22
02 2022
952

Ajustarea formularului CET18

La prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit CET18 pentru anul 2021 contribuabilii vor ține cont de unele intervenții în formular, ce urmează a fi aprobate prin ordin de către Ministerul Finanțelor. Proiectul acestuia este propus de autoritate pentru consultări publice și are drept scop aducerea în concordanță a formularului CET18 cu prevederile Codului fiscal, puse în aplicare din 1 ianuarie 2021, și acordând posibilitatea persoanelor fizice nerezidente de a-și deduce, în scopuri fiscale, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală la declararea veniturilor obținute în RM.
 
Astfel, se propune ca în anexa nr.1, Secțiunea a treia compartimentul H în rândul indicatorului H1 contribuabilul să reflecte veniturile sub formă de salariu ce vor fi diminuate cu primele de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate conform legislației, cu specificarea în Regulamentul privind modul de completare a Declaraţiei CET18 (aprobat prin OMF nr.150/2018) că, a poziţia H1 se indică suma venitului sub formă de salariu şi/sau facilităţi acordate de angajator, obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului individual de muncă și altor contacte civile – venituri specificate în art.71 lit.n) şi o) din CF, care sunt diminuate cu suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate conform legislației.
 
Amintim, prin Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative în CF au fost operate modificări (în vigoare din 1 ianuarie 2021, art.73 alin.(4) fiind completat cu prevederi ce stabilesc că veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate1 la art.71 lit.n) şi o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată cu aplicarea prevederilor art.88 din CF2. Totodată, contribuabilii au dreptul la deducere a sumei primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate conform legislaţiei.
 
Proiectul poate fi consultat până la 23 februarie curent.
 _________________________________
1Codul fiscal, art.71 Venitul nerezidenţilor obţinut în Republica Moldova
 
…n) veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane;
o) veniturile sub formă de facilităţi, specificate la articolul 19, acordate de angajator (beneficiar) persoanelor fizice nerezidente;…
 
2 Articolul 88. Reţinerea impozitului din salariu
(1) Fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.
(2) Pentru obţinerea scutirilor, lucrătorul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea muncii ca angajat, prezintă angajatorului o cerere semnată de el privind acordarea scutirilor la care are dreptul, anexînd la ea documentele ce certifică acest drept. Lucrătorul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte anual angajatorului cererea privind acordarea scutirilor şi documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la unele scutiri.
(3) Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are drept lucrătorul, acesta este obligat să prezinte angajatorului, în termen de 10 zile de la data cînd a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el cu documentele corespunzătoare.
(4) Prezentarea cu bună ştiinţă în cerere şi în documentele care confirmă dreptul la scutiri a unor informaţii false sau care induc în eroare atrage după sine aplicarea amenzii şi răspunderea penală prevăzute de legislaţie.
(5) Veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a).
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.