08
08 2017
999

În luna august citim Monitorul fiscal FISC.MD

Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.MD„ vine cu o nouă ediție a revistei – cea cu nr.39.

În acest număr autorii noștri vă propun, ca de obicei, o serie de materiale la teme fiscale, economice, contabilitate, în care veți găsi răspunsuri la multe din situațiile cu care vă confrunați în activitatea Dvs. Noi vă dorim lectură plăcută.

Chiar din start, în rubrica Documente și Comentarii, vă prezentăm Ordinul nr.209 din 11 iulie 2017 Cu privire la aprobarea clasificatorului informațiilor furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat. Tot la această rubrică avem două materialele intitulate „Salariul în plic” și „munca la negru” – surse, efecte și sancțiuni aplicate” și „О налогообложении выигрыша участника азартной игры”, autori fiind Victor Sârbu și Oxana Gonța.

La rubrica Întrebări – răspunsuri vă propunem:

• О декларировании индивидуальным предприятием обязательств по подоходному налогу și Об ошибочном предварительном удержании налога в размере 7% из выплаты в адрес физического лица, autori Olga Golban și Irina Trocin;

• Despre impozitarea dividendelor neachitate acționarilor unei entități cu cota-parte a statului
• Об удержании налога из материальной помощи
• О налогообложении выходного пособия
• Об обязательствах физического лица при сдаче недвижимости внаем
• Privind particularitățile înregistrării unui contract de locațiune
• Despre plata salariului pentru absență forțată
• Unele detalii aferente impozitării salariului achitat pentru lipsa forțată de la serviciu
• Privind deducerea sumei achitate sub formă de salariu pentru absența forțată de la lucru
• О действиях физического лица, сдавшего внаем имущество и не заключившего договор имуще¬ственного найма в письменной форме
• Об использовании кассового чека в качестве документа, подтверждающего оплату
• О налогообложении дохода от продажи недвижимого имущества субъектов сектора малых и средних предприятий
• О налоговых последствиях аннулирования од¬ного из освобождений для работника
• О принятии с опозданием решения о распределении части чистой прибыли экономическим агентом с долевым участием государства — toate semnate de Marina Cravcenco.

• Privind aplicarea prevederilor art. 4 alin. (202) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal
• Despre înregistrarea facturii fiscale în RGEFF
• Despre regimul de impozitare a serviciilor de aren¬dă de la persoana juridică din Tiraspol
• О дате поставки при выписке налоговой на¬кладной на основании чеков ККМ
• Privind cota TVA la livrarea serviciilor în cadrul unui proiect de asistență tehnică sau investițional
• Об отражении аванса в Декларации по НДС
• Despre justificarea livrării de mărfuri la export per¬soanelor nerezidente
• О необложении НДС операции по передаче ак¬тивов в рамках простого товарищества
• Despre înregistrarea în calitate de plătitor de TVA
• О наступлении права выписывать налоговые накладные на облагаемые поставки
• Privind reflectarea în anexa TVA LIVR la Declarația privind TVA a livrărilor efectuate fără eliberarea facturii fiscal
• О вычете расходов, связанных с ремонтом автомобилей, взятых в имущественный наем у частных лиц
• О необложении НДС списания оборудования без последующей его реализации
• Despre reflectarea în Declarația privind TVA a su¬mei TVA cu semnul ”minus”
• Despre nereflectarea în Declarația privind TVA a livrărilor efectuate în interiorul ZEL
• Об обязательстве по представлению отчета по сбору за товары, которые в процессе использования, вызывают загрязнение окружающей среды
• Privind înregistrarea facturii fiscale în RGEFF
• Despre documentarea serviciilor prestate în adre¬sa misiunii diplomatice,
• Referitor la data eliberării facturii fiscale
• Prezentarea facturilor fiscale la transmiterea drep¬turilor de proprietate asupra bunurilor de către întreprinderea către fondator
• Referitor la impozitarea transportului internațional
• Об обязательстве по уплате акциза при перера¬ботке винных материалов в вермут
• Despre eliberarea unor documente contabile — autorul materialelor este Andrei Nevreanschi.

Încheiem rubrica Întrebări-răspunsuri cu 5 materiale semnate de Petru Griciuc și Valeriu Severin:
• О начислении НДС
• Despre înregistrarea ca plătitor de TVA în cazul efec¬tuării livrărilor scutite și a exportului de mărfuri
• О вычете в налоговых целях расходов на обуче¬ние и командирование
• Privind reținerea impozitului pe venit la sursa de plată
• О применении административных санкций.

La rubrica Practica fiscală, unde avem materiale ce se referă la precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, care se regăsesc în cadrul mai multor întreprinderi și care ar putea ajuta la soluţionarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii, conform precedentului existent, vă invităm să citiți:

• О праве налогового органа осуществлять контроль в выходные дни и вне рабочего времени

• О действиях кредитора, направленных на признание суммы задолженности в качестве безнадежного долга в налоговых целях

• О применении при повторном контроле санкций за невыдачу или нерегистрирование налоговой накладной в ГЭРНН — scrise de Victoria Belous;

• Об износе пломбы поставщика, устанавливаемой на каркасе ККМ с фискальной памятью și Privind utilizarea MCC cu memorie fiscală de către cultele religioase – autor Alexei Sochircă.

De asemenea, rubrica mai conține materiale precum:

• Unele particularități aferente aplicării impozitului pe avere – Maia Tverdohleb
• Aspecte metodologice privind aplicarea măsurilor de asigurare și executare silită a restanțelor persoanelor fizice cetățeni și Об обращении взыскания на дебиторскую задолженность – Irina Cebaniuc și Tatiana Casapu.

• Unele aspecte privind interacțiunea Serviciului Fiscal de Stat cu executorii judecătorești în procesul de executare silită – semnat de Oleg Lupașco.

• Unele aspecte cu privire la restituirea TVA – Petru Griciuc și Roman Vieru.

• Об удержании судебным исполнителем или нотариусом подоходного налога из выплаты в адрес физического лица – Vadim Mâțu.

• О порядке принудительного взыскания задолженности перед НПБ крестьянского хозяйства и индивидуального предприятия в случае смерти единственного учредителя și Dreptul organelor de control să aplice sechestru pe bunuri şi să le confişte în cazul în care au constatat comiterea unei contravenţii – materiale scrise de Marin Morcov.

Pentru rubrica Consultații juridice, am pregătit pentru Dvs următoarele trei articole:

• Exercitarea dreptului de atac împotriva hotărârilor instanțelor de judecată la examinarea în contenciosul administrativ a actelor administrative ale Serviciului Fiscal de Stat – Mihai Garmandir și Valeria Nedelea.

• Unele aspecte privind aplicarea procedurii insolvabilității asupra întreprinzătorului individual. Particularitățile insolvabilității gospodăriei țărăneşti (de fermier) – Irina Cebaniuc.

• Soluții juridice pentru a încasa banii de la debitori într-un termen scurt şi fără mult efort – Vadim Mâțu.

La rubrica Contabilitate practică aveți ocazia să aflați mai multe detalii despre:

• Основные вопросы учета переоценки основных средств. Налоговые последствия, autor Marcela Dima

• Unele aspecte cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată, scris de Svetlana Slobodeanu.

• Выбытие основных средств: документы, учет, налоги – elaborat pentru Dvs de Natalia Zlatina.

• Administrarea pierderilor în procesul de producere și Obligativitatea organizării sistemului de control intern în cadrul entității – materiale semnate de Valentina Panuș și Angela Lupu.

Rubrica Microfon conține articolul cu genericul Об установлении даты поставки при выписке налоговой накладной, care a fost pregătit de autorul Lev Gorenștein.

Ediția cu nr. 39 se încheie cu rubrica Expert, unde avem materialul Некоторые аспекты совершенствования подоходного налога с предпринимательской деятельности, semnat de expertul în economie, Liliana Agarcova.

Acestea sunt materialele oferite de autorii noștri, cărora le mulțumim pentru aport și suport în informarea contribuabilior referitor la implementarea legislaţiei fiscale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.