02
12 2019
902

APL vor elabora regulamentele proprii de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este obligat să dispună de centre pentru relaţii cu consumatorii, unde au acces liber toţi consumatorii pe parcursul programului de lucru, şi să desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea petițiilor şi de soluţionarea problemelor consumatorilor. În Monitorul Oficial de vineri, 29 noiembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat Hotărârea nr. 355/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Regulamentul se aplică operatorilor care exploatează sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare și furnizează/prestează serviciile şi consumatorilor acestora. Documentul stabilește raporturile dintre operatorii care furnizează/prestează serviciile respective şi consumatori cu privire la branşarea/racordarea instalaţiilor interne, la contractarea, furnizarea şi plata serviciului public vizat. Potrivit Regulamentului, operatorul trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea sau remedierea defectelor, avariilor şi a deranjamentelor din instalaţiile sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Orice branşare, racordare sau reconectare la sistem este efectuată în exclusivitate de către operator, în prezenţa consumatorului. Totodată, furnizarea serviciului se efectuează în bază de contract încheiat între operator şi consumator. În acest sens, în luna martie curent a fost completată Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cu prevederea ce stipulează că operatorii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare vor încheia, în mod obligatoriu, contracte individuale cu fiecare proprietar de apartament din bloc în parte. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate. Regulamentul prevede că consumatorul poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum, iar prevederile actului se aplică în raport cu fiecare loc de consum care aparţine consumatorului luat aparte. Drepturile și obligațiile părților sunt prevăzute în secțiunea 5 din Regulament. Astfel, volumul de apă furnizat consumatorului se determină în baza indicilor înregistraţi de contorul de apă potabilă sau apă tehnologică. Volumul de ape uzate evacuat în sistemul public de canalizare şi recepţionat de către operator se determină în baza indicilor înregistraţi de contorul de evidenţă a apelor uzate, iar în lipsa lui, volumul apelor uzate se determină în baza indicilor înregistraţi de contorul de apă potabilă. Se interzice consumatorului să intervină sub orice formă asupra contorului şi asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalaţii ale operatorului, precum şi să blocheze accesul personalului operatorului la acestea. Plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza facturii emise lunar de către operator şi înmânată sau expediată prin poştă consumatorului. La cererea acestuia, factura poate fi expediata în format electronic. Consumatorul are dreptul să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză, a controlului şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizare a serviciului public, precum și are dreptul la modificarea sau rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului. În același timp, acesta este obligat să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea, reîncheierea sau modificarea contractului privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care este instalat contorul amplasat pe proprietatea sa. De asemenea, este obligat să informeze operatorul, în termen de 7 zile lucrătoare, în cazul înstrăinării imobilului şi schimbării destinaţiei spaţiului din locativ în spațiu nelocativ, precum şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare/ prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. ANRE recomandă autorităților administrației publice locale de nivelul întâi să elaboreze și să aprobe, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii, regulamentele proprii de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.