06
11 2020
502

Consolidarea autonomiei și responsabilizarea BNM

Pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, pornirea urmăririi penale împotriva membrului organului de conducere a BNM, reţinerea, aducerea silită, arestul și percheziţionarea acestuia nu pot avea loc decât la decizia Procurorului General, cu autorizarea unui complet format din 3 judecători din cadrul Curții de Apel Chișinău. Acţiunile procesuale în privinţa membrului organului de conducere a BNM, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, pot fi efectuate numai după emiterea ordonanţei de pornire a urmăririi penale.

 

Aceasta prevede noua redacție a alin. (3) art. 35 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Legea nr. 548/1995), care este parte component a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative susținut în cadrul ședinței de Guvern din 5 noiembrie curent. Redacția în vigoare la moment prevede că, membrii organelor de conducere ale BNM nu pot fi reţinuţi, arestaţi ori traşi la răspundere contravenţională sau penală decât la decizia Procurorului General.

 

Proiectul propune și completarea art. 11 din Legea nr. 548/1995 cu două alienate (10-11) care stabilesc că în acțiunile în contencios administrativ cu privire la actele administrative ale BNM, instanţa de judecată, ca bază a propriei aprecieri, va utiliza evaluările calitative și cantitative ale situaţiilor de fapt realizate de BNM, cu excepția cazurilor în care instanța de judecată constată o eroare evidentă de natură să conducă la o soluție diametral opusă soluției prevăzute în actul contestat. Totodată, în cazul adoptării inițiativei de către Parlament, la aprecierea existenței unei erori evidente, instanța de judecată va analiza dacă elementele de probă invocate de către BNM sunt exacte din punct de vedere material, fiabile și coerente cu privire la aspectele de importanță substanțială, dacă elementele de probă conțin toate informațiile de importanță substanțială, care ar trebui să fie luate în considerare pentru a evalua o situație complexă și dacă ele sunt de natură să susțină concluziile deduse pe baza lor.

 

Guvernul propune completarea art. 35 a Legii nr. 548/1995 cu o normă care stabilește că repararea prejudiciului cauzat de către membrii organelor de conducere ale BNM, lichidatorul desemnat de aceasta, precum și personalul regulatorului prin acte sau fapte îndeplinite ori prin omisiunea acestora în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege BNM, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii poate fi cerută doar de la BNM.

 

În cazul reparării de către BNM, potrivit normei expuse supra, a prejudiciului cauzat de persoanele indicate, Banca Națională va exercită dreptul de regres împotriva acestor persoane, proporțional gradului de vinovăție a acestora, numai în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive, prin care este constatată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, intenționat și cu rea-credință, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuţiilor BNM, inclusiv efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, care a cauzat prejudicii unor terţi și prin care este stabilită întinderea răspunderii patrimoniale a acestor persoane.

 

Proiectul susținut de Guvern conține și un șir de completări la Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Legea nr. 202/2017) ce reglementează particularitățile răspunderii pentru prejudiciul cauzat prin actul administrativ ilegal al BNM; a determinării mărimii prejudiciului material cauzat foștilor acționari ai băncii prin actele ilegale ale BNM privind retragerea licenței băncii și inițierea procesului de lichidare silită a băncii.

 

Totodată, proiectul prevede că sechestrele aplicate asupra acțiunilor emise de bănci, care cad sub incidența dispozițiilor art. 45 alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 52 alin. (1) lit. b) și c), alin. (2), alin. (3), alin. (6), și art. 521 din Legea nr. 202/2017, „precum și măsurile de asigurare a acțiunii care au drept obiect sau efect interzicerea înstrăinării obligatorii a acestor acțiuni încetează de drept din data intrării în vigoare a prezentei legi”.

 

Se prevede că normelor noi vor intra în vigoare la expirarea a 10 zile din data publicării în MO.

 _______________________________

Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor

Articolul 45. Obligaţia privind obţinerea unei aprobări prealabile şi restricţii

(4) Persoanele care au încălcat prevederile alin.(1) vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziţiei/dobîndirii, acţiunile aferente deţinerii astfel achiziţionate/dobîndite. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art.52 alin.(3).

 

Articolul 46. Exceptarea de la obligaţia de solicitare în prealabil a aprobării

(4) Dacă acţionarii nu solicită aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei în termenul prevăzut la alin.(2) sau dacă, în urma evaluării efectuate, Banca Naţională a Moldovei refuză eliberarea aprobării prealabile, acţionarii vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziţiei sau, după caz, de la data la care a fost emis acest refuz, acţiunile aferente deţinerii calificate astfel achiziţionate. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost vîndute, devin incidente prevederile art.52 alin.(3).

 

Articolul 52. Nerespectarea cerinţelor privind calitatea acţionariatului

(1) În cazul în care deţinătorul, direct sau indirect, al unei deţineri calificate, inclusiv beneficiarul efectiv, nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute de prezenta lege şi actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea acesteia privind calitatea acţionariatului unei bănci sau exercită asupra acesteia o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă şi sănătoasă a băncii, precum şi în cazul în care deţinătorul, direct sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, nu a furnizat Băncii Naţionale a Moldovei informaţii care relevă cu certitudine identitatea beneficiarului efectiv sau în cazul în care Banca Naţională a Moldovei constată acţiunea concertată a acţionarilor cu deţineri calificate fără aprobarea prealabilă a acesteia, Banca Naţională a Moldovei poate dispune următoarele măsuri şi sancţiuni, inclusiv în mod cumulativ:

  1. b) dispune înstrăinarea de către persoana al cărei drept de vot a fost suspendat a acţiunilor deţinute, în condiţiile alin.(2) şi (3) din prezentul articol; c) retrage aprobarea prealabilă acordată în temeiul art.45;

(2) În termen de 3 luni de la data retragerii aprobării prealabile, deţinătorii de deţineri calificate vizaţi trebuie să înstrăineze acţiunile. În cazul în care, în cadrul termenului menţionat, Băncii Naţionale a Moldovei îi este înaintată o solicitare conform art.47 de către un nou achizitor potenţial/dobînditor cu referire la deţinerea pentru care a fost suspendat dreptul de vot conform alin (1), pe perioada de evaluare prevăzută la art.48, termenul de 3 luni de înstrăinare a acţiunilor se suspendă pe perioada examinării solicitării.

(3) Dacă, după expirarea termenului prevăzut la alin.(2) sau (6), acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art.111 din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital. Nulitatea sau altă cauză de nevalabilitate a deciziei organului executiv al băncii privind anularea acţiunilor care nu au fost înstrăinate în termenul prevăzut la alin.(2) şi privind emiterea de noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă sau a deciziei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de înregistrare a emiterii de noi acţiuni prevăzute la art.111 din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital nu atrage invaliditatea şi nu afectează în alt mod emiterea de acţiuni astfel efectuată. Dreptul persoanelor vătămate de a cere emitentului deciziei repararea prejudiciului cauzat de decizia organului executiv al băncii şi de decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare rămîne neafectat.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.