Știri

Fondul de pensii facultative. Mărimea contribuției se stabilește în contractul de aderare

Fondul de pensii facultative poate fi constituit de către administrator în baza contractului de societate civilă întocmit în formă scrisă, la care participantul devine parte după semnarea contractului de aderare și virarea contribuției. Un fond de pensii trebuie să întrunească minimum 15 participanți. Sistemul facultativ de fonduri de pensii se va forma pe baza contribuțiilor voluntare ale salariaților sau angajatorilor. Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de Lege privind fondurile de pensii facultative. Documentul urmează a fi discutat în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor ce va avea loc mâine, 5 decembrie. Astfel, se urmărește instituirea unei piețe interne pentru acumularea și oferirea de pensii facultative administrate în mod privat, capitalizate, care să servească surse pentru completarea veniturilor provenite din sistemele publice de pensii în condiții și tratament echitabil pentru participanți. Documentul stabilește cerințele față de organizarea, licențierea și activitățile administratorilor, norme privind depozitarii fondurilor de pensii facultative, precum și competențele de supraveghere a acestor entități de către Comisia Națională a Pieței Financiare. Prevederile se vor aplica persoanelor fizice și juridice din Republica Moldova, persoanelor străine și apatrizilor care prestează sau desfășoară activități aferente creării și gestionării fondurilor de pensii facultative, precum și băncilor care au asemenea activități. În același timp, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile care administrează fonduri ce sprijină sistemele de asigurări sociale, inclusiv sub formă de drepturi bănești, angajatorii care constituie provizioane la bilanț pentru asigurarea plății pensiilor pentru salariații propriii nu vor putea aplica prevederile legii. Pentru a fi constituit, Fondul de pensii facultative trebuie să primească avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare. În acest sens, administratorul fondului va depune la Comisie o cerere la care va anexa și informații aferente fondului de pensii care se înființează, planului de pensii și depozitarului. Potrivit documentului, mijloacele financiare ale Fondului sunt constituite din contribuții nete convertite în unități de fond, drepturile cuvenite în calitate de beneficiar și nerevendicate în termenul general de prescripție, dobânzile/penalitățile de întârziere aferente contribuțiilor nevirate în termen, precum și din sumele provenite din investirea contribuțiilor și a dobânzilor din acestea. Totodată, din activele fondului pot fi acoperite cheltuielile ce țin de retribuirea serviciilor entității de audit, taxa de administrare, taxa plătită depozitarului pentru serviciile prestate, comisioanele bancare și comisioanele și taxele legate de achiziționarea sau vânzarea activelor, inclusiv cele de tranzacționare. Pentru a obține calitatea de participant la un fond de pensii, persoana trebuie să semneze contractul individual de aderare cu administratorul care gestionează fondul și să achite prima contribuție. Mărimea contribuțiilor și modul de plată se stabilesc în contractul individual de aderare. Totodată, cuantumul pensiei facultative se stabilește în baza calculului actuarial și activului personal, ultimul fiind suma mijloacelor bănești acumulată în contul individual al participantului egală cu numărul de unități de fond deținute de acesta, înmulțit cu valoarea la zi a unei unități de fond. Potrivit proiectului, dreptul la pensia facultativă se acordă la cererea participantului, dacă acesta îndeplinește următoarele condiții cumulative: • a împlinit vârsta de 60 de ani • au fost plătite minimum 6o de contribuții lunare • activul personal este cel puțin egal cu suma necesară obținerii pensiei facultative minime prevăzute de legislația privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor facultative. Proiectul prevede și unele obligații de raportare și transparență. Astfel, administratorul va publica pe pagina web proprie, cel târziu la data de 31 mai al fiecărui an, un raport cu informații complete despre activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent. Totodată, acesta va prezenta raportul anual CNPF până la data de 10 aprilie, iar situațiile financiare anuale vor fi supuse unui audit obligatoriu.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

867 vizualizări

Data publicării:

04 Decembrie /2019 14:31

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon