13
12 2019
924

Evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public, care stabilește cerințele necesare pentru efectuarea acesteia realizată prin evaluare internă și externă în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, precum și autorităților/instituțiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național. Ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, a menționat în cadrul ședinței Executivului că, potrivit Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 şi Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia, se intenţionează crearea şi punerea în aplicare a unui sistem de evaluare a subdiviziunilor de audit intern din sectorul public. În esenţă, proiectul propune stabilirea unui mecanism complex de evaluare a calităţii activităţii de audit intern, care să cuprindă monitorizarea continuă, autoevaluarea periodică și evaluarea externă a calităţii activităţii de audit intern, a menționat ministrul. Astfel, în procesul de evaluare a misiunii de audit se urmărește dacă auditorii interni au colectat şi prelucrat toate informațiile necesare pentru stabilirea obiectivelor misiunii şi dacă acestea au fost determinate ca rezultat al evaluării riscurilor, dacă a existat o comunicare eficientă între auditorii şi unitatea auditată, dacă pe parcursul misiunii auditorii au respectat cadrul normativ, SNAI, Carta de audit intern etc. Autoevaluarea calităţii activităţii respective este efectuată de către conducătorul subdiviziunii sau de o echipă formată din auditori din cadrul subdiviziunii de audit intern, care posedă pregătirea profesională corespunzătoare. Autoevaluarea este efectuată anual, până la data de 15 februarie pentru perioada anului precedent și, după caz, în cadrul evaluărilor externe. Totodată, evaluarea externă este realizată cu scopul de a exprima o opinie independentă cu privire la conformitatea cu cadrul normativ de reglementare a auditului intern, SNAI și Codul etic, de a evalua eficiența și eficacitatea activității de audit intern, riscul pentru entitate în cazul în care rezultatele evaluării indică o performanță scăzută și de a identifica oportunitățile de îmbunătățire a activității de audit intern. Evaluarea externă se va realiza de Ministerul Finanțelor conform unui Plan anual elaborat și aprobat în baza analizei factorilor de risc și a solicitărilor parvenite de la entitățile publice. Conducătorul subdiviziunii de audit intern este responsabil de organizarea procesului de evaluare a calității activității de audit intern. În cazul în care nu este desemnat un conducător al subdiviziunii, responsabilitatea revine persoanei care îl înlocuiește sau auditorului/auditorilor interni din cadrul entității publice. Prin promovarea proiectului se urmăreşte crearea premiselor privind conformarea subdiviziunilor de audit intern la cerinţele Standardelor Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor nr. 153/2018 şi anume SNAI 300 - SNAI 1320.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.