28
06 2019
1259

Învestirea de către notar cu formulă executorie a actului neautentificat notarial

La solicitarea părţilor, concomitent cu autentificarea sa, actul notarial, care constată o creanţă certă şi lichidă, poate fi învestit cu formulă executorie. Menţiunea respectivă se înscrie în girul de autentificare. Totodată, Legea privind procedura notarială nr. 246 din 15.11.2018 reglementează procedura de învestire cu formulă executorie de către notar și a actelor neautentificate notarial. Astfel pentru învestirea cu formulă executorie a actului neautentificat notarial, creditorul depune o cerere în care indică: a) datele de identificare şi domiciliul/sediul, după caz, altă adresă de corespondenţă a creditorului şi a debitorului; b) temeiul solicitării învestirii cu formulă executorie; c) valoarea creanţei; d) indicarea modului în care a fost notificat debitorul şi declaraţia despre neexecutarea obligaţiei de către debitor până la expirarea termenului acordat debitorului prin notificare; e) valoarea creanţei restante, inclusiv dobânda, penalităţile şi alte costuri sau cheltuieli ce trebuie achitate de debitor creditorului, la momentul depunerii cererii de învestire; f) semnătura creditorului. La cererea de învestire creditorul urmează să anexeze originalul actului ce confirmă naşterea obligaţiei, notificarea debitorului şi dovada recepţionării. În urma examinării cererii şi a actelor prezentate de creditor, notarul, prin încheiere, dă curs procedurii de învestire şi expediază debitorului o notificare despre pornirea procedurii de învestire cu formulă executorie. Notificarea trebuie să conţină: a) datele de identificare şi domiciliul/sediul, după caz, altă adresă de corespondenţă a creditorului şi a debitorului; b) temeiul executării dreptului; c) valoarea creanţei şi modul de executare a obligaţiei; d) consecinţele juridice ale învestirii actului cu formulă executorie; e) indicarea termenului, care nu poate fi mai mic de 20 de zile din momentul recepţionării notificării, la a cărui expirare notarul va emite încheierea de învestire a actului cu formulă executorie; f) valoarea sumelor restante, inclusiv dobânda, penalităţile şi alte costuri sau cheltuieli ce trebuie achitate pentru a evita continuarea procedurii de învestire, sau alte acţiuni ce trebuie întreprinse de către debitor în vederea înlăturării omisiunii de executare corespunzătoare a obligaţiilor sale; g) semnătura notarului. În termenul indicat în notificare, debitorul are dreptul să achite suma restantă sau să înlăture în alt mod omisiunea de executare corespunzătoare a obligaţiilor sale, astfel după cum este stabilit în actul emis de notar, cu notificarea notarului despre acest fapt. Dacă până la expirarea termenului indicat de notar (care nu poate fi mai mic de 20 de zile din momentul recepţionării notificării) debitorul nu a executat obligaţia, notarul, la cererea creditorului, emite încheierea de învestire cu formulă executorie a actului neautentificat notarial. Modelul încheierii de învestire cu formulă executorie a fost aprobat de Ministerul Justiției prin Ordinul nr.126 din 18 mai 2019 cu privire la aprobarea modelului încheierii de învestire cu formulă executorie (Monitorul Oficial al R. Moldova, 185-191/937, 07.06.2019).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.