15
05 2018
1928

CNAS va asigura transparenţa procesului decizional

Consultarea publică a deciziilor în cadrul CNAS va fi reglementată de Regulamentul cu privire la procedurile de elaborare, informare, consultare, participare şi adoptare a deciziilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, aprobat prin Ordinul CNAS nr.63-A din 10 mai 2018 în scopul asigurării mecanismului de consultare publică cu societatea civilă şi a transparenţei autorităţii în procesul decizional. Prevederile Regulamentului se vor aplica pentru procesele indicate de către subdiviziunile CNAS și nu se extind asupra procesului de elaborare a deciziilor şi de desfăşurare a şedinţelor din cadrul CNAS la care sunt examinate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, procesului de desfăşurare a şedinţelor operative convocate de către conducerea CNAS, proiectelor de acte administrative cu caracter individual și actelor normative ce reglementează procesele interne. Subdiviziunea care va elabora actul normativ va avea obligaţiunea de a prezenta persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică lista părţilor interesate care pot fi consultate în cazul elaborării proiectelor de decizii, în vederea definitivării listei generale, va identifica modalitatea optimă de consultare publică, va informa părţile interesate despre iniţierea consultărilor. De asemenea, subdiviziunea va organiza nemijlocit procedura, va elabora sinteza recomandărilor prezentate în procesul de consultare, va informa părţile participante despre rezultatele acesteia etc. După iniţierea procesului de elaborare a deciziei, subdiviziunea-autor va plasa, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, anunţul privind iniţierea consultărilor, care vor fi desfăşurate de către subdiviziunea-autor din cadrul CNAS, cu anunţarea persoanei responsabile de coordonarea procesului respectiv asupra fiecărei decizii în parte. Anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente vor fi făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie. Modalităţile de consultare publică vor selectate pentru fiecare proiect de decizie aparte, fiind utilizate separat sau cumulativ: • solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale, mediului academic, • instruirea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc, • organizarea dezbaterilor publice • desfăşurarea audierilor publice • realizarea sondajelor public • alte modalităţi de consultare publică. Regulamentul prevede că termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. Subdiviziunea-autor va asigura recepţionarea şi analiza recomandărilor formulate şi va decide asupra acceptării sau respingerii fiecărei recomandări în parte, sistematizându-le într-un tabel. Colaborarea CNAS cu societatea civilă poate fi efectuată prin crearea grupurilor de lucru ad-hoc cu participarea reprezentanţilor societăţii civile, desfăşurarea dezbaterilor publice, semnarea de acorduri sau memorandumuri de colaborare în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicilor promovate de CNAS, se mai menționează în Regulament.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.