27
05 2020
1483

Certificatul de producător agricol autohton va deveni document de strictă evidență

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea și evidența Certificatului de producător agricol autohton (Regulament) ce are drept scop aprobarea unui formular tipizat – Certificat de producător agricol autohton (Certificat), precum și reglementarea modalității eliberării și evidenței acestuia. Potrivit autorilor, obiectivul inițiativei este valorificarea produselor agricole autohtone în piețe, crearea evidenței centralizate, verificarea provenienței și a calității produselor. Proiectul propune ca eliberarea Certificatului să fie efectuată de către primarul localității prin utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ,,Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL), în conformitate cu prevederile HG nr. 998 din 20 august 2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei. Proiectul stabilește că IP „Centrul de Tehnologii Informațional în Finanțe” (CTIF), în termen de 6 luni, va asigura elaborarea și implementarea modulului ,,Certificat de producător agricol” în cadrul SIA SCITL, precum și monitorizarea, consultarea tehnică de exploatare, revizuirea și actualizarea funcționalității modulului respectiv. Până la utilizarea SIA SCITL, eliberarea și evidența Certificatului se va efectua de către primari pe suport de hârtie. Conform Regulamentului, Certificatul va fi un document de strictă evidență, care va confirma proveniența producției agricole pe care titularul intenționează să o comercializeze. Producție agricolă, în sensul Regulamentului, se va considera producția din fitotehnie şi horticultură în formă naturală și producție din zootehnie (inclusiv piscicultură, apicultură și altele) în formă naturală, în masă vie şi sacrificată. Certificatul se va elibera doar producătorilor agricoli persoane fizice/cetățeni care dețin producție agricolă obținută din gospodăria casnică și va conține date privind numele, prenumele, IDNP al producătorului; domiciliul și datele de contact; denumirea și cantitatea producției agricole pentru care se eliberează certificatul; suprafața de teren, numărul cadastral, de pe care a fost recoltată/crescută producția agricolă/din zootehnie; termenul de valabilitate a Certificatului; numărul și data emiterii generate de SIA SCITL (modelul Certificatului este propus în anexa nr. 1 la Regulament). Pentru a obține Certificatul, persoana fizică care îl va solicita va depune la autoritatea publică locală (APL) unde este amplasat terenul/gospodăria sau prin intermediul SIA SCITL o cerere (modelul este anexa nr. 3 la Regulament). Persoana responsabilă din cadrul APL urmează să verifice, în cel mult 2 zile de la data depunerii cererii, terenurile din intravilan și extravilan deținute de persoana fizică, tipul culturilor agricole care cresc pe acestea, speciile de animale și/sau păsări de care dispune persoana fizică în gospodăria sa, precum și existența faptică a cantității de produse agricole pentru care se solicită Certificatul. Acesta urmează a fi eliberat în trei zile de la data depunerii cererii cu condiția că produsele agricole pentru care este solicitat sunt obținute sau crescute în gospodăria persoanei fizice-solicitant. Documentul se propune a fi eliberat gratuit și va fi valabil cinci zile din data eliberării. El nu va putea fi transmis de către solicitant altei persoane. Conform art. 12 alin. (5) din Legea nr. 231/2010, locurile de vânzare în pieţele agroalimentare şi în cele mixte se acordă în mod prioritar producătorilor agricoli autohtoni în baza certificatului de producător eliberat de către primarul localităţii. La momentul actual, modelul certificatului respectiv nu este reglementat prin nici un act normativ, acesta fiind eliberat de către primării în formă liberă. De asemenea, certificatul de producător agricol nu este un document de strictă evidență, care servește drept confirmare a provenienței bunurilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.