stabili condițiile esențiale pentru contractele subsecvente care urmează a fi atribuite, inclusiv cerințele pentru selectarea operatorului economic.
 
În Monitorul Oficial din 2 octombrie  a fost publicată Hotărârea nr. 694 din 23 septembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice.

 

Potrivit Regulamentului, autoritatea contractantă are dreptul să utilizeze acordul-cadru atunci când necesitatea autorității cu privire la achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii are un caracter repetitiv, ce poate fi prevăzut cu limite minime și maxime pentru o perioadă determinată. De asemenea, acordul-cadrul poate fi aplicat dacă obiectul achiziției are caracteristici tehnice ce evoluează rapid pe piață, precum și atunci când autoritatea contractantă decide utilizarea acordului-cadru ca modalitate specială de atribuire prin prisma eficacității și eficienței achiziției planificate.

 

Autoritatea contractantă are dreptul să încheie acorduri-cadru pe o durată de maximum patru ani, ținând cont de necesitățile, alocațiile, condițiile și specificul fiecărei achiziții în parte. Durata unui acord-cadru poate fi mai mare de patru ani în cazuri excepționale, pe care partea contractantă le poate justifica, în special prin obiectul specific al contractelor subsecvente.

 

În vederea aplicării acordului-cadru, autoritatea poate selecta procedura de achiziție publică, ținând cont de obiectul achiziției și valoarea estimată a acestuia, care se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziții publice ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv pe întreaga sa durată.

 

Contractantul, prin încheierea unui acord-cadru, își asumă față de operatorii economici o serie de obligații. Astfel, acesta nu va încheia cu un alt operator economic care nu este parte a contractului un alt contract subsecvent având ca obiect achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului, în situația în care cantitățile maxime estimate nu au fost consumate sau o eventuală depășire a acestora se încadrează în prevederile Legii privind achizițiile publice.

 

De asemenea, autoritatea nu va atribui contracte subsecvente operatorilor economici semnatari ori de câte ori intenționează să achiziționeze bunurile care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condițiile esențiale stabilite la încheierea acestuia, în special cerințele tehnice și financiare.

 

Pentru contractele subsecvente din cadrul unui acord-cadru cu o valoare estimată mai mare de 800 mii lei fără TVA la bunuri și servicii și de 2 mil.lei fără TVA la lucrări, autoritatea contractantă va solicita prezentarea garanției pentru ofertă de către operatorii economici. Cuantumul garanției pentru ofertă nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertată aferentă cantității minime prevăzute în cuprinsul documentației de atribuire, estimate a se achiziționa pe întreaga durată a acordului-cadru, fără TVA.

 

Părțile semnatare ale acordului-cadru și ale contractelor subsecvente vor executa necondiționat clauzele acestuia, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor asumate va atrage după sine răspunderea conform legislației și clauzelor stabilite în acordul-cadru.

 

Regulamentul a intrat în vigoare pe data de 2 octombrie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.