02
10 2017
4817

Calcularea dobânzilor pentru plata cu întârziere a plăţilor salariatului

Cum se calculează dobînda de întârziere în caz de reţinere, din vina angajatorului, a plăţilor datorate salariatului? Care este cuantumul şi de către cine urmează să fie stabilite în cazul în care plăţile datorate nu sunt achitate până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile de către instanţa de judecată şi de către cine urmează să fie calculată dobânda de întârziere după pronunţarea instanţei de judecată în cazul în care angajatorul nu achită în termen suma stabilită de către instantă? Conform art. 330 din Codul muncii, angajatorul este obligat să compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, în toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci. Această obligaţie survine, în particular,în caz de: a) refuz neântemeiat de angajare; b) eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă; c) staţionare a unităţii din vina angajatorului, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art.80); d) reţinerea eliberării carnetului de muncă; e) reţinerea plăţii salariului; f) reţinere a tuturor plăţilor sau a unora din ele în caz de eliberare din serviciu; g) răspândire, prin orice mijloace (de informare în masă, referinţe scrise etc.), a informaţiilor calomnioase despre salariat; h) neândeplinire în termen a hotărârii organului competent de jurisdicţie a muncii care a soluţionat un litigiu (conflict), având ca obiect privarea de posibilitatea de a munci. Conform art.330 alin.(2) Codul muncii, în caz de reţinere, din vina angajatorului , a salariului (art.142), a indemnizaţiei de concediu (art.117), a plăţilor în caz de eliberare (art.143) sau a altor plăţi (art.123, 124, 127, 139, 186, 227 lit.j), 228 alin.(8) etc.) cuvenite salariatului, acestuia i se plătesc, suplimentar, pentru fiecare zi de întârziere, 0,1% din suma neplătită în termen. În conformitate cu art.243 Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească, pronunţând hotărârea de încasare a unei sume de bani, consemnează în dispozitiv, cu cifre şi litere, suma şi moneda în care se percepe şi dobânda de întârziere, determinată conform art.619 din Codul civil, pe care urmează să o achite debitorul, chiar şi în lipsa vinovăţiei, dacă nu execută hotărârea în termen de 90 de zile de la data când aceasta a devenit definitivă. Art. 22 alin. (1) a Codului de executare, de rând cu alte drepturi, acordă executorului judecătoresc, prin prisma lit. g) al acestui alineat, dreptul de a calcula dobânzile, penalităţile, alte sume rezultate din întârzierea executării unei obligaţii ce decurge dintr-un document executoriu. Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) ale Codului de executare, executorul judecătoresc, doar la cererea creditorului, va calcula dobânzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întârzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 Cod civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întârzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, până la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de CE. Încheierea executorului judecătoresc prin care s-a dispus calcularea dobânzilor, penalităţilor şi altor sume rezultate din întârzierea executării, emisă în condiţiile art. 24 alin. (1) CE, este un titlu executoriu. Refuzul executorului judecătoresc de a emite încheierea în condiţiile alin. (1) al art. 24 CE poate fi contestat în instanţa judecătorească. Astfel, calcularea dobânzilor pentru executarea cu întârziere a hotărârii instanţei de judecată prin care s-a dispus achitarea plăţilor de către angajator către salariat, se face la cererea salariatului care are calitatea de creditor în procedura de execuare silită doar de către executorul judecătoresc, şi nu este prerogativa instanţelor judecătoreşti. Instanţele de judecată vor refuza primirea cererilor de calculare a dobânzilor, în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) Cod de procedură civilă. Prin urmare, prevederile art.330 alin.(2) Codul muncii pot fi aplicate şi plăţile se calculează numai până la data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă. De la data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă şi până la data plăţii efective se vor aplica prevederile art.243 Cod de procedură civilă şi art.24 a Codului de executare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.