04
02 2019
844

Angajarea străinilor va fi determinată de necesităţile economiei naţionale

Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova se completează cu un capitol ce va reglementa acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru lucrătorii migranți. În Monitorul Oficial din 1 februarie curent a fost publicată Legea nr. 278 din 29 noiembrie 2018 privind modificarea unor acte legislative. Astfel, legea specifică faptul că imigrarea străinilor în scop de muncă în Republica Moldova se efectuează în funcţie de necesităţile economiei naţionale de forţă de muncă calificată în cazul în care ocuparea locurilor de muncă vacante nu poate fi asigurată cu resurse umane autohtone. În acest context, Guvernul, în baza Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, va aproba şi actualiza, anual sau la necesitate, Lista ocupaţiilor prioritare. Conform Legii, în țara noastră străinii pot desfăşura activităţi de muncă în baza dreptului de aflare sau a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și a permisului de şedere provizorie în scop de muncă. În același timp, o serie de angajați pot presta muncă pe teritoriul Republicii Moldova în baza vizei, a dreptului de aflare sau de ședere provizorie fără obținerea prealabilă a dreptului de ședere provizorie și a unui permis în acest sens. În această categorie intră angajații misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, ai organizaţiilor internaţionale acreditate în RM şi membrii familiilor lor, jurnaliştii acreditaţi, oamenii de creaţie şi lucrătorii din cultură sosiţi pe o perioadă de până la 90 de zile, cadrele științifico-didactice universitare și cercetătorii științifici aflați în mobilitate academică, profesioniștii independenți, titularii dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei etc. Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, solicitantul depune la Ghișeul unic al Biroului migrație și azil demersul tipizat privind acordarea acestui drept, o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului, dovada spațiului de locuit în RM, certificatul de cazier judiciar tradus și legalizat sau apostilat de autorităţile statului a cărui cetăţenie o deţine străinul, proiectul contractului individual de muncă și actele care justifică scopul pentru care se solicită dreptul de ședere. Pentru prelungirea acestuia beneficiarul, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului, depune la Ghişeul unic demersul respectiv, însoţit de o copie de pe contractul individual de muncă. Art. 436 din lege se referă la condițiile de acordare și prelungire a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă persoanelor cu funcţii de conducere. Acesta se acordă persoanelor care dețin funcții de conducere și gestionează personalul angajat din subordine în cadrul unui beneficiar solicitant în care, în ultimii 3 ani de gestiune, s-au efectuat investiţii în conformitate cu prevederile Legii cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător sau au fost create locuri de muncă. Dreptul de ședere în cazul acestora va fi acordat în baza unui demers tipizat, proiectului contractului individual de muncă al străinului cu indicarea atribuțiilor și a remunerării lunare, care nu trebuie să fie mai mică decât salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune, confirmarea investițiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care să ateste crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant și a altor acte. De asemenea, documentul prevede condiții speciale de acordare şi prelungire a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă și pentru angajaţii în cadrul proiectelor de asistență externă, lucrătorii străini înalt calificaţi, lucrătorii străini detașați, străinii angajați ai rezidenților zonelor economice libere etc. În același timp, întreprinderilor incluse de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională în Lista proiectelor investiţionale de importanţă naţională li se permite angajarea străinilor în cazul în care acordul cu privire la implementarea proiectelor conţine prevederi conform cărora numărul angajaţilor străini se va diminua în favoarea angajaţilor autohtoni, astfel încât, după 5 ani de la demararea implementării proiectelor, numărul angajaților străini să nu depăşească 50% din numărul total de angajaţi. Totodată, prin această hotărâre se precizează taxa de stat pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de aflare, care constituie 25 lei, în acest sens fiind completată Legea taxei de stat. De asemenea, intervin modificări și în Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte. Astfel, termenul de examinare a cererilor pentru eliberarea permiselor de ședere provizorie în scop de muncă este de 7 zile calendaristice, cu tarif obișnuit, iar în cazul în care există motive întemeiate pentru o examinare suplimentară, va fi prelungit cu cel mult 7 zile calendaristice. Note: Cadrele străine sunt încurajate să vină în Republica Moldova Refroma privind migrația de muncă continuă Demersul privind acordarea dreptului de ședere va fi depus online

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.