22
07 2019
5982

Drepturile și obligațiile contribuabilului în cadrul controlului fiscal

Contribuabilul este obligat să prezinte informații veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum și despre alte obiecte ale impunerii, să asigure accesul liber în spațiile de producție, depozite etc. persoanelor responsabile de efectuarea controlului fiscal, să îndeplinească deciziile adoptate de către organele cu atribuții de administrare fiscală și alte organe investite cu funcții de control pe marginea rezultatelor controalelor etc. Drepturile și obligațiile entității în cadrul controlului sunt prevăzute în Ordinul nr. 245 al Serviciului Fiscal de Stat din 31 mai 2019 privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC) și se anexează la decizia respectivă. Astfel, decizia privind inițierea controlului (formularul DIC) reprezintă decizia scrisă a conducerii Serviciului Fiscal de Stat, care certifică autentificarea acțiunii de efectuare a controlului emisă de Sistemul informațional al SFS. Formularul DIC se generează în sistemul informațional, se va semna cu semnătură electronică și/sau se va tipări pe suport de hârtie exclusiv din sistem, precum și se va semna cu semnătură olografă, pe care se va aplica ștampila subdiviziunii SFS. Un exemplar al DIC se remite în mod electronic contribuabilului sau se înmânează, contra semnătură, pe suport de hârtie. În formularul DIC se va nota codul fiscal și denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice supuse controlului, adresa la care se preconizează efectuarea acestuia, genul de activitate, tipul controlului și metoda de efectuare a acestuia, temeiul inițierii, data începerii și cea a finalizării controlului, precum și numele persoanei care îl va efectua. Totodată, în acest formular se va indica tipul impozitului, al taxei și altor obligații fiscale sau bugetele supuse verificării și perioada exactă ce urmează a fi supusă controlului. Documentul stabilește că persoana supusă verificării are dreptul să-și reprezinte interesele în organele cu atribuții de administrare fiscală personal sau prin intermediul reprezentantului, să conteste deciziile, acțiunile și inacțiunile organelor cu atribuții de administrare fiscală, precum și să beneficieze de o atitudine corectă din partea acestora. Ordinul este publicat în Monitorul Oficial nr.230-237 din 19 iulie și intră în vigoare la 1 august 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.