16
05 2021
555

Legea cu privire la Grupurile de acțiune locală, publicată

Aprobarea strategiei de dezvoltare locală, a parteneriatelor locale, regionale, naționale și internaționale, atragerea surselor financiare pentru implementarea strategiei, asigurarea implementării proiectelor de dezvoltare, precum și realizarea altor sarcini suplimentare agreate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (organul central de specialitate) sunt atribuțiile Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).
 
Legea nr. 50 din 9 aprilie 2021 cu privire la grupurile de acțiune locală a fost publicată Monitorul Oficial din 14 mai curent și va intra în vigoare peste o lună de la data publicării, respective, la 14 iunie 2021.
 

GAL este o asociație nonprofit, apolitică, cu statut de persoană juridică, creată în scopul implementării strategiilor de dezvoltare locală în cadrul Programului LEADER, în bază de parteneriat teritorial stabilit la nivel local între sectoarele public, antreprenorial și civic, în care niciunul dintre aceste sectoare nu poate avea mai mult de 49% dintre drepturile de vot la nivel decizional.

 

Reamintim că Programul LEADER reprezintă o metodă de dezvoltare a comunităților din zonele rurale, care implică actorii locali în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală și care funcționează în baza următoarelor principii: abordare teritorială, parteneriate locale, abordare „de jos în sus”, acțiuni integrate și multisectoriale, inovație, colaborare în rețea și cooperare. Programul este un instrument de dezvoltare teritorială al UE, 5-7 % din fondurile de dezvoltare rurala și a agriculturii fiind direcționate pentru finanțarea acestuia. Abordarea LEADER este implementată atât în țările membre, cât și în tarile asociative, creând o bază pentru reinventarea zonelor rurale și asigurând creșterea economică durabilă la nivel local.

 

GAL va fi constituit benevol, iar orice persoană fizică sau juridică care are domiciliul/sediu profesional/adresă juridică și desfășoară activitate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale care intră în componența GAL-ului, are dreptul să devină membru al acestuia.

 

Pentru înregistrare GAL va prezenta la Agenția Servicii Publice cererea de înregistrare; procesul-verbal al ședinței adunării de constituire și actele de constituire; statutul; strategia de dezvoltare locală; lista fondatorilor și decizia de înregistrare emisă de organul central de specialitate.

 

Potrivit legii, GAL-ul poate percepe o cotizație anuală de membru pentru acoperirea costurilor fixe și a altor cheltuieli ce țin de activitatea sa, aceasta fiind achitată de membrii GAL-ului la data sau înainte de data stabilită în statut sau în regulamentul intern. Suma acestei cotizații va fi stabilită în statutul GAL-lui.

 

Totodată, în calitate de surse de finanțare ale GAL-ului pot servi cotizațiile anuale de membru, donațiile și/sau granturile, subvențiile acordate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, dobânzile la mijloacele financiare depuse de GAL în conturi bancare, precum și mijloacele financiare obținute de GAL pentru serviciile prestate.

 

GAL-ul, în termen de 120 de zile de la finele anului financiar, va prezenta organului central de specialitate darea de seamă anuală, anexând câte o copie a rapoartelor sale financiare, precum și va prezenta raportul anual de activitate pentru perioada 1 ianuarie–31 decembrie până la data de 31 ianuarie a anului următor celui de raportare.

 

Amintim, Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural finanțarea GAL-urilor din surse publice, în valoare de până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.