15
10 2019
2204

Efectele schimbării proprietarului bunului închiriat și înregistrarea contractului la organul fiscal

Studiu de caz. Cetăţeanul Popescu a procurat un apartament, care la momentul cumpărării era dat în chirie pe un termen de 3 ani, acest fapt fiind notificat în Registrul bunurilor imobile. După procurarea apartamentului de către cetăţeanul Popescu, în apartament a continuat să locuiască acelaşi chiriaş. Trebuie sau nu noul proprietar al imobilului să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre darea în chirie a apartamentului? Prin contractul de locaţiune, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie (art. 1251 din Codul civil (CC)). Conform art. 1276 din CC, dacă bunul închiriat este înstrăinat de locator unui terţ, acesta din urmă se subrogă de drept locatorului în drepturile şi obligaţiile care decurg din locaţiune, dacă locaţiunea este opozabilă terţului care dobândeşte dreptul de proprietate sau alt drept real asupra bunului închiriat dacă, la data dobândirii, terţul cunoştea sau trebuia să cunoască existenţa locaţiunii sau dacă bunul închiriat se afla în posesia locatarului. În cazul bunurilor asupra cărora dreptul de proprietate se dobândeşte prin înregistrare într-un registru de publicitate prevăzut de lege, locaţiunea, de asemenea, este opozabilă terţului dobânditor dacă, la data dobândirii, era notată în acel registru. În absenţa acestei notări, locaţiunea este opozabilă doar dacă termenul ei nu depăşeşte 3 ani (în cazul bunului imobil) sau 1 an (în cazul celorlalte bunuri) asupra cărora se dobândeşte dreptul de proprietate prin înregistrare într-un registru de publicitate prevăzut de lege. Conform art. 901 alin. (34) din CF, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din CF, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să-l înregistreze la subdiviziunea SFS în a cărei rază sunt deservite. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct al proprietăţii imobiliare şi neachitării impozitului din venitul obţinut, SFS va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225. Astfel, ținând cont de faptul că, dacă bunul închiriat este înstrăinat de locator unui terţ, acesta din urmă se subrogă de drept locatorului în drepturi şi obligaţii, conform art. 1276 Cod civil, noul cumpărător având, astfel, statutul de locator (persoana care transmite în locaţiune un bun). Prin urmare, persoana fizică cetăţean care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (cetăţeanul Popescu, conform speţei) care a cumpărat un apartament şi, după înregistrarea dreptului său de proprietate în Registrul bunurilor imobile, îl transmite în continuare în chirie aceluiași chiriaş (locatarul) de la proprietarul precedent, urmează, în termen de 3 zile de la data înregistrării la Agenţia Servicii Publice a dreptului său de proprietate, să înregistreze darea în locaţiune a apartamentului la SFS, cu achitarea impozitului pe venit aferent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.