16
09 2019
581

Finanțele publice și politica fiscală în Planul de acțiuni al Guvernului

Autoritățile își propun să simplifice evidența mijloacelor fixe în scopuri fiscale prin revizuirea modalității de evidență și calculare a amortizării acestora, precum și să actualizeze Catalogul mijloacelor fixe în vederea aducerii acestuia în concordanță cu realitățile economice. Acțiunile sunt prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020. Hotărârea cu privire la aprobarea Planului a fost în publicată în Monitorul Oficial din 13 septembrie 2019. Astfel, la compartimentul finanțe publice sunt incluse un șir de acțiuni ce țin de domeniul bugetar, impozite și taxe, politici și administrare fiscală, vamală, achiziții publice, control financiar public intern și salarizare în sectorul bugetar. În Planul de acțiuni este prevăzută deblocarea asistenței financiare externe. Totodată, se face referire la evaluarea managementului investițiilor publice, pentru a îmbunătăți planificarea, alocarea și etapele de implementare ale ciclului de gestionare a investițiilor publice. Consolidarea rolului Inspecției Financiare în ierarhia organelor de control financiar de stat și creșterea capacităților instituționale ale Inspecției este planificată pentru luna martie 2020. O serie de acțiuni incluse în plan țin de asigurarea transparenței bugetare. Astfel, autoritățile își propun publicarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, deschiderea datelor tranzacționale despre executarea bugetelor componente ale bugetului public național, cu frecvență lunară și cu dezagregare până la nivelul autorităților administrației publice locale, precum și actualizarea Bazei de date a cheltuielilor publice pentru anul 2018. Autoritățile mai planifică revizuirea modalității de accizare a produselor de tutun și modificarea unor acte normative în vederea armonizării legislației Republicii Moldova în ceea ce ține de TVA și accize la legislația UE. În același timp, o serie de acțiuni se referă la digitalizarea și automatizarea proceselor: • optimizarea proceselor de deservire a contribuabililor prin implementarea serviciului electronic de achitare a impozitelor și taxelor • implementarea sistemului informațional automatizat ,,Monitorizarea electronică a vânzărilor” • simplificarea procesului de conectare, oferire și blocare a accesului la serviciile fiscale electronice pentru contribuabili prin lansarea Sistemului informațional automatizat ,,Cabinetul electronic al contribuabilului”, • oferirea accesului autorităților publice locale la rapoartele privind calculările și achitările impozitelor și taxelor în bugetele locale prin intermediul platformei Conexiune prin MConnect • crearea, pe pagina web oficială a Serviciul Fiscal de Stat, a unui compartiment destinat controlului fiscal și publicarea în compartiment a planului anual de controale fiscale • extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale, • implementarea ghişeului unic bazat pe interacţiunea electronică dintre autoritatea vamală şi alte autorităţi competente. Totodată, Ministerul Finanțelor în comun cu SFS va asigura optimizarea procesului de organizare și evidență a obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor administrate de către serviciile de colectare locale prin implementarea Sistemului informațional automatizat „Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (etapa II). În document este inclusă și examinarea posibilității atribuirii impozitului pe venitul persoanelor juridice ca sursă de reglementare a veniturilor sistemului bugetar, cu punerea în aplicare începând cu 1 ianuarie 2020. Pentru luna decembrie 2019 este planificată aprobarea unui nou Cod vamal. La capitolul control financiar public intern vor fi aprobate Regulamentul privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public, Codul etic al auditorului intern, Cartea de audit intern, Regulamentul privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public și Regulamentul privind raportarea activității de audit intern în sectorul public. Planul mai prevede și evaluarea sistemelor de achiziții, acțiune ce va fi finalizată cu elaborarea unui raport de evaluare. Alte măsuri țin de: • desecretizarea informației privind beneficiarii amnistiei capitalului prin modificarea Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală • optimizarea administrării fiscale prin modificarea cadrului legislativ privind procedura de executare silită a restanțelor fiscale a persoanelor fizice • automatizarea procesului de diseminare a 2% din impozitul pe venit • procedura de stingere a restanței întreprinderilor aflate în procedură de insolvabilitate • modificarea legislației privind cuantumul obligațiilor fiscale și vamale ale contribuabililor stabilite în cadrul procedurilor de control care sunt contestate la consiliile de soluționare a disputelor • promovarea procedurii simplificate de certificare a originii „Exportator aprobat”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.