11
07 2018
769

Curtea de Conturi: executarea bugetului de stat pe anul 2017

În Monitorul Oficial din 6 iulie curent Curtea de Conturi a publicat Hotărârea cu privire la Raportul financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017. Astfel, potrivit documentului, exercițiul bugetar 2017 a înregistrat la venituri un nivel de executare a indicilor precizați de 100,5% și la cheltuieli – de 93,9%. Curtea de Conturi menționează că, cu anumite excepții, Raportul Guvernului privind executarea bugetului pe anul 2017 oferă o imagine reală și fidelă privind executarea de casă a bugetului de stat în anul bugetar încheiat, în conformitate cu cadrul de raportare și cu datele evidenței sistemului trezorerial. În raport de menționează neconfirmarea prin verificări reciproce cu alți administratori ai veniturilor încasate la bugetul de stat în sumă 926,9 mil. lei sau 2,7% din totalul veniturilor, ceea ce a limitat auditul în posibilitatea de a se expune asupra veridicității și plenitudinii informației aferente acestora. Totodată, Ministerul Finanțelor nu a asigurat verificările reciproce între acesta și Serviciul Fiscal de Stat privind contribuțiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole în sumă de 20,3 mil. lei, contribuțiile menționate nefiind reflectate în Registrele lunare ale veniturilor bugetului de stat. De asemenea, s-a depistat efectuarea, contrar prevederilor legale, a restituirii TVA în contul achitării restanțelor contribuabililor la contribuțiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole în sumă totală de 9,1 mil. lei, care este sub nivelul materialității în totalul veniturilor și la poziția bugetară „restituiri TVA”. O altă neregulă depistată este neînchiderea conturilor trezoreriale cu soldurile mijloacelor intrate temporar în posesie, în sumă totală de 830,6 mii lei, la 6 ministere reorganizate. Curtea menționează limitarea auditorului în posibilitatea de a oferi concluzii asupra creanțelor în sumă de 981,5 mil. lei, datoriilor - 743,1 mil. lei la cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile bugetare finanțate de la bugetul de stat. Cu referire la aspectele de conformitate abordate în Raportul de audit, se relevă • nerespectarea calendarului bugetar la elaborarea, aprobarea și raportarea bugetului de stat • nerespectarea ordinii cronologice de achitare a documentelor executorii după data înregistrării setului de documente la Trezoreria de Stat și celei de achitare în 144 de cazuri (7,9 mil. lei), suma respectivă constituind circa 29,8% din totalul cheltuielilor executate la poziția „Plăți aferente documentelor executorii”, depășind pragul de materialitate • repetitivitatea alocării mijloacelor din fondul de rezervă pentru aceleași cheltuieli (2,1 mil. lei) și lipsa, în unele cazuri, a avizelor din partea Ministerului Finanțelor (1,4 mil. lei) • creșterea creanțelor și datoriilor autorităților/instituțiilor bugetare, la 31.12.2017 însumând 981,5 mil. lei și, respectiv, 743,1 mil. lei; • neasigurarea prezentării depline a informației consolidate aferente rapoartelor financiare ale autorităților publice centrale și ale unităților administrativ-teritoriale, acestea neregăsindu-se în formatul și componența Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat • nerespectarea prevederilor regulamentare privind procesul de includere în buget a proiectelor pentru investiții capitale, respectând principiile de prioritizare și de conformitate ale acestora cu documentele de planificare strategică națională și sectorială etc. Auditul mai atestă că procesul de returnare a datoriei ca urmare a asumării obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat acordate băncilor supuse lichidării înregistrează 209,9 mil. lei, iar datoria rămasă însumează 13050,6 mil. lei. Datoria de stat internă s-a majorat în rezultatul emiterii obligațiunilor de stat pentru finanțarea deficitului bugetar (600,0 mil. lei) și crearea unei rezerve de lichidități (508,9 mil. lei). Se relevă dependența financiară continuă a bugetelor de alt nivel față de bugetul de stat, în special, ale administrațiilor autorităților publice locale, transferurile către acestea de la bugetul de stat depășind de circa 2,3 ori veniturile proprii. Concomitent, în document se menționează că procesul de întocmire a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2017 a fost influențat de reforma autorităților publice centrale. În consecință, a fost extins termenul de prezentare a rapoartelor pentru 10 autorități publice centrale. Curtea recomandă Ministerului Finanțelor să asigure efectuarea verificărilor reciproce în aspectul tipurilor de venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv „Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole” și să conformeze efectuarea restituirilor TVA la rigorile Codului fiscal, fiind excluse restituirile efectuate persoanelor juridice și fizice secundare. De asemenea, se recomandă realizarea acțiunilor privind consolidarea bazei de venituri locale proprii ale administrațiilor APL, prevăzute în documentele strategice naționale, respectarea principiului transparenței în relațiile dintre bugetul de stat și cele locale prin aplicarea procedurilor de modificare a legilor bugetare anuale pentru încorporarea în acestea a tuturor transferurilor. Ministerul mai trebuie să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind procesul de examinare și de confirmare a eligibilității propunerilor de proiecte pentru investiții capitale, respectând principiile de prioritizare și de conformitate ale acestora cu documentele de planificare strategică națională și sectorială.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.