21
05 2018
1312

Curtea de Conturi: APL din Dubăsari nu au urmărit consolidarea veniturilor proprii

Abaterile și iregularitățile admise de autoritățile publice locale (APL) din raionul Dubăsari în procesul bugetar 2015-2016 denotă că acestea nu au manifestat o preocupare adecvată în vederea realizării intereselor de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat, se menționează în Raportul auditului conformității. Hotărârea Curții de Conturi cu privire la raportul menționat a fost publicată în Monitorul Oficial din 18 mai curent. Curtea menționează că managementul cheltuielilor bugetare nu corespunde rigorilor, fiind afectat de o serie de nereguli care au diminuat eficiența alocațiilor: aplicarea eronată a unor norme privind retribuirea muncii personalului angajat, care a determinat efectuarea unor cheltuieli bugetare neregulamentare, gestiunea neconformă a mijloacelor destinate investițiilor și reparațiilor capitale, nerespectarea normelor legale care reglementează domeniul achizițiilor publice, efectuarea neregulamentară și ineficientă a cheltuielilor etc. APL nu au urmărit extinderea și consolidarea veniturilor proprii, inclusiv prin estimarea și prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari, care ar putea asigura stabilitatea financiară a bugetelor unității teritoriale administrative. Neidentificarea și neevaluarea resurselor financiare au determinat neacumularea în bugetele locale a unor venituri estimate de audit între 3,9 mil. lei și 8,2 mil. lei, remarcă echipa de auditori. De asemenea, APL nu au asigurat prezentarea la Ministerul Finanțelor a datelor veridice necesare calculării transferurilor cu destinație specială pentru învățământul preșcolar, suplimentul la salariu de 1000 lei și sporul la salariu de 30% personalului instituţiilor bugetare din partea stângă a Nistrului, mijloacele neutilizate în acest sens constituind circa 2250,2 mii lei. O altă concluzie este că domeniul de investiții și reparații capitale sunt subperformante și necesită îmbunătățiri. Aici s-a constatat neverificarea și neexpertizarea proiectelor în valoare de 10,4 mil. lei, majorarea nefundamentată a lucrărilor de construcție – 2,7 mil. lei, exagerări ale volumului de lucrări executate de 0,32 mil. lei, angajarea cheltuielilor fără suport de resurse financiare etc. La capitolul achiziții publice la fel au fost identificate nereguli. Astfel, nu au fost publicate anunțurile de intenții pentru achiziții în sumă totală de 21,2 mil. lei, au fost contractate lucrări în lipsa devizelor de cheltuieli verificate, în sumă totală de 7,4 mil. lei, nu au fost prezentate dările de seamă pentru achizițiile publice de valoare mică în sumă totală de 5,4 mil. lei etc. În Raport se mai spune că managementul contabil vicios a determinat efectuarea necorespunzătoare a inventarierilor, necontabilizarea valorii bunurilor nou create în sumă de 7,7 mil. lei, a terenurilor - 2,5 mil. lei și altor bunuri - 6,5 mil. lei. De asemenea, nu au fost înregistrate o serie de operațiuni economice în sumă de 21,9 mil. lei. Au fost identificate și alte erori contabile în valoare de 16,9 mil. lei, ceea ce nu asigură o raportare veridică a situațiilor financiare. Curtea de Conturi recomandă Consiliului raional și președintelui raionului Dubăsari, precum și consiliilor locale și primăriilor localităților Coșnița, Cocieri, Corjova, Doroțcaia, Molovata Nouă și Pârâta să asigure implementarea conformă a prevederilor Legii privind controlul financiar public intern în toate activitățile desfășurate de acestea. De asemenea, este necesară stabilirea exactă a responsabilităților subdiviziunilor Consiliului raional, inclusiv Direcția Economie, Buget și Finanțe, în cadrul organizațional de conlucrare cu organele fiscale şi cadastrale privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de impozite și taxe formate în unitatea teritorial-administrativă. Autoritățile menționate mai trebuie să implementeze procedurile legale care ar asigura majorarea veniturilor bugetelor locale din impozitarea bunurilor imobiliare, în special privind evaluarea lor și gestiunea proprietății publice locale - terenuri, bunuri imobile și întreprinderi fondate, să asigure veridicitatea datelor pe care le prezintă Ministerului Finanțelor pentru calcularea transferurilor din bugetul de stat în bugetele locale, să revizuiască contractele de gestiune a bunurilor imobiliare și alte măsuri. În Raportul Curții de Conturi se menționează că gradul de dependență a bugetelor unității administrative de transferurile de la bugetul de stat este de peste 84% din totalul veniturilor. Conform datelor oficiale, Raionul Dubăsari are o populație de 35,8 mii de locuitori și ocupă o suprafață totală de 30,9 mii ha. Raionul include 15 sate, organizate teritorial-administrativ în 11 primării. În perioada supusă auditului, din bugetele UAT ale raionului Dubăsari au fost finanțate 128 de instituții, inclusiv: • instituții preșcolare – 13; • instituții de învățământ secundar general – 11; • instituții de învățământ neatribuite altor grupe – 1; • biblioteci –15; • muzee – 2; • case de cultură și cluburi – 11; • alte instituții – 75. Obiectivul general al auditului a constat în evaluarea conformității executării și raportării bugetelor locale, precum și gestionării patrimoniului public al APL din raionul Dubăsari, în vederea asigurării surselor de venituri bugetare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.