27
10 2017
930

Curtea de Conturi formulează recomandări pentru Autoritatea Națională de Integritate

În Monitorul Oficial de astăzi, 27 octombrie, a fost publicat Raportul Curții de Conturi privind Raportul auditului situațiilor financiare la Autoritatea Națională de Integritate pe exercițiul bugetar 2016. Potrivit Raportului, în anul 2016 Autoritatea Națională de Integritate a gestionat resurse financiare publice alocate din bugetul de stat în sumă de 4931,3 mii lei, precum și active nefinanciare în sumă de 463,6 mii lei. Auditul menționează că, din totalul cheltuielilor planificate de 5822,5 mii lei, au fost executate cheltuieli în sumă de 4931,3 mii lei, cheltuielile efective constituind 5108,6 mii lei. Depășirea cheltuielilor efective față de cele executate se datorează calculării plăților salariale (curente) și a plăților aferente mărfurilor și serviciilor achiziționate în luna decembrie 2016, fapt care a generat formarea datoriilor creditoare la finele anului 2016, achitate la începutul perioadei 2017. Totodată, Curtea mai relevă că, după aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2016, ANI a efectuat pe parcursul perioadei de referință patru modificări ce țin de repartizarea resurselor financiare publice în sumă totală de două mil. lei, urmare a cărui fapt au fost modificați toți indicatorii de buget. Cele mai semnificative modificări s-au efectuat la articolul de cheltuieli „Servicii neatribuite altor aliniate”, suma cărora inițial a fost majorată cu 714,0 mii lei din contul cheltuielilor altor grupuri de conturi, ulterior fiind micșorată cu 1,22 mil. lei. Totodată, din contul modificărilor efectuate, suma de 186,6 mii lei a fost redistribuită la articolul ,,Cheltuieli de personal”, fiind majorată astfel limita de cheltuieli la articolul respectiv față de suma aprobată prin Legea nr.154 din 01.07.2016. Auditul a identificat unele neconformități în procesul de achiziții publice, care, însă nu au avut impact semnificativ asupra raportării cheltuielilor. În anul 2016, ANI a încheiat 40 contracte de achiziții publice în sumă totală de 1,69 mil. lei, cu organizarea unei licitații publice și a 39 achiziții de valoare mică. Verificările auditului asupra conformității procedurilor de achiziții publice au stabilit deficiențe precum - nepublicarea în Buletinul achizițiilor publice a anunțului de intenție privind achizițiile publice preconizate a fi desfășurate, fiind limitată astfel transparența achizițiilor publice, nu au fost publicate pe pagina web a instituţiei planurile anuale şi trimestriale de efectuare a achizițiilor publice, după cum prevede legea. De asemenea nu au fost stabilite în ordinul de constituire a grupului de lucru atribuțiile acestuia şi funcțiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziții publice. În același timp, Curtea mai specifică faptul că creanțele și datoriile înregistrate sunt în creștere comparativ cu perioada precedentă. Astfel, conform datelor raportate de ANI la finele anului 2016, la partea de venituri nu au fost înregistrate creanțe și datorii. Conform datelor evidenței contabile, la finele anului 2016, creanțele la partea de cheltuieli au constituit 12,0 mii lei, iar datoriile – 204,8 mii lei, fiind în creștere față de perioada 2015 cu 8,7 mii lei și, respectiv, cu 4,1 mii lei. Printre concluziile Curții se mai enumeră: • Organizarea, implementarea, evaluarea și raportarea sistemului de control intern necesită îmbunătățiri • Autoritatea Națională de Integritate a asigurat organizarea evidenței contabile conform cadrului de reglementare • Veridicitatea informației privind conturile contabile a fost afectată nesemnificativ de atribuirea și reflectarea în evidența contabilă a activelor nefinanciare • Executarea cheltuielilor bugetare a înregistrat unele devieri nesemnificative • Identificarea unor deficiențe în planificarea și raportarea indicatorilor din rapoartele financiare. În urma efectuării misiunii de audit, Curtea a formulat câteva recomandări se ce axsează pe consolidarea sistemului de control intern, corectarea înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor bugetare și atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare și corectarea înregistrărilor contabile aferente activelor nefinanciare, cu atribuirea și reflectarea conformă a acestora în evidența contabilă. De asemenea, Curtea îndeamnă ANI să asigure recepționarea de la furnizorul produselor petroliere a documentelor primare pentru contabilizarea în termenul stabilit a tranzacției economice, în scopul evitării formării datoriilor, precum și să asigure efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și a obligațiunilor în conformitate cu reglementările în vigoare, cu reflectarea veridică a rezultatelor și adoptarea deciziilor de rigoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.