17
09 2018
3428

Formularul CET18 și Regulamentul privind modul de completare a acestuia, publicate

Ministerul Finanțelor a aprobat, prin Ordinul nr.150 din 5 septembrie 2018, formularul CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi Regulamentul privind modul de completare a acesteia. În document este stipulat că „prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului-tip aprobat, va fi pentru etapa II a perioadei fiscale 2018”. Conform Regulamentului privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18), dreptul de a prezenta Declarația îl au toţi contribuabilii. СET18 se va prezenta, obligatoriu, în două exemplare de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislaţiei fiscale în condiţiile prevăzute la art.83 alin.(2) lit.a) şi b) din Codul fiscal) şi/sau de către persoanele fizice nerezidente (pentru veniturile obţinute de către acestea pe teritoriul RM în baza art.71 din CF). Pentru etapa II a perioadei fiscale 2018, conform prevederilor Regulamentului, obligația prezentării Declarației survine în temeiul prevederilor art.49, cu care a fost completată Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale CF, prin Legea nr.178 din 26 iulie 2018 (MO din 17 august 2018). Declaraţia poate fi completată atât pe suport de hârtie, cât şi în mod electronic. În cazul prezentării pe suport de hârtie, formularul se completează cu cerneală sau cu pixul, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Corectarea informației în Declarație se efectuează prin depunerea unei Declarații corectate, în modul şi în termenul prevăzut de art.188 din CF. Declaraţia prezentată în mod electronic se completează utilizând resursele informaționale disponibile în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în modul prevăzut de instrucțiunile întocmite de acesta. Regulamentul prevede că în CET18 se indică sursele de venit impozabile în conformitate cu prevederile CF şi ale Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF. Perioada fiscală urmează a fi indicată prin codificare a perioadei pentru care se prezintă Declaraţia – codul ZZZZ, unde ZZZZ este anul calendaristic pentru care este prezentat formularul, iar pentru impozitul pe venit pentru anul 2018 – etapa II a perioadei fiscale, care va include perioada din 1 octombrie până la 31 decembrie 2018. Termenul de prezentare a Declarației pentru persoanele fizice - cetăţeni ai RM, cetăţenii străini care se consideră rezidenţi al RM în scopuri fiscale este data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, pentru cetăţenii RM care intenţionează să-şi schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă ţară – până în ultima zi de lucru ce precedă ziua plecării, iar pentru cetăţenii străini care sunt stabiliţi, în scopuri fiscale, ca persoane nerezidentă a Republicii Moldova/apatrid, inclusiv cele ce se află la odihnă sau fac studii, persoanele cu statut diplomatic sau consular, sunt angajaţi ai organizaţiilor internaţionale şi membrii familiilor categoriilor indicate - 3 zile de la încheierea activităţii în Moldova. Ordinul privind aprobarea formularului CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18) a fost publicat în „Monitorul Oficial” din 14 septembrie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.