30
08 2017
1593

În Moldova va fi aplicat principiul universalităţii bugetului

Termenul mijloace speciale va fi substituit în toate actele normative cu sintagma venituri colectate, iar ca urmare nu se vor mai indica în calitate de sursă de finanțare distinctă de bugetul de stat sau local, ceea ce vine în contradicție cu principiul unității bugetului, potrivit căruia toate resursele și cheltuielile autorităților bugetare se reflectă și se efectuează exclusiv în bugetul de la care se finanțează. Propunerea dată se conține în proiectul de lege ce prevede modificarea și completarea a 82 de acte legislative în vederea aducerii în concordanță cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale. Autorii propun introducerea în legislație a noii termenologii și reguli de gestionare a veniturilor colectate de autoritățile bugetare, precum și eliminarea tratării veniturilor colectate ca venituri proprii în afara bugetului. Propunerea este înaintată în contextul în care practica actuală de gestionare a mijloacelor speciale are o serie de deficienţe cu impact negativ asupra bugetului, în special, afectează disciplina bugetară generală ca urmare a accesului la solduri şi a modificărilor haotice a bugetului pe parcursul anului, distorsionează procesul de planificare strategică, plasează instituţiile bugetare în condiţii inechitabile, încalcă principiul universalităţii bugetului etc. Esenţa modificărilor propuse constă în eliminarea practicii veniturilor cu destinaţie, a relaţiilor între anumite resurse şi cheltuieli, dar și unificarea bugetului autorităţilor la cheltuieli şi repartizarea pe programe fără divizare pe componente. În urma aplicării prevederilor, veniturile colectate vor continua să fie încasate pe contul instituțiilor și vor putea fi utilizate, de rând cu resursele bugetare generale, pe măsura încasării acestora la finanțarea cheltuielilor aprobate în bugetele acestor instituții, fără a fi condiționate pentru anumite cheltuieli specifice. Documentul conține și completări ce vizează accentuarea responsabilității conducătorului autorității bugetare pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiune. În acest sens se propune modificarea și completarea legilor speciale prin care au fost instituite anumite structuri administrative, în care se constată o abordare prea îngustă a atribuțiilor conducătorilor instituțiilor în domeniul finanțelor publice, fiind frecvent abordată doar responsabilitatea pentru elaborarea bugetului. Modificări vor fi operate în acte normative precum Legea 64/1990 cu privire la Guvern, Legea privind administrația publică centrală, Legea privind administrația publică locală, legile ce reglementează BASS și FAOAM etc. Astfel, primarii vor fi cei care vor elabora proiectul deciziei bugetare anuale, proiectele deciziilor privind modificarea bugetului local, a rapoartelor semianuale și anuale privind executarea bugetului local, inclusiv performanța în cadrul programelor la nivel local și le vor prezenta consiliului local spre aprobare. Potrivit legislației în vigoare, aceștia doar sigură elaborarea proiectului de buget local pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar. De asemenea, primarul va exercita funcția de administrator al bugetului local, va asigura gestionarea resurselor bugetare și administrarea patrimoniului public și efectuarea cheltuielilor conform alocațiilor bugetare aprobate, informînd consiliul local despre situația existentă. Proiectul mai prevede și modificări ce țin de administrarea finanțelor publice. Astfel, bază fiscală proprie a autoritățile publice locale va fi constituită din venituri proprii, care cuprind impozitele, taxele și alte plăți încasate direct și integral la bugetele respective. Actualmente aceasta este constituită din impozite, cuantumul cărora este stabilit în conformitate cu Legea finanţelor publice locale. În Legea privind dezvoltarea regională a Republicii Moldova va fi menționat expres că mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către Agențiile de Dezvoltare Regională se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor. Se prevede ca o parte din punctele menționate să intre în vigoare la data publicării, iar o parte începând cu 1 ianuarie 2018. Proiectul ce prevede modificarea a 82 de acte normative pentru a fi aduse în concordanță cu Legea finanțelor publice prevede și ajustarea legilor speciale care reglementează activitatea autorităţilor publice independente, stabilind că bugetele autorităţilor respective se elaborează în corespundere cu procedurile bugetare indicate în Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.