22
06 2021
283

Excluderea operatorului economic din procedura de achiziţii publice

Se va exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, prevede Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări (Documentația), aprobată prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021 al Ministerului Finanțelor care a intrat în vigoare la 18 iunie curent, fiind publicat în MO.
 

Riscă a fi excluse din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică şi, respectiv, de a nu fi eligibil și orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile1 prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Totodată, în aceste situații ofertantul/candidatul este în drept să furnizeze dovezi că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu va fi exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

 

Autoritatea contractantă va extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor pentru excluderea operatorului din achiziție din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea va fi obligată să accepte ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute supra orice document considerat edificator din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţile competente din ţara respectivă.

 

Totodată, în cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile ilicite în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică, aceasta nu doar va exclude ofertantul din procedura respectivă, dar și va înainta solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin HG nr. 1418/2016.

_____________________________________________________

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

 

Articolul 16. Participarea operatorului economic la procedurile de achiziţie publică

 

(6)  Nu pot participa în calitate de operatori economici, în sensul prezentei legi, persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista jurisdicțiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă de către Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

 

Articolul 19. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului 

 

(2) Obligația de excludere a ofertantului/candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control al respectivului ofertant/candidat sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti;

b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

d) a prezentat informaţii false sau nu a prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

e) a  încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

f) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

g) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;

h) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 79.

i) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici;

j) nu respectă regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.