14
11 2018
3434

Ce genuri de activitate vor fi scutite de utilizarea echipamentelor de casă și control

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor. Documentul a fost elaborat în contextul intrării în vigoare a Legii nr. 118 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care au fost substituite noțiunile aferente dispozitivelor și sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor în numerar cu noțiunea echipamente de casă și de control. Prin acest proiect Ministerul Finanțelor propune trei regulamente ce vor asigura reglementarea efectuării decontărilor în numerar prin diferite dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operaţiunilor de casă. Astfel, Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control este elaborat în scopul stabilirii formelor, funcțiilor, cerințelor pentru echipamentele de casă și de control destinate înregistrării operațiunilor de casă în numerar sau prin alt instrument de plată, precum și a mecanismului de aprobare a echipamentelor de casă și de control (ECC) utilizabile pe teritoriul Republicii Moldova. Documentul stabilește elementele ce fac parte din ECC, principale funcțiile ale acestora, Registrul unic al echipamentelor, clasificarea și formele lor. În funcție de sfera de utilizare, ECC se împart în universale şi specializate. Cele universale sunt destinate pentru exploatarea la întreprinderile comerciale şi prestării serviciilor, condiţiile de funcţionare ale cărora nu necesită schimbarea algoritmilor de lucru ale ECC pentru înregistrarea şi evidenţa informaţiei despre circulaţia mărfuri-bani. Echipamentele specializate sunt destinate pentru exploatarea în întreprinderile sferei prestării serviciilor, particularităţile tehnologice de funcţionare a cărora necesită aplicarea unor algoritmi specializaţi de lucru ai ECC pentru înregistrarea şi transmiterea informaţiei. De asemenea, echipamentele se mai clasifică în funcție de plasarea lor (portative și staționare) și de posibilităţile funcţionale (autonome și de sistemă). Cel de-al doilea document – Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă și de control prevede drepturile și responsabilitățile Comisiei. Potrivit Regulamentului, sarcinile principale ale Comisiei sunt stabilirea ECC admise pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova, soluţionarea problemelor legate de implementarea, utilizarea lor și crearea Registrului unic al ECC. Comisia coordonează activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale referitor la implementarea și utilizarea ECC, punerea în aplicare de către organele sus-numite a unei politici tehnice şi fiscale unice, examinează adresările contribuabililor cu privire la utilizarea echipamentelor respective, prezintă Guvernului informaţii şi propuneri referitoare la utilizarea ECC pe teritoriul Republicii Moldova. Comisia va fi formată din 9 membri, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Serviciului Fiscal de Stat (inclusiv directorul), Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Consiliului municipal Chişinău, Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” și al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova. Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată prevede obligațiunile utilizatorilor, drepturile plătitorului, încălcările și responsabilitățile părților. La efectuarea decontărilor băneşti în numerar sau prin alt instrument de plată pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze ECC, eliberând plătitorilor bonurile de casă sau documentele fiscale emise de acesta, sau să transmită în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică, în cazul prezentării până la momentul achitării de către plătitor a datelor privind acestea. Această obligativitate se extinde asupra tuturor unităţilor structurale (oficiu, magazin, secţie, depozit, unitate comercială, automat pentru vânzări (denumit conform uzanţelor internaţionale vending machine), terminal cash-in, aparat de schimb valutar, unitate de prestări servicii, inclusiv unitate de transport-taxi etc.). Acest Regulament conține și o anexă cu lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control. Lista conține următoarele 19 genuri de activitate: 1. Comercializarea de către populație a produselor agricole crescute de agenţii economici, care nu sunt plătitori ai TVA , pe terenurile proprii sau arendate – în pieţe, iarmaroace şi alte locuri autorizate de organele administraţiei publice locale. 2. Comercializarea de către gospodăriile ţărăneşti a produselor agricole altor agenţi economici, precum şi serviciile pentru agricultură prestate de acestea, cu eliberarea bonurilor de plată. 3. Comercializarea obiectelor de cult religios şi a literaturii religioase, ritualurile şi ceremoniile efectuate de către organizaţiile religioase în lăcaşurile de cult. 4. Comercializarea ziarelor, revistelor, biletelor de loterie. 5. Serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie 6. Serviciile veterinare, serviciile de reparare urgentă a spaţiului locativ, instalaţiilor inginereşti, mobilierului, cu eliberarea bonurilor de plată. 7. Desfăşurarea activităţii farmaceutice în punctele medicale din localităţile rurale în care nu sunt farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată. 8. Activităţile desfăşurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător. 9. Activităţile pentru care sistemele de evidenţă şi gestiune computerizată asigură emiterea facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie 10. Activitatea băncilor care se licenţiază şi se reglementează prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv operaţiunile de schimb valutar cu persoanele fizice, efectuate prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii licenţiate. 11. Recepţionarea plăţilor fiscale obligatorii, precum şi a plăţilor nefiscale de către SFS sau primării, cu eliberarea documentelor de evidenţă strictă ale SFS 12. Prestarea serviciilor de către avocaţi. 13. Activitatea notarială. 14. Activitatea executorului judecătoresc. 15. Activitatea de mediator. 16. Asigurarea alimentaţiei elevilor şi personalului din instituţiile de învăţământ primar şi secundar general pe durata anului de studii. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea operaţiunilor economice efectuate. 17. Comercializarea către populaţie a bunurilor şi serviciilor de alimentaţie publică, în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor şi diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri şi străzi, precum şi în alte locuri publice, autorizate de autorităţile publice, cu informarea SFS. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea operaţiunilor economice efectuate. 18. Încasarea taxelor de aderare, cotizaţiilor/cotizaţiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată. 19. Încasarea amenzii la locul constatării contravenţiei, cu eliberarea chitanţei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.