20
02 2020
791

Codul funciar, propus pentru consultări publice

Persoanele străine, investitorii străini sau apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă sau din fondul forestier, sub sancţiunea nulităţii absolute al actului juridic de dobândire. Aceasta este una din prevederile proiectului noului Cod funciar, care, după avizare repetată, este propus pentru consultări publice de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Proiectul mai prevede, că în cazul dobândirii a terenurilor menționate prin moștenire, persoanele enumerate supra sunt obligate să le înstrăineze în termen de un an de zile, altfel autorităţile publice locale achiziţionează terenul, la valoarea de piaţă, în baza raportului de evaluare întocmit conform legislației, de la persoana care nu este în drept să-l deţină în proprietate. În procesul de elaborare a proiectului au fost preluate norme din Legea nr.1247 din 22.12.1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar, Legea nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (în prezent abrogată), Legea nr.198 din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură, care la data intrării în vigoare a proiectului se propun a fi abrogate, se spune în nota informativă a proiectului. Acesta include prevederi ce ţin de subiectul şi obiectul reglementării, dreptul de proprietate şi reguli de transmitere al acestuia, dar şi un cadru nou de evidenţă a relaţiilor funciare. În funcţie de tipul de proprietate, terenurile se clasifică în terenuri proprietate publică şi cea privată. La rândul său, acestea vor fi clasificate, conform destinației, în 6 categorii: terenuri agricole, ale fondului forestier, cel al apelor, pentru construcţii și amenajări, cu destinație specială şi destinate ocrotirii naturii și de valoare istorico-culturală. Cu toate acestea, proiectul prevede că terenurile din fiecare categorie de destinaţie pot avea mai multe moduri de folosinţă. În proiect este delimitată competenţa Guvernului, organului central de specialitate, a consiliilor raionale, locale, municipale și Adunării Populare a Găgăuziei în domeniul relațiilor funciare. O secţiune separată în proiect este prevăzută pentru Cadastrul funciar, care va prezenta un sistem informaţional automatizat şi va conține informația cu privire la terenuri, va oferi caracteristica cantitativă şi cea calitativă a solurilor terenurilor agricole. Conform proiectului Codului funciar, cercetările pedologice necesare ţinerii cadastrului funciar se va efectua de instituțiile acreditate în domeniu o dată la 15-20 ani, iar cele agrochimice – o dată la 4 ani. Pe terenurile unde s-au executat lucrări de ameliorare sau au avut loc procese de degradare a solului precizările se fac ori de câte ori este necesar, cu publicarea Cadastrul funciar pe portalul guvernamental al datelor deschise. Structura şi modul de introducere a datelor în cadastrul funciar vor fi stabilite de Guvern. Totodată, este propus ca termenul arendei terenurilor agricole, fiind stabilit de către părţile contractante, să nu fie mai mic de 5 ani și mai mare de 30 de ani. În cazul în care proprietarul terenului agricol nu folosește terenul agricol mai mult de 2 ani de zile succesivi, autoritatea publică locală poate să-şi rezerve dreptul de a administra terenul dat, dispunând arendarea lui. Pentru aceasta APL vor soma proprietarul în scris, ca în termen de trei luni să ia măsurile necesare privind modul de folosință a terenului. În cazul în care somaţia rămâne fără efect, APL decide darea acestui teren în arendă pentru un termen de maximum 5 ani în dependenţă de cauza necultivării terenului de către proprietar. Proporţia plăţii de arendă ce se cuvine proprietarului terenului va constitui 70 % din plata arendei terenului agricol care va fi depozitată pe un cont special, iar diferența va fi achitată primăriei. La oficiul cadastral teritorial se vor înregistra contractele de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 5 ani, iar în subarendă vor fi transmise doar cu consimţământul proprietarului, exprimat în formă scrisă, şi prin încheierea unui contract separat. De asemenea, proiectul reglementează procesul de consolidare a terenurilor agricole, schimbarea destinaţiei terenurilor, măsurile de protecţie etc. Pentru implementarea normelor ce țin de crearea bazei de date unice privind Cadastrul funciar de stat sunt necesare resurse financiare de peste 10,6 mil. lei. Acestea urmează a fi identificate în bugetul de stat sau din alte surse de finanțare. Proiectul poate fi consultat până la 10 martie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.