15
03 2021
2484

CNAS: drepturile liber-profesioniştilor din sectorul justiţiei în sistemul public de asigurări sociale

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează unele aspecte privind calcularea, achitarea şi declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  aferente liber-profesioniştilor ce practică activitate în sectorul justiţiei, precum şi privind prestaţiile de asigurări sociale de care beneficiază această categorie de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiției este persoană care are înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege de avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator.
Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiției după înregistrarea activităţii în conformitate cu legile speciale, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică. 

Potrivit pct. 1.6din anexa nr. 1 la Legea nr.489/1999 , liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.6, achită contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

În conformitate cu art. 5 alin. (2) din Legea nr. 255/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) este stabilită în mărime de 24255 de lei, respectiv, suma taxei lunare constituie 2021,25 lei.

Declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii potrivit art.5 alin. (1) lit. a) din Legea nr.489/1999, se efectuează lunar prin prezentarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), indiferent de faptul dacă posedă sau nu posedă calitatea de angajator.

Excepţii aferente prezentării Dării de seamă de către liber-profesionişti nu sunt reglementate. Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din legea prenotată.

Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiției pentru perioada în care se află în concediu medical nu achită contribuţia de asigurări sociale în taxă fixă.

În Forma IPC21 perioada incapacităţii de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite, care se plătesc din mijloacele liber-profesionistului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă se reflectă cu categoria persoanei asigurate „15311 - indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele angajatorului". Zilele de incapacitate temporară de muncă plătite din contul bugetului asigurărilor sociale de stat nu se declara.

Astfel, liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiției, achitând contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii menţionată, au dreptul la prestații de asigurări sociale pentru riscurile asigurate survenite începând cu 01.01.2021, la îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora.

În conformitate cu art. 5 al Legii nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, la îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora, au dreptul la următoarele tipuri de prestaţii de asigurări sociale:

a) Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;

b) indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);

c) prestaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă;

d) indemnizaţie de maternitate;

f) indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani;

g) indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;

h) ajutor de deces.

Totodată, potrivit art. 14 al Legii nr.756/1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, au dreptul la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale, la îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora.

Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1245/2016 prevede, că dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiţiei pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.

Potrivit Legii nr. 289/2004, dreptul persoanei asigurate la prestaţii de asigurări sociale se stabilește, dacă confirmă stagiul de cotizare necesar de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni din ultimele 24 luni anterioare producerii riscului asigurat.

Art. 6 alin. (6) al Legii nr.289/2004 prevede, că femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare, iar art.6 alin. (51) stipulează, că indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabilesc indiferent de durata stagiului de cotizare. De asemenea, conform art.14 alin. (2²) al Legii 2 nr.756/1999, indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale se acordă persoanelor asigurate indiferent de durata stagiului de cotizare.

Perioada pentru care liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei au achitat taxă fixă până la 31.12.2020, nu se ia în considerare pentru determinarea stagiului de cotizare pentru acordarea prestațiilor sociale, altele decât pensia pentru limită de vârstă şi ajutorul de deces. Or, achitarea taxei fixe până la 31.12.2020, conform cadrului normativ, asigura dreptul la pensia pentru limită de vârstă şi ajutorul de deces.

Pct. 151 al Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 prevede, că indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă se stabilesc de către casele teritoriale în temeiul informației din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate și autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistență medicală.

Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă se determină conform art. 7 al Legii nr. 289/2004, capitolul VI al Regulamentului nr. 108/2005.

Baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate şi plătite contribuţii (conform art. 7 alin. (1) al Legii nr. 289/2004).

Potrivit art.7 alin. (31) din Legea nr.289/2004, pct. 702din HG nr. 108/2005, venitul lunar asigurat pentru liber-profesionişti ce practică activitate în sectorul justiţiei se determină prin împărţirea la 1/12 a taxei fixe a contribuţiei de asigurări sociale de stat stabilită pentru anul corespunzător la cota tarifului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru această perioadă. Venitul lunar asigurat determinat se include în calcul în lunile pentru care au fost plătite taxele fixe ale contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite începând cu 1 ianuarie 2021.

Astfel, în baza datelor din Registrul de stat al evidenţei individuale de stat în sistemul public de asigurări sociale va fi constatată plata taxei fixe lunare a contribuţiei de asigurări sociale de stat stabilită pentru anul 2021.

Cota tarifului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru anul 2021 constituie 24%.

Respectiv, venitul asigurat din luna pentru care se va plăti taxa fixă lunară a contribuţiei de asigurări sociale pentru liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei se determină în felul următor: 2021,25 lei / 24% x100 = 8421,88 lei.

La determinarea bazei de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă pentru liber-profesionişti ce practică activitate în sectorul justiţiei, venitul asigurat de 8421,88 lei, determinat conform alin. (31 ) art. 7 al Legii nr. 289/2004 și pct. 702 din HG nr.108/2005 se va include în calcul pentru lunile pentru care a fost plătită taxa fixă lunară a contribuţiei de asigurări sociale în mărime de 2021,25 lei (pentru anul 2021).

Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare, după cum urmează:

a) 60% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;

b) 70% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

c) 90% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de o maladie oncologică este de 100% din baza de calcul.

Plata prestaţiilor de asigurări sociale (carantină, prestaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă, indemnizația de maternitate, indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizația paternală) se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite se plătesc din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiţiei, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. Începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă, începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiţiei, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

De asemenea, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiţiei stabileşte pentru primele 20 zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă din mijloacele proprii, iar începând cu a 21-a zi calendaristică indemnizaţia se stabileşte de către CNAS din mijloacele BASS.

Totodată, conform modificărilor operate în Legea nr.289/2004, cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiţiei se stabileşte în proporţie de 75% din salariul mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul asigurat. Iar potrivit modificărilor operate în Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756/1999, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau boală profesională, plătite din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiţiei se stabileşte în proporţie 100% din salariu mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, constituie 8716 lei.

Indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă, inclusiv indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau boală profesională se stabilesc pentru zile calendaristice.  

Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiţiei, care au calitatea de pensionar, se exceptează de la achitarea contribuţiilor de asigurări sociale în  taxă fixă, respectiv, aceştia  nu beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă.


via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.