Știri

Curtea de Conturi: denaturări semnificative la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

Situațiile financiare ale Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016, care cuprind bilanţul, situaţia de profit şi pierdere, a modificărilor capitalului propriu și a fluxurilor de numerar, precum și notele la situaţiile financiare, au fost auditate de Curtea de Conturi. Raportul auditului financiar privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial din 13 aprilie curent. Curtea a identificat un șir de denaturări semnificative. În primul rând, informațiile din situațiile financiare privind unele active imobilizate și circulante au fost denaturate cu circa 43 488,0 mii lei. De asemenea, s-a constatat și neînregistrarea în evidența contabilă a terenurilor administrate de Companie, ceea ce a condiționat raportarea neveridică a acestora în situațiile financiare la 31 decembrie 2016 cu 9 790,0 mii lei. Astfel, probele de audit acumulate denotă că instituția nu a înregistrat în evidența contabilă 2 terenuri administrate cu suprafața totală de 7,58 ha, cauza invocată de entitate fiind lipsa unui temei legal pentru înregistrarea acestora, în pofida existenței titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren din anii 2007 și 2008, cu mențiunea dreptului de folosință a terenurilor. Totodată, din cauza managementului contabil inadecvat, durata de funcționare utilă a imobilizărilor corporale nu a fost stabilită în sistemul informațional de evidență a imobilizărilor corporale în conformitate cu prevederile politicilor contabile, ceea ce a condus la admiterea unor carențe la stabilirea duratei de utilizare a imobilizărilor corporale și la calcularea amortizării acestora, ce a avut ca impact denaturarea informațiilor aferente pozițiilor bilanțiere respective din situațiile financiare la 31 decembrie 2016 cu circa 2 232,0 mii lei. În Raport se mai menționează că rezultatele inventarierii anuale nu au oferit informații fidele privind activele la situația din 31 decembrie 2016. Astfel, din totalul de 3 952 unități de mijloace fixe cu valoarea inițială de 183 513,6 mii lei, 2 646 unități cu valoarea inițială de 80 334,4 mii lei sau 43,8 % sunt amortizate în proporție de 100%, fiind în continuare utilizate în activitatea operațională, cu obținerea beneficiilor de rigoare. Cauza neevaluării mijloacelor fixe nominalizate, invocată de companie, a fost necesitatea atragerii specialiștilor calificați din exterior, ceea ce ar condiționa cheltuieli suplimentare. Totodată, auditul denotă neutilizarea de către companie a 297 unități de mijloace fixe cu valoarea inițială de 4 356,6 mii lei, precum și neîntreprinderea măsurilor de rigoare privind comercializarea, donarea sau casarea acestora în conformitate cu cadrul de raportare. Nici creanţele şi datoriile companiei raportate la situaţia din 31 decembrie 2016 nu prezintă o imagine veridică, cauza fiind controlul intern neconform. Informațiile aferente creanțelor din situațiile financiare la 31 decembrie 2016 au fost denaturate cu circa 2 965,0 mii lei. Procedurile auditului relevă că creanțele Companiei au fost raportate în sumă totală de 2 623,2 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere a acestora cu 594,4 mii lei, sau cu 22,7%, comparativ cu creanțele înregistrate la începutul perioadei de gestiune. Nu corespund criteriilor de autenticitate și credibilitate nici informațiile aferente veniturilor provenite din darea în locațiune a spațiilor bunurilor imobile neutilizate în procesul operațional, prezentate în situațiile financiare la 31 decembrie 2016. Deși, conform datelor evidenței contabile, suprafața totală a spațiilor bunurilor imobile neutilizate în procesul operațional a constituit 5 194,2 m2, pe parcursul anului 2016 au fost date în locațiune spații ale bunurilor imobile cu suprafața totală doar de 974,65 m2 sau 18,76 % din totalul acestora. Veniturile calculate în anul 2016 din locațiunea acestor spații a constituit suma totală de 534,2 mii lei. Subvențiile de la bugetul de stat în sumă de 90 698,6 mii lei au fost înregistrate în evidența contabilă în conturi necorespunzătoare. Auditul relevă că, deși subvențiile de la bugetul de stat se aprobă pentru o perioadă de un an bugetar, compania a înregistrat subvențiile de la bugetul de stat la contul 425 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung”, fiind încălcat principiul inteligibilității informațiilor aferente din situațiile financiare. De asemenea, echipa de audit a constatat majorarea cheltuielilor aferente achiziționării unor bunuri cu 867,2 mii lei, ce a fost condiționată de deficiențele din procesul de efectuare a achizițiilor, iar înregistrarea grantului destinat achizițiilor în conturi contabile necorespunzătoare a dus la denaturarea situațiilor financiare cu suma de 1 988,1 mii lei. Denaturări în sumă de 1 284,2 mii lei au fost stabilite și la informațiile privind remunerarea muncii. Curtea de Conturi propune un șir de recomandări pentru IPNA Compania „Teleradio-Moldova”: elaborarea cadrului normativ intern, reieșind din specificul activității operaționale, privind înregistrarea, clasificarea, evaluarea, inventarierea și raportarea conformă a stocurilor de mărfuri și materiale, inventarierea creanțelor și datoriilor, reglementarea și instituirea provizioanelor privind creanțele compromise, precum și monitorizarea de către responsabili a clauzelor contractuale. Mai este nevoie de înregistrarea în evidența contabilă a subvențiilor de la bugetul de stat în clasele de conturi corespunzătoare, ajustarea cadrului normativ intern aferent remunerării muncii angajaților în contextul definirii clare a justificărilor de rigoare pentru stabilirea nivelului de premiere a angajaților pe măsura realizării acestora.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Curtea de Conturi a Republicii Moldova

931 vizualizări

Data publicării:

13 Aprilie /2018 12:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon